SFS 2006:142 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2006:142 Lag om ändring i jordabalken
060142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 2 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att 19 kap. 15 § skall upphöra att gälla,
dels att 19 kap. 8�10, 20, 27 och 31 §§, 20 kap. 6 §, 21 kap. 2 § och

23 kap. 2 § samt rubriken närmast före 19 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas fem nya paragrafer, 19 kap. 10 a, 11 a och 39 a�

39 c §§, av följande lydelse.

19 kap.

�renderegister och akter

8 §

3 Inskrivningsmyndigheten skall föra ett register (ärenderegister) över

de inskrivningsärenden som handläggs av myndigheten.

9 §

4 Inskrivningsmyndigheten skall sammanföra handlingarna i inskriv-

ningsärendena i akter. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter om att akterna skall utgöra en del av ären-
deregistret, om de är i elektronisk form.

Om sökanden eller någon annan har lämnat någon uppgift eller förklaring

av betydelse för ärendet, skall en anteckning om detta göras i akten. Det-
samma gäller om en särskild utredning har gjorts i ärendet. I akten skall även
tas in protokoll samt kallelser, förelägganden och andra beslut som inte skall
antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Att skälen för vissa beslut skall antecknas i akten framgår av 19 och

25 §§.

10 §

5 Den som vill ansöka om inskrivning enligt 20�24 kap. skall göra

detta i pappersform. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter om att en ansökan om inskrivning får ges
in i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan veri-

1 Prop. 2005/06:28, bet. 2005/06:LU17, rskr. 2005/06:159.

2 Balken omtryckt 1971:1209.
Senaste lydelse av 19 kap. 15 § 2000:226.

3 Senaste lydelse 2000:226.

4 Senaste lydelse 2000:226.

5 Senaste lydelse 2000:226.

SFS 2006:142

Utkom från trycket
den 14 mars 2006

background image

2

SFS 2006:142

fieras genom ett visst tekniskt förfarande, enligt vad som föreskrivs av reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Sökanden skall ge in de handlingar som åberopas till stöd för ansökan.

10 a § Om en ansökan om inskrivning ges in i form av ett elektroniskt do-
kument, skall den lämnas till ett mottagningsställe för elektroniska doku-
ment som inskrivningsmyndigheten har anvisat. Ansökan skall anses ha
kommit in till inskrivningsmyndigheten när den har anlänt till ett sådant
mottagningsställe.

11 a § Om en ansökan om inskrivning ges in i form av ett elektroniskt do-
kument, får en fångeshandling eller annan handling som avses i 20 kap. 6 §
1, 21 kap. 2 § första stycket 1 eller 23 kap. 2 § första stycket 1 eller en hand-
ling som avses i 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken eller 23 § andra
stycket sambolagen (2003:376) ges in elektroniskt enligt föreskrifter som re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela.

Om en fångeshandling eller annan handling som avses i första stycket ges

in elektroniskt, skall den elektroniska handlingens överensstämmelse med
originalet vara bestyrkt enligt föreskrifter som regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får meddela.

Den som oriktigt intygar att den elektroniska handlingen överensstämmer

med originalet döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter
eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är att anse som grovt, till
fängelse i högst två år.

20 §

6 Inskrivningsmyndigheten skall underrätta sökanden om beslutet i

ärendet. Om det i lag eller annan författning anges att bevis om beslutet skall
utfärdas, utgör beviset underrättelse om beslutet. Särskild underrättelse be-
hövs inte om bevis om beslutet utfärdas genom registrering i pantbrevsre-
gistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Om beslutet har gått sökanden emot, skall underrättelsen innehålla de skäl

för beslutet som har antecknats i akten. Om beslutet kan överklagas, skall
upplysning lämnas om detta och om vad sökanden skall iaktta vid ett över-
klagande.

Om beslutet har gått emot någon annan som har hörts i ärendet, skall även

denne underrättas om beslutet enligt andra stycket.

27 §

7 Regeringen får i fråga om inteckningar som är registrerade i pant-

brevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister föreskriva att
anteckningar om innehav av pantbrev får tas bort från fastighetsregistrets in-
skrivningsdel på annat sätt än som följer av övriga bestämmelser i detta ka-
pitel.

Regeringen får vidare föreskriva att ändring av namn och adressuppgifter

får införas i fastighetsregistrets inskrivningsdel på annat sätt än som följer av
övriga bestämmelser i detta kapitel.

6 Senaste lydelse 2000:226.

7 Senaste lydelse 2000:226.

background image

3

SFS 2006:142

31 §

8 I ärende enligt 29 eller 30 § skall bestämmelserna i 10 §, 10 a §, 11 §

första och andra styckena, 12 § 1 och 2 samt 14�16, 19 och 22�26 §§ tilläm-
pas. Därvid skall vad som där sägs om ansökan även avse anmälan. Om in-
skrivningsmyndigheten avslår eller avvisar en begäran om anteckning, skall
20 § andra och tredje styckena tillämpas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt 29 och 30 §§.

