SFS 2001:170 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2001:170 Lag om ändring i jordabalken
010170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 26 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om jordabalken

2

dels

att 18 kap. 5 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i 18 kap. skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande ly-

delse.

18 kap.

4 a §

Om lagfart har beviljats med stöd av en förfalskad fångeshandling,

har rätte ägaren rätt till skälig ersättning av staten för sina kostnader för att få
denna och senare beviljade lagfarter undanröjda. Detsamma gäller om lag-
fart har beviljats trots att rätte ägaren, när han eller hon utfärdade fånges-
handlingen, inte hade rådighet över den fasta egendomen på grund av att en
förvaltare enligt föräldrabalken var förordnad för honom eller henne.

Om en godtroende förvärvare i de fall som avses i första stycket förpliktas

att betala ersättning för rättegångskostnader till rätte ägaren, har han eller
hon rätt till skälig ersättning för kostnaderna av staten.

5

§

3

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 4 eller 4 a § av den

myndighet som regeringen bestämmer.

I mål om ersättning enligt 4 eller 4 a § tillämpas rättegångsbalkens be-

stämmelser om laga domstol i tvister om äganderätten till fast egendom.

7 §

Om den som fått ersättning enligt 4 eller 4 a § har haft rätt att utkräva

beloppet av någon annan i form av skadestånd, inträder staten i denna rätt.

Ersättning enligt 4 eller 4 a § på grund av en domstols dom betalas ut se-

dan domen har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

1

Prop. 2000/01:61, bet. 2000/01:LU18, rskr. 2000/01:190.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 1974:820.

SFS 2001:170

Utkom från trycket
den 9 maj 2001

background image

2

SFS 2001:170

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

De nya bestämmelserna gäller endast i fråga om kostnader som har upp-

kommit efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.