SFS 2000:226 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2000:226 Lag om ändring i jordabalken
000226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om jordabalken

2

dels

att 19 kap. skall upphöra att gälla,

dels

att i 2 kap. 3 §, 12 kap. 16 §, 18 kap. 10 §, 20 kap. 4, 6, 7, 13 och

14 §§, 22 kap. 3, 4 och 12 §§ samt 23 kap. 2 § ordet ⬝fastighetsboken⬝ skall
bytas ut mot ⬝fastighetsregistrets inskrivningsdel⬝ och att i 13 kap. 15 och
25 §§ samt 21 kap. 4 § ordet ⬝tomträttsboken⬝ skall bytas ut mot ⬝fastighets-
registrets inskrivningsdel⬝,

dels

att 6 kap. 7 §, 13 kap. 16 och 18 §§, 18 kap. 8 §, 20 kap. 5 §, 21 kap.

6 §, 22 kap. 2 § samt 24 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas ett nytt kapitel, 19 kap., av följande ly-

delse.

6 kap.

7 §

3

Har fastighet överlåtits och har därefter förre ägaren upplåtit panträtt i

fastigheten, gäller upplåtelsen, om borgenären vid upplåtelsen eller, när
fordringen därefter överlåtits till annan, denne vid sitt förvärv varken ägde
eller bort äga kännedom om äganderättsöverlåtelsen. Om fastigheten överlå-

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

12 kap. omtryckt 1984:694.
Senaste lydelse av
2 kap. 3 § 1984:651
12 kap. 16 § 1987:1276
19 kap. 2 § 1999:1208
19 kap. 9 § 1971:1034
19 kap. 13 § 1992:448
19 kap. 14 § 1994:1036
19 kap. 17 § 1990:445
19 kap. 21 § 1981:784
19 kap. 23 § 1974:820
19 kap. 24 § 1974:820
20 kap. 6 § 1998:1505
20 kap. 7 § 1998:1505
20 kap. 13 § 1998:722
22 kap. 3 § 1981:784
22 kap. 4 § 1987:816
22 kap. 12 § 1992:448
23 kap. 2 § 1981:784.

3

Senaste lydelse 1985:172.

SFS 2000:226

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

2

SFS 2000:226

tits även till annan, äger vad som sagts nu tillämpning i fråga om upplåtelse
som den senare förvärvaren gjort.

Första stycket äger tillämpning även när fastigheten övergått genom så-

dant förvärv som avses i 17 kap. 11 §.

Vid tillämpning av första stycket skall den som har förlitat sig på ett högst

en månad gammalt gravationsbevis anses ha varit i god tro, om det inte
framgår av omständigheterna att han eller hon på annat sätt har fått eller
borde ha fått kännedom om äganderättsöverlåtelsen.

13 kap.

16 §

Anser tomträttshavaren att det inte finns skäl för uppsägning, får han

eller hon klandra uppsägningen. Om tomträttshavaren inte väcker talan inom
tre månader efter det att uppsägningen antecknades i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel, är rätten till talan förlorad.

18 §

När fastighetsägaren är skyldig att lösa egendom, skall talan om löse-

summan väckas inom ett år efter det att uppsägningen antecknades i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel. Om tomträttshavaren har klandrat uppsäg-
ningen enligt 16 §, får talan om lösesumman i stället väckas inom ett år efter
det att domen i målet om klander vann laga kraft. Om tiden inte iakttas, för-
faller uppsägningen. Talan får väckas av såväl fastighetsägaren som tomt-
rättshavaren.

Sedan domen om lösesumman har vunnit laga kraft, skall lösesumman

inom en månad deponeras hos länsstyrelsen. Lösesumman behöver dock inte
deponeras tidigare än en månad före den dag till vilken uppsägningen har ägt
rum. Om lösesumman inte deponeras inom föreskriven tid, skall länsstyrel-
sen efter ansökan ta ut beloppet som om betalningsskyldighet hade ålagts
genom domen. När lösesumman har deponerats, skall länsstyrelsen genast
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregist-
rets inskrivningsdel.