Om regeringen eller en myndighet med stöd av andra stycket har medde-

lat föreskrifter om utfärdande av bevis om beslut i ärende om anteckning,
skall bestämmelsen i 21 § tillämpas även på sådant bevis.

39 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar ren förmögen-
hetsskada skall ersätta skadan, om skadan orsakas genom

1. oriktigt bestyrkande enligt 11 a §, eller
2. oriktig uppgift om behörighet att företräda någon annan i ett inskriv-

ningsärende.

Om skadan vållas i tjänsten av en arbetstagare, skall skadan ersättas av ar-

betsgivaren.

39 b § Rätten till skadestånd enligt 39 a § faller bort om talan inte väcks
inom tio år från det att inskrivningsärendet avgjordes.

39 c § Bestämmelserna om rätt till ersättning enligt 39 a och b §§ får inte
frångås till nackdel för en skadelidande.

20 kap.

6 §

9 En lagfartsansökan skall avslås, om

1. fångeshandlingen inte har kommit in eller, om den har lämnats elektro-

niskt, det inte har skett på det sätt som anges i 19 kap. 11 a § eller enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. fångeshandlingen inte är upprättad på det sätt som föreskrivs i lag,
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller villkor,

som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

4. förvärvet avser en del av en fastighet och tiden för att ansöka om fastig-

hetsbildning enligt 4 kap. 7�9, 28 eller 29 § eller enligt någon annan bestäm-
melse i lag har gått ut eller ansökan om fastighetsbildning har avslagits eller
ett sådant förvärv annars enligt lag är ogiltigt,

5. överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränkning i

hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde, lagfart
inte var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel av inskränkningen var upptaget på in-
skrivningsdag,

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. 1 el-

ler 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7. fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljningen en-

ligt 14 kap. utsökningsbalken äger företräde framför dennes förvärv,

8 Senaste lydelse 2000:226.

9 Senaste lydelse 2005:902.

background image

4

SFS 2006:142

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets tillstånd

och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd har gått ut eller ansö-
kan om tillstånd har avslagits,

9. i fall som avses i 2 kap. 13 a § eller 18 kap. 3 § försäkringsrörelselagen

(1982:713) bolagsstämman har beslutat att inte godkänna förvärvet eller inte
har godkänt förvärvet i rätt tid,

10. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller inte kan

göras gällande.

21 kap.

2 §

10 En ansökan om inskrivning enligt 1 § skall avslås, om

1. upplåtelsehandlingen inte har kommit in eller, om den har lämnats elek-

troniskt, det inte har skett på det sätt som anges i 19 kap. 11 a § eller enligt
de föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. föreskrifterna i 13 kap. 1�4 och 6 §§ inte har följts,
3. lagfart inte har sökts för upplåtaren,
4. inskrivning i fastigheten har beviljats eller sökts,
5. fastigheten har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk ge-

nom betalningssäkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden har
tagits upp senast på den inskrivningsdag då inskrivning söks,

6. det är uppenbart att upplåtelsen på annan grund är ogiltig eller inte kan

göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare inskriv-

ningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning av tomträtten upp-
skjutas till samma dag.

23 kap.

2 §

11 En ansökan om inskrivning enligt 1 § skall avslås, om

1. den handling som rättigheten grundas på inte har kommit in eller, om

den har lämnats elektroniskt, det inte har skett på det sätt som anges i
19 kap. 11 a § eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av den
paragrafen,

2. föreskrift i lag beträffande sådan upplåtelse som ansökan angår inte har

iakttagits och föreskriften inte avser giltigheten av endast visst förbehåll,

3. upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande inskränkning i

hans rätt att förfoga över egendomen och, när upplåtelsen skedde, lagfart
inte var beviljad för upplåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel av inskränkningen var upptaget på in-
skrivningsdag,

4. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,
5. fastigheten före upplåtelsen överlåtits till någon vars förvärv enligt

17 kap. 1 eller 4 § äger företräde framför upplåtelsen,

6. fastigheten före upplåtelsen frångått upplåtaren på grund av exekutiv

försäljning eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

10 Senaste lydelse 1981:784.

11 Senaste lydelse 2000:226.

background image

5

SFS 2006:142

7. fastigheten har belagts med kvarstad och ett ärende angående anteck-

ning om kvarstaden har tagits upp senast på den inskrivningsdag då inskriv-
ning söks,

8. upplåtelsen avser arrende eller hyra som enligt förbehåll i upplåtelse-

handlingen inte får inskrivas,

9. upplåtelsen avser rätt till elektrisk kraft och skriftligt medgivande till

inskrivning inte föreligger,

10. det är uppenbart att upplåtelsen av annan grund är ogiltig eller att rätt-

tigheten upphört eller av annat skäl inte kan göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare inskriv-

ningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning uppskjutas till
samma dag.

Denna lag träder i kraft i fråga om ändringen av 19 kap. 8 och 9 §§ och

upphörandet av 19 kap. 15 § den dag som regeringen bestämmer och i övrigt
den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJ�RKLUND

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.