SFS 2002:94 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2002:94 Lag om ändring i jordabalken
020094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 7 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 § samt 12 kap. 1 § jorda-

balken

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som

underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift
om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på kö-
paren. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpeskilling,
är det tillräckligt att köpehandlingen innehåller en uppgift om gemensam kö-
peskilling.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överens-

kommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är
den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället
den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling får dock
jämkas om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll, omständigheterna
vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i
övrigt är oskäligt att den köpeskillingen skall vara bindande.

Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga. Dock är

förvärv, som har gjorts enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv
för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen
(1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, giltiga även om
föreskrifterna i första stycket inte har iakttagits.

12 kap.

1 §

4

Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts

till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits ge-
nom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med lä-

genheten, skall detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden skall användas
för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk.
Förenas ett tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med upplåtelse av så-

1

Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161.

2

Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3

Senaste lydelse 1992:448.

4

Senaste lydelse 1994:817.

SFS 2002:94

Utkom från trycket
den 19 mars 2002

4*

SFS 2002:93-110

background image

2

SFS 2002:94

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

väl lägenhet för bostadsändamål som jord, skall kapitlet tillämpas, om upp-
låtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en

inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än
bostadslägenhet.

Vad som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller sådana samboför-

hållanden där en ogift kvinna och en ogift man bor tillsammans under äkten-
skapsliknande förhållanden.

Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan

mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat an-
ges.

Omfattar hyresavtalet minst tre bostadslägenheter, som hyresgästen skall

hyra ut i andra hand eller upplåta med kooperativ hyresrätt, får parterna av-
tala om förbehåll som strider mot vad som sägs i detta kapitel om sådana lä-
genheter, under förutsättning att förbehållet inte strider mot bestämmelserna
om lokaler och inte heller avser rätten till förlängning av avtalet eller grun-
derna för fastställande av hyresvillkoren i samband med sådan förlängning.
Ett sådant förbehåll gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. God-
kännande behövs dock inte om staten, kommun, landsting eller kommu-
nalförbund är hyresvärd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.