Medel som har deponerats skall ofördröjligen sättas in i bank mot ränta.

18 kap.

8 §

4

Sedan ett ärende om anteckning enligt 19 kap. 29 § första stycket, 20

kap. 14 § eller 21 kap. 4 § denna balk eller 7 § förköpslagen (1967:868) har
tagits upp på en inskrivningsdag, får den som därefter har förvärvat egendo-
men eller någon annan rättighet i denna än panträtt inte till stöd för beståndet
av förvärvet eller rätten till ersättning enligt 4 § andra stycket åberopa att
han eller hon vid förvärvet varken ägde eller bort äga kännedom om den om-
ständighet som har antecknats.

Bestämmelserna i 6 kap. 7 § tredje stycket och 7 a § gäller också vid be-

dömningen av om vid förvärv av panträtt god tro föreligger i fråga om en
omständighet som avses med anteckning enligt första stycket.

4

Senaste lydelse 1985:172.

background image

3

SFS 2000:226

19 kap. Handläggning av inskrivningsärenden m.m.

Allmänna bestämmelser om inskrivning

Inskrivning

1 §

Inskrivning enligt denna balk skall göras i fastighetsregistrets inskriv-

ningsdel. Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om
fastighetsregister.

Inskrivningsärenden

2 §

Inskrivningsärenden är ärenden om lagfart, inteckning eller annan in-

skrivning enligt 20�24 kap. samt ärenden om anteckning enligt 29 och 30 §§
i detta kapitel.

Handläggande myndighet

3 §

Inskrivningsärenden skall handläggas av inskrivningsmyndigheter, om

inte regeringen med stöd av 27 § har bestämt något annat. Regeringen be-
stämmer inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområden.

4 §

Ett inskrivningsärende skall handläggas av den inskrivningsmyndighet

inom vars verksamhetsområde den fastighet som ärendet rör är belägen.

5 §

En inskrivningsmyndighet skall ledas av en lagfaren domare.

För den som handlägger ett inskrivningsärende tillämpas bestämmelserna

i 4 kap. 13�15 §§ rättegångsbalken om jäv.

Inskrivningsdag

6 §

Ett inskrivningsärende skall tas upp på en inskrivningsdag.

Inskrivningsdag skall hållas varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och

fredag, dock inte på helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Inskrivningsdagen skall avslutas klockan tolv. En ansökan om inskrivning

enligt 20�24 kap. eller en anmälan om anteckning enligt 29 och 30 §§ i detta
kapitel som kommer in till inskrivningsmyndigheten efter denna tidpunkt
anses gjord följande inskrivningsdag.

Om det samma dag som en ansökan eller anmälan tas upp görs en regist-

rering i fastighetsregistrets allmänna del avseende den fastighet som ansö-
kan eller anmälan avser, skall ansökan eller anmälan anses ha gjorts efter
registreringen.

7 §

Om ett inskrivningsärende enligt beslut av hovrätten eller Högsta dom-

stolen skall tas upp till ny handläggning hos inskrivningsmyndigheten, skall
ärendet tas upp på den inskrivningsdag då beslutet inkommer till myndig-
heten.

background image

4

SFS 2000:226

Dagbok och akter

8 §

Inskrivningsmyndigheten skall föra dagbok över de inskrivningsären-

den som handläggs av myndigheten.

9 §

Inskrivningsmyndigheten skall sammanföra handlingarna i inskriv-

ningsärendena i akter.

Om sökanden eller någon annan har lämnat någon uppgift eller förklaring

av betydelse för ärendet, skall en anteckning om detta göras i akten. Det-
samma gäller om en särskild utredning har gjorts i ärendet. I akten skall även
tas in protokoll samt kallelser, förelägganden och andra beslut som inte skall
antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Att skälen för vissa beslut skall antecknas i akten framgår av 19 och

25 §§.

Bestämmelser om handläggning av ärenden enligt 20�24 kap.

Ansökan

10 §

Den som vill ansöka om inskrivning enligt 20�24 kap. skall göra

detta skriftligen. Regeringen får föreskriva att ansökan får göras i annan
form.

