SFS 2002:103 Lag om ändring i lagen (2002:29) om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2002:103 Lag om ändring i lagen (2002:29) om ändring i jordabalken
020103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:29) om ändring i
jordabalken;

utfärdad den 7 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

dels

att 12 kap. 55 § jordabalken

2

i stället för dess lydelse enligt lagen

(2002:29) om ändring i nämnda balk skall ha följande lydelse,

dels

att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2002:29)

om ändring i jordabalken skall ha följande lydelse.

12 kap.

55 §

3

Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall

hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig,
om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till
bruksvärdet är likvärdiga.

Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för lägenhe-

ter i hus som ägs och förvaltas av sådana kommunala bostadsföretag som av-
ses i 1 kap. 2 § lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. Om en
jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran
för lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likar-
tade förhållanden på hyresmarknaden.

Vid en prövning enligt första stycket skall även bestämmelserna i 55 a och

55 b §§ iakttas.

Om en förhandlingsklausul i ett hyresavtal har slopats och det ingår för-

handlingsersättning i hyran enligt 20 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
har hyresgästen utan hinder av bestämmelserna i första�tredje styckena rätt
att få hyran sänkt med ett belopp som motsvarar ersättningen.

Om tvisten gäller något annat villkor än hyran, skall villkor som hyresvär-

den eller hyresgästen har ställt upp gälla i den mån det är skäligt med hänsyn
till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare in-
träffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Hyrestiden skall vara
obestämd, om inte bestämd hyrestid av särskild anledning är lämpligare.

Om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om villkoren för fort-

satt uthyrning i en tvist enligt första eller femte stycket, gäller de överens-

1

Prop. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160.

2

Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3

Senaste lydelse 1997:62.

SFS 2002:103

Utkom från trycket
den 19 mars 2002

background image

2

SFS 2002:103

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

komna villkoren, oavsett vad som föreskrivs i nämnda stycken, i den mån
inte annat följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. I fråga om åtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet skall 12 kap.

55 a § inte tillämpas samt 12 kap. 18 d § och 55 § tredje stycket tillämpas i
sina äldre lydelser. Om ett meddelande enligt 12 kap. 18 e § har lämnats till
hyresgästen före ikraftträdandet, skall denna paragraf tillämpas i sin äldre ly-
delse. 12 kap. 18 f § skall tillämpas i sin äldre lydelse om ansökan om till-
stånd till åtgärden har kommit in till hyresnämnden före ikraftträdandet.

3. I fråga om hyresavtal som avser upplåtelse i andra hand och har ingåtts

före ikraftträdandet gäller 12 kap. 45 § i sin äldre lydelse.

4. I fråga om hyresavtal som har sagts upp före ikraftträdandet skall 12 kap.

50, 57 a och 58 b §§ tillämpas i sina äldre lydelser.

5. I hyrestvister som har anhängiggjorts före ikraftträdandet skall 12 kap.

55 § andra stycket tillämpas i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.