SFS 2000:182 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2000:182 Lag om ändring i jordabalken
000182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 3 § jordabalken

2

skall ha

följande lydelse.

6 kap.

3 §

3

När en myndighet vid utsökning eller i annat fall fördelar medel mel-

lan rättsägare i fastighet, har borgenär rätt att för fordran, som är förenad
med panträtt i fastigheten, med den företrädesrätt inteckningen medför enligt
lag få betalning ur medlen intill pantbrevets belopp. I den mån detta ej för-
slår, erhåller borgenären betalning ur medlen genom ett tillägg. Detta får
icke överstiga femton procent av pantbrevets belopp jämte ränta på detta be-
lopp från den dag då fastigheten utmättes, konkursansökan gjordes eller de
medel nedsattes som eljest skall fördelas. Räntan beräknas för år enligt en
räntefot som motsvarar det av Riksgäldskontoret fastställda, vid varje tid
gällande diskontot ökat med fyra procentenheter. Förändringar i diskontot
som inträffar efter upprättandet av sakägarförteckning skall inte beaktas.

Har flera pantbrev överlämnats som pant för fordran och har inteckning-

arna samma företrädesrätt eller gäller de omedelbart efter varandra, skall be-
stämmelserna i första stycket om pantbrevets belopp avse pantbrevens sam-
manlagda belopp.

En borgenärs rätt till betalning omfattar inte tillägget, om pantbrevet har

utmätts på ansökan av borgenären eller om pantbrevet är pantförskrivet till
honom i andra hand.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. �ldre föreskrifter gäller för be-

räkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 1985:172.

SFS 2000:182

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.