Sökanden skall ge in de handlingar som åberopas till stöd för ansökan.

11 §

En ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn, person-

nummer och postadress. Ansökan skall också innehålla uppgift om sökan-
dens telefonnummer till bostaden eller arbetsplatsen. Om sökanden företräds
av ställföreträdare eller ombud, behöver telefonnummer dock inte anges.
Nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang behöver anges endast
om inskrivningsmyndigheten begär det.

Om sökanden har en ställföreträdare, skall motsvarande uppgifter lämnas

även om ställföreträdaren. Har sökanden utsett ombud, skall ombudets
namn, postadress och telefonnummer anges.

Avser en ansökan något annat än inteckning, skall den även innehålla

uppgift om överlåtarens, upplåtarens eller förvärvarens namn och, där sådant
finns, person- eller organisationsnummer.

Avvisning

12 §

En ansökan skall omedelbart avvisas, om

1. den inte har gjorts hos rätt inskrivningsmyndighet,
2. den inte har gjorts på det sätt som anges i 10 § första stycket, eller
3. det förvärv som sökanden åberopar uppenbarligen är sådant att det inte

kan skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Uppskov

13 §

Om en ansökan avser en fastighet eller en del av en fastighet som in-

går i en beslutad men inte fullbordad sammanläggning, skall inskrivnings-
myndigheten besluta om uppskov i ärendet. Uppskov får dock inte beslutas

background image

5

SFS 2000:226

om ansökan omedelbart skall avvisas enligt 12 § eller omedelbart avslås en-
ligt någon bestämmelse i 20�24 kap.

�rendet skall tas upp på nytt på den inskrivningsdag då ett meddelande

har kommit in till inskrivningsmyndigheten om att sammanläggningen har
fullbordats eller frågan om sammanläggning inte längre är aktuell.

14 §

Om det är nödvändigt för utredningen, får inskrivningsmyndigheten

besluta om uppskov i ett ärende till en viss senare inskrivningsdag. Det-
samma gäller om en ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 11 §
och ansökan på grund av detta inte kan tas upp till prövning utan väsentlig
olägenhet.

Om uppskov beslutas enligt första stycket, får sökanden föreläggas att ge

in den utredning eller de uppgifter som behövs. I fall som avses i 16 § får sö-
kanden även föreläggas att infinna sig personligen eller genom ombud till ett
sammanträde. I föreläggandet får inskrivningsmyndigheten föreskriva vite.
Följer sökanden inte föreläggandet, får ansökan avvisas. En upplysning om
detta skall tas in i föreläggandet.

15 §

Om ett ärende med hänsyn till sin art eller omfattning inte lämpligen

kan avgöras omedelbart, får inskrivningsmyndigheten besluta om uppskov
även i andra fall än som avses i 13 och 14 §§. �rendet skall i så fall tas upp
till prövning senast på den femte inskrivningsdagen efter den inskrivnings-
dag då ansökan gjordes.

Kommunicering m.m.

16 §

Om det på grund av någon särskild omständighet finns anledning att

anta att det förvärv som sökanden åberopar är ogiltigt eller inte kan göras
gällande eller att den sökta åtgärden på annat sätt skulle kränka någon an-
nans rätt, skall inskrivningsmyndigheten ge den vars rätt berörs tillfälle att
yttra sig skriftligen. I samband med detta får även sökanden eller annan ges
tillfälle att yttra sig skriftligen.

Om det behövs, skall inskrivningsmyndigheten hålla ett sammanträde.

Beträffande kallelse till och utevaro från ett sådant sammanträde gäller för
sökanden 14 § andra stycket i detta kapitel och för någon annan än sökanden
18 och 20 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden. Sammanträdet får hål-
las på telefon, om det är lämpligt. Underlåtenhet att delta i ett telefonsam-
manträde får dock inte leda till någon påföljd. Protokoll skall föras över vad
som framkommer vid sammanträdet.

