SFS 1997:62 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1997:62 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1997_62 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:62
Utkom från trycket
den 4 mars 1997

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 13 februari 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att 12 kap. 55 a § skall upphöra att gälla,
dels att 12 kap. 18 a, 53, 54 a, 55, 55 c, 63, 70 och 73 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i 12 kap. skall införas fem nya paragrafer, 18 d-h §§, samt när-

mast före 18 d § en ny rubrik av följande lydelse.

12 kap.

18 a §3 Om en bostadslägenhet, som hyrs ut av fastighetsägaren till en hy-

resgäst för annat än fritidsändamål och som inte utgör del av hyresvärdens
egen bostad, inte har lägsta godtagbara standard enligt sjätte och sjunde
styckena, får hyresnämnden på hyresgästens ansökan förelägga hyresvärden
att vidta åtgärd som behövs för att lägenheten skall uppnå sådan standard
(upprustningsföreläggande).

I föreläggandet skall bestämmas inom vilken tid den åtgärd som avses

med föreläggandet skall ha vidtagits. Vite får sättas ut i föreläggandet. Tiden
i föreläggandet får förlängas, om det finns särskilda skäl för det och ansökan
om förlängd tid görs före utgången av den tidsfrist som gäller.

Föreläggande får meddelas endast om åtgärden med hänsyn till kostnaden

för denna kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. Om den begärda åtgär-
den innebär att ingrepp måste göras i andra lägenheter i huset, får ett föreläg-
gande meddelas endast om hyresgästerna i dessa lägenheter samtycker till
åtgärden.

Bestämmelserna i 16 § fjärde-sjätte styckena tillämpas också i fråga om

upprustningsförelägganden.

Med fastighetsägare jämställs innehavare av tomträtt och ägare av bygg-

nad som tillhör annan än ägaren av marken.

En bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard, om den är

försedd med anordning inom lägenheten för

1. kontinuerlig uppvärmning,

1

Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143.

2

Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

Senaste lydelse av 12 kap. 55 a § 1994:817.
3

Senaste lydelse 1994:817.

76

background image

SFS 1997:62

2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien,
3. avlopp för spillvatten,

4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller

dusch,

5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning,
6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och

avställningsytor.

Utöver vad som anges i sjätte stycket krävs det för att lägsta godtagbara

standard skall uppnås

1. att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till

anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från
den, och

2. att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet el-

ler sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.

Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete

18 d § En fastighetsägare får endast under de förutsättningar som anges i
andra stycket

1. utföra sådana standardhöj ande åtgärder på fastigheten som har en inte

obetydlig inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde, eller

2. utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslä-

genhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten.

För att sådana åtgärder skall få vidtas krävs det att de har godkänts av de

berörda bostadshyresgästerna eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till

åtgärderna. Om åtgärderna avser de gemensamma delarna av fastigheten,

krävs det att de har godkänts av hyresgästerna i minst hälften av de berörda
bostadslägenheterna eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgär-
derna. Godkännande eller tillstånd behövs inte, om åtgärderna vidtas för att
en bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagbara standard enligt 18 a §

sjätte och sjunde styckena.

Med fastighetsägare jämställs innehavare av tomträtt och ägare av bygg-

nad som tillhör någon annan än markägaren. Med hyresgäst avses i 18 d�
h §§ även den som tidigare varit hyresgäst, om hans hyresavtal har upphört
med anledning av en större ombyggnad och han har rätt att flytta tillbaka till
en lägenhet i fastigheten efter ombyggnaden och kan anses vara berörd av
den åtgärd det är fråga om.

18 e § Om hyresvärden vill utföra sådana åtgärder som avses i 18 d §, skall

han skriftligen meddela de berörda bostadshyresgästerna detta.

Om en berörd bostadshyresgäst inte godkänner åtgärden, får hyresvärden

ansöka hos hyresnämnden om tillstånd att utföra åtgärden. Ansökan får gö-

ras tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till hyresgästen.

Bestämmelsen i 16 § femte stycket tillämpas också när ansökan enligt an-

dra stycket har gjorts.

18 f § En ansökan enligt 18 e § andra stycket skall bifallas, om hyresvär-
den har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och det inte är

oskäligt mot hyresgästen att den genomförs.

Vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen att åtgärden ge-

77

background image

SFS 1997:62

nomförs skall hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs vägas mot det
intresse som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas.

Om det finns särskilda skäl, får även omständigheter som hänför sig endast
till den enskilde hyresgästen beaktas.

18 g § Bestämmelserna i 18 d-f §§ tillämpas inte i fråga om hyresavtal

som avser endast

1. ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål,

2. en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus, när upplåtelsen inte ingår i en

affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet, eller

3. en lägenhet som utgör en del av hyresvärdens egen bostad.

