SFS 1998:146 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1998:146 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1998_146 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

311

SFS 1998:146
Utkom från trycket
den 16 april 1998

1

Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152.

2

Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

utfärdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2
dels att 12 kap. 11, 40, 70 och 73 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i 12 kap. skall införas två nya paragrafer, 18 i och 28 a §§,

samt närmast före 18 i § en ny rubrik av följande lydelse.

Lag
om ändring i jordabalken;

background image

SFS 1998:146

11 § Uppkommer före hyrestidens början ringare skada på lägenheten än
som anges i 10 § första stycket och är skadan inte avhjälpt när lägenheten
skall tillträdas eller är lägenheten i övrigt, i annat fall än som avses i 13 §, på

tillträdesdagen inte i det skick som hyresgästen har rätt att fordra, gäller föl-

jande:

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyres-

värden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan
ske.

2. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att

efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får hyresgästen säga
upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig bety-
delse. Sedan bristen har blivit avhjälpt av hyresvärden, får avtalet inte sägas
upp.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skä-

lig nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar

att bristen inte beror på hans försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresvärden föreläggas

att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). �&tgärdsföreläggande meddelas av
hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen. I fråga om åtgärdsföreläggande
gäller i övrigt vad som föreskrivs i 16 § andra och fjärde-sjätte styckena.

Har en bostadslägenhet för fritidsändamål eller en lokal hyrts ut i befint-

ligt skick gäller

1. för bostadslägenheten första stycket och

2. för lokalen första stycket 1-4, endast om lägenheten enligt den all-

männa uppfattningen på orten inte är fullt brukbar för sitt ändamål och hy-
resgästen när han ingick avtalet inte kände till bristen eller kunde upptäcka
den med vanlig uppmärksamhet.

Hyresvärdens informationsskyldighet

18 i § Hyresvärden är skyldig att lämna hyresgästen uppgift om sitt namn

och en adress där hyresvärden kan anträffas. Om hyresvärden är en juridisk

person, skall motsvarande uppgifter lämnas även om ställföreträdare för den

juridiska personen.

Finns hyresvärden eller, om hyresvärden är en juridisk person, ställföre-

trädaren inte i landet, skall uppgift lämnas om namn och adress på en i
Sverige bosatt person som är behörig att på hyresvärdens vägnar ta emot del-
givning.

Uppgifterna skall anges i ett skriftligt meddelande som skall anslås på väl

synlig plats i huset.

28 a § �r pant eller borgen ställd till säkerhet för att ett avtal om hyra av en
bostadslägenhet fullgörs, får pantsättaren eller borgensmannen säga upp sitt
åtagande att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast ef-
ter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till en tidpunkt som infaller
två år från det att åtagandet började att gälla.

Ett villkor som inskränker pantsättarens eller borgensmannens rätt enligt

denna paragraf är ogiltigt.

312

background image

40 §3 En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i dess
helhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

Tillstånd skall lämnas, om

1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort,

särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har be-
aktansvärda skäl för upplåtelsen, och

2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.
Tillstånd enligt första stycket skall begränsas till viss tid och kan förenas

med villkor.

70 §4 Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 11 § första stycket 5,

16 § andra stycket, 18 a-f §§, 18 h §, 23 § andra stycket, 24 a, 34, 36, 37, 49,

52, 54, 55 d, 62 eller 64 § får överklagas inom tre veckor från den dag beslu-
tet meddelades.

Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 1 § sjätte stycket, 35, 40, 45,

56 eller 59 § får inte överklagas.

73 §5 I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 d § och i mål om åtgärdsfö-
reläggande enligt 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket, om upprust-
ningsföreläggande enligt 18 a-c §§, om tillstånd till förbättrings- och änd-
ringsåtgärder enligt 18 d-f §§, om förbud mot sådana åtgärder enligt 18 h §
eller om utdömande av vite enligt 62 § skall vardera parten svara för sin rät-
tegångskostnad i hovrätten, om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbal-
ken.

SFS 1998:146

313

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

2. Vid tillämpningen av 28 a § skall ett åtagande att ställa pant eller borgen

som har ingåtts före ikraftträdandet anses ha börjat gälla vid ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1988:927.

4

Senaste lydelse 1997:62.

5

Senaste lydelse 1997:62.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.