Om inskrivningsmyndigheten finner att det råder tvist om sökandens rätt,

får myndigheten förelägga sökanden att inom viss tid väcka talan vid dom-
stol. Följer sökanden inte föreläggandet, får inskrivningsmyndigheten avvisa
ansökan. En upplysning om detta skall tas in i föreläggandet.

Vilandeförklaring

17 §

Av 20 kap. 7 §, 21 kap. 3 §, 22 kap. 4 § och 23 kap. 3 § följer att in-

skrivningsmyndigheten i vissa fall skall förklara en ansökan vilande.

I samband med att en ansökan förklaras vilande får inskrivningsmyndig-

heten förelägga sökanden att visa om det hinder som har föranlett vilande-

background image

6

SFS 2000:226

förklaringen har blivit undanröjt. Föreläggandet får förenas med vite. Om
sökanden inte följer föreläggandet, kan ansökan avvisas. En upplysning om
detta skall tas in i föreläggandet.

18 §

Om en ansökan har förklarats vilande, skall inskrivningsmyndigheten

ta upp den till ny prövning så snart det finns anledning till det. Ansökan får
dock inte avslås utan att sökanden har fått tillfälle att yttra sig.

Inskrivningsmyndigheten får i ett ärende som avses i första stycket med-

dela ett sådant föreläggande som anges i 17 § andra stycket.

Meddelande av beslut

19 §

Ett sådant beslut i ärende enligt 20�24 kap. som enligt lag eller annan

författning skall föras in i fastighetsregistrets inskrivningsdel meddelas ge-
nom att beslutet förs in i denna del av registret. Beslutet skall anses ha det
innehåll som framgår av registret.

Om beslutet innebär att en ansökan inte bifalls, skall skälen för beslutet

antecknas i akten.

Underrättelse och bevis om beslut

20 §

Inskrivningsmyndigheten skall utfärda bevis om beslut i ärendet.

Om beslutet har gått emot sökanden eller någon annan som har hörts i

ärendet, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta denne om beslutet.

En underrättelse enligt andra stycket skall vara skriftlig. Den skall inne-

hålla de skäl för beslutet som har antecknats i akten. Om beslutet kan över-
klagas, skall upplysning lämnas om detta och om vad som skall iakttas vid
ett överklagande.

21 §

Om innehållet i ett bevis som inskrivningsmyndigheten tidigare har

utfärdat till följd av senare beslut om rättelse inte längre stämmer överens
med uppgift i fastighetsregistrets inskrivningsdel, skall myndigheten utfärda
ett nytt bevis. I samband därmed skall det tidigare utfärdade beviset förstö-
ras. Inskrivningsmyndigheten får förelägga den som innehar ett sådant bevis
att ge in det till myndigheten. Föreläggandet får förenas med vite.

Rättelse

22 §

Om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar

oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skriv-
fel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, skall inskrivnings-
myndigheten rätta uppgiften.

Om åtgärden kan bli till skada för en ägare eller en innehavare av en pant-

rätt eller en innehavare av en rättighet för vilken inskrivning är beviljad eller
sökt, skall det inbördes företrädet mellan de berörda förvärven bestämmas
efter vad som är skäligt.

23 §

När inskrivningsmyndigheten har tagit upp ett ärende om rättelse,

skall detta antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om beslut i ären-
det inte meddelas samma dag.

background image

7

SFS 2000:226

24 §

Innan rättelse sker, skall inskrivningsmyndigheten ge den som berörs

av åtgärden, om han eller hon är känd, tillfälle att yttra sig. �ven den myn-
dighet som avses i 18 kap. 5 § första stycket skall ges tillfälle att yttra sig.
Något yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart obehövligt.

25 §

Beslut om rättelse enligt 22 § meddelas genom att uppgiften i regist-

ret ändras eller tas bort med uppgift om att rättelse har gjorts. Skälen för be-
slutet skall antecknas i akten.

Att inskrivningsmyndigheten i vissa fall även skall utfärda ett nytt bevis

om inskrivning framgår av 21 §.

