SFS 1999:119 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1999:119 Lag om ändring i jordabalken
990119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 28 § och 12 kap. 66 § jorda-

balken skall ha följande lydelse.

8 kap.

28 §

2

Vid jordbruksarrende och bostadsarrende får avtal mellan jordägare

och arrendator, att framtida tvist med anledning av arrendeförhållandet skall
hänskjutas till avgörande av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att
klandra skiljedomen, inte göras gällande i fråga om arrendatorns rätt eller
skyldighet att tillträda eller kvarsitta på arrendestället, fastställande av arren-
devillkor i fall som avses i 9 kap. 12 eller 13 § eller 10 kap. 6 a § eller be-
stämmande av ersättning enligt 9 kap. 14 §. I övrigt gäller skiljeavtalet inte
såvitt därigenom skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om skilje-
männens antal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid skiljenämnden.
I berörda hänseenden skall lagen (1999:116) om skiljeförfarande tillämpas.
Vad som sagts nu utgör dock inte hinder för att i skiljeavtalet utse arrende-
nämnden till skiljenämnd eller bestämma viss tid för meddelande av skilje-
dom.

12 kap.

66 §

3

Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst, att framtida tvist med anled-

ning av hyresförhållandet skall hänskjutas till avgörande av skiljemän utan
förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, får inte göras gällande
i fråga om hyresgästens rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla lägen-
heten, fastställande av hyresvillkor i fall som avses i 51, 52 eller 55 §, åter-
betalning av hyra och fastställande av hyra enligt 55 d § eller bestämmande
av ersättning enligt 58 b §. I övrigt gäller skiljeavtalet inte såvitt därigenom
skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om skiljemännens antal, sättet
för deras utseende eller förfarandet vid skiljenämnden. I berörda hänseenden
skall lagen (1999:116) om skiljeförfarande tillämpas. Vad som sagts nu utgör
dock inte hinder för att i skiljeavtalet utse hyresnämnden till skiljenämnd el-
ler bestämma viss tid för meddelande av skiljedomen.

1

Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142.

2

Senaste lydelse 1979:371.

3

Senaste lydelse 1994:817.

SFS 1999:119

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

2

SFS 1999:119

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.