18 h § Om en förbättrings- eller ändringsåtgärd som avses i 18 d § påbör-

jas utan godkännande eller tillstånd, skall hyresnämnden förbjuda hyresvär-

den att utföra åtgärden. Förbudet får förenas med vite.

En fråga om förbud prövas på ansökan av en berörd bostadshyresgäst.
På ansökan av hyresvärden får hyresnämnden upphäva ett förbud.
Bestämmelserna i 16 § fjärde-sjätte styckena tillämpas också när ansökan

enligt andra stycket har gjorts.

53 §4 Bestämmelserna i 54-55 c §§ gäller vid upplåtelser av bostadslägen-
heter, om inte

1. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål

och ansökan till hyresnämnden enligt 54 § görs innan hyresförhållandet har
varat nio månader i följd, eller

2. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad.
Om en förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen (1978:304)

gäller för lägenheten, tillämpas 54 och 55-55 c §§ endast om det följer av
nämnda lag.

54 a §5 Bestämmelserna i andra och tredje styckena tillämpas i fråga om
hyresavtal som

1. gäller för obestämd tid, och

2. avser en sådan lägenhet i ett hus med förhandlingsordning som till följd

av bestämmelserna i 3 § hyresförhandlingslagen (1978:304), inte omfattas
av förhandlingsordningen.

Vill hyresvärden att ett skriftligt meddelande enligt 54 § första stycket om

hyreshöjning skall få den verkan som anges i tredje stycket nedan, skall
meddelandet innehålla uppgift i kronor om den hyreshöjning som begärs och
om det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då den nya hyran skall
börja gälla. I meddelandet skall vidare anges att hyresgästen blir skyldig att
betala den högre hyran, om han inte senast en viss angiven dag, tidigast två
månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att
han motsätter sig hyresvärdens begäran. Meddelandet skall också innehålla
uppgift om hyresvärdens adress, en upplysning om att hyresnämnden kan
pröva skäligheten av den begärda hyran samt en uppgift om vad hyresgästen
behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd.

Innehåller meddelandet från hyresvärden sådana uppgifter som anges i

4

Senaste lydelse 1994:817.

5

Senaste lydelse 1994:817.

78

background image

SFS 1997:62

andra stycket och har hyresgästen inte inom den i meddelandet utsatta tiden
gett hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran om
hyreshöjning, skall hyresgästen anses ha ingått avtal med hyresvärden om att

betala den hyra som hyresvärden har begärt. Den högre hyran får börja att
gälla först efter den dag som i hyresvärdens meddelande angetts som sista
dag för att motsätta sig hyreshöjningen.

55 §6 Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall hy-
ran fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om
den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvär-
det är likvärdiga.

Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för lägenhe-

ter i hus som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Om en jäm-
förelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran för lä-
genheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade för-
hållanden på hyresmarknaden.

Vid en prövning enligt första stycket skall även bestämmelserna i 55 b §

iakttas.

Om en förhandlingsklausul i ett hyresavtal har slopats och det ingår för-

handlingsersättning i hyran enligt 20 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
har hyresgästen utan hinder av bestämmelserna i första-tredje styckena rätt
att få hyran sänkt med ett belopp som motsvarar ersättningen.

Om tvisten gäller något annat villkor än hyran, skall villkor som hyresvär-

den eller hyresgästen har ställt upp gälla i den mån det är skäligt med hänsyn
till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare in-
träffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Hyrestiden skall vara
obestämd, om inte bestämd hyrestid av särskild anledning är lämpligare.

Om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om villkoren för fort-

satt uthyrning i en tvist enligt första eller femte stycket, gäller de överens-
komna villkoren, oavsett vad som föreskrivs i nämnda stycken, i den mån
inte annat följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

55 c §7 Gäller hyresavtalet för obestämd tid och har avtalet sagts upp, får
beslut om ändring av hyresvillkoren inte avse tiden före den tidpunkt till vil-
ken uppsägning skett. Har frågan om villkors ändring utan uppsägning hän-
skjutits till hyresnämnden, får beslutet inte avse tiden före det månadsskifte
som inträffar närmast efter tre månader från dagen för ansökningen. Beslut
om ändring av hyresvillkoren får dock inte i något av de fall som nu angetts
avse tiden innan sex månader förflutit efter det att de förut gällande villkoren

började tillämpas.

�r hyresavtalet ingånget för bestämd tid och har avtalet sagts upp, får be-

slut om ändring av hyresvillkoren inte avse tiden före den tidpunkt till vilken
uppsägning skett. Har frågan om villkorsändring utan uppsägning hänskju-
tits till hyresnämnden, får beslut om ändring av hyresvillkoren inte avse ti-
den före den tidpunkt till vilken avtalet tidigast hade kunnat sägas upp, om
uppsägning skett när ansökningen ingavs till hyresnämnden. �r hyrestiden
längre än ett år och sker ändring av hyresvillkoren på grund av ansökan av

6

Senaste lydelse 1994:817.

7

Senaste lydelse 1994:841.