�vriga regler för handläggningen

26 §

Om inte annat följer av denna balk, skall följande bestämmelser i

lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas vid inskrivningsmyndig-
hetens handläggning:

12 § om utredning av ärendet,
13 § första stycket om skriftligt förfarande,
16 § om skriftväxling,
21 § första stycket om offentlighet och ordning vid sammanträde,
22 § om parts rätt att få del av uppgifter,
23�25 §§ om bevisning,
27 § om beslut,
43 § om straff och vite,
44 § första och tredje styckena om inkommande handlingar,
45 § om hinder mot inställelse,
46 § om delgivning,
47 § om ombud och biträde samt
48 § om tolk och översättning av handlingar.
Vad som sägs i de i första stycket angivna paragraferna om domstolen

skall i stället avse inskrivningsmyndigheten.

Bemyndiganden

27 §

Regeringen får i fråga om inteckningar som är registrerade i pant-

brevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister föreskriva att
anteckningar om innehav av pantbrev får tas bort från fastighetsregistrets
inskrivningsdel på annat sätt än som följer av övriga bestämmelser i detta
kapitel.

Regeringen får vidare föreskriva att ändring av namn och adressuppgifter

i anteckningar om innehav av pantbrev eller vilandebevis får införas i
inskrivningsdelen på annat sätt än som följer av övriga bestämmelser i detta
kapitel.

28 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt 20�24 kap.

background image

8

SFS 2000:226

Anteckningsärenden

29 §

Inskrivningsmyndigheten skall anteckna följande uppgifter i fastig-

hetsregistrets inskrivningsdel:

1. uppgift om exekutiv försäljning eller expropriation eller liknande

tvångsförvärv som inverkat på en inteckning eller en inskriven rättighet,

2. uppgift om en myndighets fördelning av medel som inverkar på en

inteckning eller en inskriven rättighet,

3. uppgift om att talan har väckts om hävning eller återgång av förvärv av

fast egendom eller tomträtt eller om bättre rätt till sådan egendom,

4. uppgift om att talan har väckts i tvist om upplåtelse av tomträtt,
5. uppgift om dom eller beslut som har vunnit laga kraft i mål som avses i

3 eller 4 eller i annat mål som angår inskrivning,

6. uppgift om att fast egendom eller tomträtt har utmätts,
7. uppgift om att konkursförvaltare har begärt att fast egendom eller tomt-

rätt som ingår i konkursbo skall säljas exekutivt,

8. uppgift om att utmätt fast egendom eller tomträtt har sålts,
9. uppgift om att fast egendom eller tomträtt har belagts med kvarstad

eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, och

10. annan uppgift som enligt lag eller annan författning skall antecknas i

fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Anteckning skall göras när anmälan, bevis eller utdelningslängd som utvi-

sar förhållandet har kommit in till inskrivningsmyndigheten.

Domstol skall genast till inskrivningsmyndigheten anmäla sådana förhål-

landen som avses i första stycket 3�5.

30 §

Om inskrivningsmyndigheten får uppgift om att en åtgärd som avses i

29 § första stycket 6 eller 9 har upphävts eller återgått eller att en fråga som
sägs i 29 § första stycket 7 har förfallit, skall anteckningen om åtgärden tas
bort.

Om inskrivningsmyndigheten i annat fall har fått en i lag eller annan för-

fattning föreskriven underrättelse om att ett tidigare antecknat förhållande
har upphört, skall myndigheten ta bort anteckningen.

�ven om någon underrättelse enligt första eller andra stycket inte har läm-

nats, skall inskrivningsmyndigheten ta bort anteckning som uppenbarligen
inte längre har någon betydelse.

31 §

I ärende enligt 29 eller 30 § skall bestämmelserna i 10 §, 11 § första

och andra styckena, 12 § 1 och 2 samt 14�16, 19 och 22�26 §§ tillämpas.
Därvid skall vad som där sägs om ansökan även avse anmälan. Om inskriv-
ningsmyndigheten avslår eller avvisar en begäran om anteckning, skall 20 §
andra och tredje styckena tillämpas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt 29 och 30 §§.

