SFS 1995:1474 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1995:1474 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1995_1474 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1474

Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2
dels att 9 kap. 19, 28 och 31 §§ samt 10 kap. 4 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i balken skall införas tre nya paragrafer, 8 kap. 12 a och

12 b §§ samt 9 kap. 34 a §, av följande lydelse.

8 kap.

12 a § Anser arrendatorn att han enligt en bestämmelse i denna balk

har rätt till nedsättning av arrendeavgiften eller till ersättning för skada
eller för avhjälpande av brist eller att han har någon annan motfordran
hos jordägaren, och vill arrendatorn dra av motsvarande belopp från en
arrendeavgift som utgår i pengar, får han deponera beloppet hos läns-
styrelsen. Detta gäller också när parterna är oense om storleken på en
arrendeavgift som skall utgå i pengar men vars belopp inte framgår av
avtalet.

Bestämmelser om deposition i vissa andra fall finns i lagen

(1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

1

Prop. 1995/96:43, bet. 1995/96:LU8, rskr. 1995/96:80.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

2776

background image

SFS 1995:1474

När arrendatorn vill deponera ett belopp hos länsstyrelsen enligt

första stycket, skall han lämna skriftliga uppgifter i två exemplar om
arrendeförhållandet, förfallodagen och grunden för avdraget eller
tvistens beskaffenhet samt ställa pant eller borgen, som länsstyrelsen
finner skälig, för den kostnad jordägaren kan få för att få ut beloppet
och för ränta på beloppet.

Har arrendatorn deponerat en arrendeavgift hos länsstyrelsen, får

jordägaren inte göra gällande att arrenderätten blivit förverkad på

grund av att det deponerade beloppet inte har betalats till honom.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende om deposition får överklagas till

tingsrätten på den ort där länsstyrelsen finns. Vid överklagande
tillämpas lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden.

12 b § Länsstyrelsen skall genast underrätta jordägaren i rekommen-

derat brev om en deposition enligt 12 a §.

Ett deponerat belopp skall genast sättas in på ett räntebärande konto.

Räntan skall betalas till den som får lyfta beloppet.

Om jordägaren inte inom tre månader från det att beloppet har för-

fallit till betalning och underrättelse om depositionen har sänts till
honom visar att han kommit överens med arrendatorn om att han skall
få lyfta beloppet eller att han väckt talan om detta mot arrendatorn,

har arrendatorn rätt att få tillbaka det deponerade beloppet. Om jor-
dägaren har väckt talan inom den angivna tiden, får beloppet inte
lyftas förrän denna talan har blivit slutligt avgjord.

9 kap.

19 § Skadas anläggning som avses i 18 § och är skadan inte sådan
att anläggningen måste byggas om eller ersättas med en ny för att

kunna användas för sitt ändamål, skall arrendatorn avhjälpa skadan.
Om han inte själv har vållat skadan, hår han efter det att arbetet full-
bordats rätt att få ersättning av jordägaren för den nödvändiga kost-

naden för arbetet.

28 § Om en part inte godtar en syn, som har hållits på det sätt och
inom den tid som anges i 24 §, får parten klandra synen genom att
väcka talan mot den andra parten inom en månad från det att syne-
handlingen delgavs honom. Om synen inte klandras, gäller den som
fullt bevis för arrendeställets skick den dag till vilken synen hänför
sig. Motbevisning mot synen är inte tillåten i ett sådant fall.

Om den ena parten har klandrat synen, får också motparten klandra

synen, trots att den för honom gällande tiden för klander har gått ut.
En sådan klandertalan skall väckas inom en månad från det att parten
delgavs stämning med anledning av den första klandertalan. Om den
första klandertalan återkallas eller förfaller av något annat skäl, för-
faller också den senare talan.

Synemännen skall yttra sig skriftligen i ett mål om klander, om

domstolen begär det.

2777

background image

SFS 1995:1474

31 §3 Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten utan jordägarens sam-
tycke, om ej annat följer av andra-fjärde styckena eller av 31 a §.

�r arrendeavtalet slutet för viss tid som ej understiger tio år, får

arrendatorn, om ej annat avtalats, överlåta arrenderätten till annan med
vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jord-
ägaren att återtaga arrendestället mot skyldighet att vid avräkning enligt
23 § utge skälig ersättning för arrenderättens värde. Vill jordägaren an-

taga erbjudandet, skall han lämna besked därom inom en månad.

Vidare gäller beträffande arrenden för viss tid att arrendatorn, även

om annat avtalats, får överlåta arrenderätten, om den avser ett utveck-
lat eller utvecklingsbart lantbruksföretag, till sin make eller avkomling,
om arrendenämnden tillåter det. Sådant tillstånd skall lämnas, om inte

jordägaren har befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen. Innehas

arrenderätten av flera personer gemensamt, får var och en av dem
under samma förutsättningar överlåta sin rätt till en medarrendator som
är make eller avkomling till överlåtaren.

Avlider arrendatorn under arrendetiden, har dödsboet, oavsett för vilken

tid avtalet är ingånget, samma rätt som enligt andra stycket tillkommer
arrendator för där avsett fall, om ej annat avtalats. Erbjudandet till

jordägaren skall göras inom sex månader efter dödsfallet. Dödsboet har

vidare samma rätt som enligt tredje stycket tillkommer arrendator för fall
som avses där.

Första-tredje styckena äger motsvarande tillämpning på arrenderättens

övergång genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
förvärv.

34 a § Har jordägaren förbehållit sig jakträtten, är han skyldig att er-
sätta arrendatorn för förluster på grund av viltskador på arrendestället
eller på arrendatorns egendom. Detta gäller dock inte om jordägaren
visar att skadan inte kunnat förhindras trots rimliga ansträngningar från
hans sida.

10 kap.

4 §4 Bestämmelserna i 5 och 6 §§ om förlängning av arrendeavtal
gäller vid arrende för viss tid, utom när

1. hus som avses i 1 § ej finns på arrendestället då avtalet senast kan

uppsägas från jordägarens sida, eller

2. jordägaren säger upp arrendeavtalet på den grund att arrenderätten är

förverkad eller förhållande som avses i 8 kap. 14 § föreligger, dock inte
om i uppsägningen anges att den sker till arrendetidens utgång.

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till för-

längning gäller, om det godkänts av arrendenämnden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller, såvitt

3

Senaste lydelse 1995:567.

4

Senaste lydelse 1984:678.

2778

background image

SFS 1995:1474

avser 8 kap. 12 a och 12 b samt 9 kap. 19, 31 och 34 a §§, äldre regler
fram till den tidpunkt till vilken avtalet tidigast kan sägas upp genom
uppsägning efter ikraftträdandet.

3. I fall då tid för klander av arrendesyn har börjat löpa före ikraft-

trädandet gäller 9 kap. 28 § första stycket i sin äldre lydelse.

4. Beträffande arrendeställen på vilka det vid ikraftträdandet finns hus

för vilket det då inte har bestämts något taxeringsvärde gäller 10 kap. 4 §
i dess tidigare lydelse fram till den tidpunkt till vilken avtalet tidigast kan
sägas upp genom uppsägning efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

2779

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.