79

background image

SFS 1997:62

hyresgästen, får beslutet likväl avse tiden efter det månadsskifte som inträf-
far närmast efter tre månader från dagen för ansökningen, dock tidigast se-
dan hyresförhållandet varat ett år i följd.

Har den hyra som prövats blivit gällande enligt 54 a §, får beslut om hy-

ran, trots vad som sägs i första stycket, avse tid från den dag då hyran bör-

jade gälla, om ansökningen har gjorts inom tre månader därefter.

Hyresnämnden får, när det finns skäl till det, förordna att beslut om vill-

korsändring skall gälla från en tidigare tidpunkt än vad som sägs i första och

andra styckena. Om det finns särskilda skäl får hyresnämnden också för-
ordna att beslut om villkorsändring får verkställas även om det inte har vun-
nit laga kraft.

Skall hyresgästen enligt hyresnämndens eller hovrättens beslut betala hö-

gre hyra för förfluten tid än som skolat utgå förut, är hyresrätten inte förver-

om betalningen sker inom en månad från den dag då beslutet vann laga kraft.

Vad som sagts nu gäller inte, om skyldighet att flytta inträder för hyresgästen

inom kortare tid än två månader efter nämnda dag.

På överskjutande belopp skall hyresgästen betala ränta som om beloppet

förfallit till betalning samtidigt med den förut utgående hyran. Räntan beräk-
nas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden innan beslutet vunnit laga kraft
och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

I beslutet får anstånd medges med betalningen av det överskjutande be-

lopp jämte ränta som avses i sjätte stycket. Medges anstånd, får det bestäm-
mas att ränta till förfallodagen skall beräknas enligt 5 § räntelagen.

Om hyran sänks för förfluten tid genom hyresnämndens eller hovrättens

beslut, skall hyresvärden samtidigt åläggas att till hyresgästen betala tillbaka
vad han till följd därav har uppburit för mycket jämte ränta. Räntan skall be-
räknas enligt 5 § räntelagen för tiden från dagen för beloppets mottagande
till dess beslutet vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

63 §8 Ett meddelande som avses i 10 §, 11 §, 14 §, 18 e §, 24 §, 25 § andra
stycket, 33 §, 42 § första stycket 3, 4 eller 6, 44 §, 54 § eller 54 a § skall an-
ses lämnat när det har avsänts i rekommenderat brev till mottagarens vanliga
adress. I fall som avses i 24 § är det dock tillräckligt att meddelandet är av-
sänt på annat ändamålsenligt sätt.

Har hyresgästen eller hyresvärden lämnat uppgift om en adress dit medde-

landen till honom skall sändas, anses den som hans vanliga adress. Hyres-
gästen får dock alltid sända meddelanden till den som är behörig att ta emot
hyra på hyresvärdens vägnar. Har hyresgästen inte lämnat någon särskild
adressuppgift, får hyresvärden sända meddelanden till den uthyrda lägenhe-
tens adress.

70 §9 Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 16 § andra stycket,

18 a-f §§, 18 h §, 23 § andra stycket, 24 a, 34, 36, 37, 49, 52, 54, 55 d, 62 el-

ler 64 § överklagas genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades.

Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 1 § sjätte stycket, 35, 40, 45,

56 eller 59 § får inte överklagas.

8

Senaste lydelse 1994:817.

9

Senaste lydelse 1994:817.

80

background image

SFS 1997:62

73 §10 I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 d § och i mål om åtgärdsfö-
reläggande enligt 16 § andra stycket, om upprustningsföreläggande enligt 18
a-c §§, om tillstånd till förbättrings- och ändringsåtgärder enligt 18 d-f §§,
om förbud mot sådana åtgärder enligt 18 h § eller om utdömande av vite en-
ligt 62 § skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i hovrätten, om
inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

2. Bestämmelserna i 12 kap. 18 d-h §§ skall inte tillämpas i fråga om åt-

gärder som har påbörjats före lagens ikraftträdande. Dessa bestämmelser
skall inte heller tillämpas beträffande åtgärder som genom bindande avtal
upphandlats av fastighetsägaren före den 1 december 1996.1 fråga om åtgär-
der för vilka de nya bestämmelserna inte gäller tillämpas fortfarande de upp-
hävda föreskrifterna i 12 kap. 55 a §. Härvid skall 12 kap. 70 och 73 §§ till-
lämpas i sin äldre lydelse.

3. Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen medge undantag från till-

lämpningen av bestämmelserna i 12 kap. 18 d-h §§ i fråga om hus som ägs
av förening eller aktiebolag som avses i punkt 7 övergångsbestämmelserna
till bostadsrättslagen (1991:614).

4. Vid tvist om hyra som blivit gällande enligt 12 kap. 54 a § i dess äldre

lydelse tillämpas 12 kap. 55 c § tredje stycket i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

10

Senaste lydelse 1994:841.

81

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.