Om regeringen eller en myndighet med stöd av andra stycket har med-

delat föreskrifter om utfärdande av bevis om beslut i ärende om anteckning,
skall bestämmelsen i 21 § tillämpas även på sådant bevis.

background image

9

SFS 2000:226

�verklagande

Allmänt om överklagande

32 §

Ett beslut av inskrivningsmyndigheten i ett inskrivningsärende får

överklagas till hovrätten av den som beslutet rör, om det har gått honom
eller henne emot.

Ett beslut om rättelse får överklagas även av den myndighet som avses i

18 kap. 5 § första stycket.

Vid överklagande tillämpas, om inte annat följer av denna balk, bestäm-

melserna i 7 §, 8 § första stycket, 9 och 10 §§ samt 38 § fjärde stycket lagen
(1996:242) om domstolsärenden.

Vissa begränsningar för när ett beslut kan överklagas

33 §

När det gäller överklagande av beslut som inte är slutliga skall 37 §

lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas. Ett beslut om att förklara
en ansökan vilande får dock alltid överklagas särskilt.

Sätt och tid för överklagande

34 §

Den som vill överklaga ett beslut av en inskrivningsmyndighet skall

göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till inskrivningsmyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut eller ett beslut om att förklara

en ansökan vilande, skall skrivelsen ha kommit in till inskrivningsmyndig-
heten inom tre veckor från den dag en underrättelse eller ett bevis om beslu-
tet hölls tillgängligt för sökanden. Skrivelsen får dock alltid ges in inom fyra
veckor från den inskrivningsdag då beslutet meddelades.

I fråga om andra beslut som kan överklagas gäller bestämmelserna om

klagotid i 38 § första och andra styckena lagen (1996:242) om domstols-
ärenden.

Anteckning om överklagande

35 §

Om det överklagade beslutet har förts in i fastighetsregistrets inskriv-

ningsdel, skall uppgift om överklagandet föras in i registret. När det finns ett
lagakraftvunnet beslut med anledning av överklagandet, skall beslutets inne-
håll antecknas i registret.

Särskilda rättsmedel

36 §

I fråga om särskilda rättsmedel gäller 42 § lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

Skadestånd

37 §

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett

tekniskt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller i en anordning som är
ansluten till registrets inskrivningsdel hos Lantmäteriverket, en inskriv-
ningsmyndighet, en lantmäterimyndighet eller en myndighet som avses i
4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).

background image

10

SFS 2000:226

Ersättningen skall efter skälighet sättas ned eller helt falla bort om den

skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta
bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på nå-
got annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

38 §

En ägare eller rättighetshavare, som drabbas av skada till följd av ett

beslut om rättelse enligt 22 §, har rätt till ersättning av staten. Ersättning
lämnas dock inte, om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra
omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

39 §

Bestämmelserna i 18 kap. 5 och 7 §§ gäller även i fråga om ersättning

som avses i 37 och 38 §§.

Inskrivningens inverkan på giltigheten av inskrivna förvärv

40 §

En fråga om ett förvärv är ogiltigt eller av någon annan anledning inte

kan göras gällande får prövas även om förvärvet har blivit inskrivet. Inskriv-
ningen hindrar inte heller en prövning av frågan om inskrivningen av andra
skäl kränker någons rätt.

Om det finns särskilda föreskrifter om att inskrivningen har rättsverkan

eller om att talan skall väckas inom viss tid från inskrivningen, gäller dock
dessa.

20 kap.

5 §

Den som söker lagfart skall ge in fångeshandlingen och de övriga

handlingar som är nödvändiga för att styrka förvärvet. Om ett dödsbo eller
en arvinge som är ensam delägare i ett dödsbo söker lagfart på förvärv av
egendom från den döde, anses en inregistrerad bouppteckning efter denne
som fångeshandling.

Om en ansökan om lagfart görs av flera sökande gemensamt, skall den

innehålla uppgift om hur stor andel av fastigheten som varje sökande har
förvärvat. Om det saknas sådana uppgifter och sökandena inte följer ett före-
läggande att komplettera ansökan, skall den anses avse andelar efter huvud-
talet.

21 kap.

6 §

5

Om det framgår av en anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel

eller upplyses på annat sätt att tomträtten har upphört enligt 13 kap. 19 §,
skall det i fastighetsregistrets inskrivningsdel antecknas att tomträtten har
upphört.

Ansökan om dödning av tomträttsinskrivning i fall som anges i 13 kap.

22 § får ej bifallas, om inskrivning i tomträtten är beviljad eller sökt eller om
tomträtten har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom be-
talningssäkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagits
upp senast på den inskrivningsdag då dödning söks.

5

Senaste lydelse 1981:784.

background image

11

SFS 2000:226

22 kap.

22 §

En ansökan om inteckning skall göras av fastighetsägaren. Den skall

innehålla uppgift om dels det belopp på vilket inteckningen skall lyda, dels
den eller de fastigheter som avses. Beloppet skall anges i svenska kronor.

Ansökan får ej avse del av fastighet. Den får avse flera fastigheter gemen-

samt endast om dessa är i samme ägares hand och belägna inom samma in-
skrivningsmyndighets område. Angår ansökan fastighet som svarar för be-
viljad eller sökt inteckning, måste ansökningen avse samma fasta egendom
som inteckningen och får icke därjämte avse fastighet som ej svarar för in-
teckningen.

24 kap.

1 §

6

En fastighetsägare har rätt att ansöka om inskrivning i fastighets-

registrets inskrivningsdel av en förklaring som avses i 2 kap. 3 §. Som
fastighetsägare anses i detta kapitel den för vilken lagfart senast är sökt.

Ansökan skall avslås, om
1. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad och inskrivnings-

ansökan inte har medgetts av den som har lagfart,

2. en eller flera inteckningar gäller i fastigheten och varje borgenär för

vars fordran pantbrev på grund av sådan inteckning utgör säkerhet inte med
ingivande av pantbrevet har medgett ansökan,

3. fastigheten har frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller

genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

4. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den dag då inskrivningen

söks samt fastigheten hör till konkursboet,

5. fastigheten eller en del därav är utmätt eller utmäts den dag då inskriv-

ningen söks och kronofogdemyndigheten inte har medgett ansökan,

6. fastigheten eller en del därav har tagits i anspråk genom betalningssäk-

ring eller tas i anspråk den dag då inskrivningen söks och kronofogdemyn-
digheten inte har medgett ansökan,

7. fastigheten eller en del därav är belagd med kvarstad eller beläggs med

kvarstad den dag då inskrivningen söks och kronofogdemyndigheten inte
har medgett ansökan.

Om ett ärende angående lagfart för sökanden har skjutits upp till en senare

inskrivningsdag, skall behandlingen av inskrivningsansökan skjutas upp till
samma dag.

2 §

En inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § skall avföras på an-

sökan av fastighetsägaren.

För en ansökan enligt första stycket gäller 1 § andra och tredje styckena. I

stället för vad som föreskrivs i 1 § andra stycket 3 gäller dock att ansökan
skall avslås, om inte varje borgenär som har företagshypotek i fastighets-
ägarens näringsverksamhet har medgett ansökan genom att ge in företagshy-
poteksbrevet till inskrivningsmyndigheten. Sådant medgivande behövs inte,
om fastighetsägaren visar att åtgärden att ta bort inskrivningen endast berör
egendom som inte omfattas av företagshypoteket.

6

Senaste lydelse 1984:651.

3* SFS 2000:224�264

background image

12

SFS 2000:226

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Genom lagen upphävs lagen

(1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker och lagen (1973:98)
om inskrivningsregister.

2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om fastigheter eller tomträtter för

vilka inskrivningsmyndigheten enligt 10 § lagen (1973:98) om inskriv-
ningsregister har beslutat att de skall stå kvar i fastighetsbok eller tomträtts-
bok. För sådana fastigheter eller tomträtter skall vad som i lag eller annan
författning sägs om inskrivning eller anteckning i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel i stället avse anteckning i fastighetsbok eller tomträttsbok.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.