SFS 2020:919 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2020:919 Lag om ändring i jordabalken
SFS2020-919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 26 § jordabalken2 ska ha föl-
jande lydelse.

19 kap.
26 §
3 Sökanden eller någon annan som yttrar sig får anlita ombud eller
biträde. I fråga om fullmakt för ombud ska 12 kap. 8�19 §§ rättegångsbal-
ken tillämpas. En skriftlig fullmakt behöver dock inte ges in annat än om
inskrivningsmyndigheten anser att det behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.
2 Balken omtryckt 1971:1209.
3 Senaste lydelse 2008:153.

SFS

2020:919

Publicerad
den

17 november 2020

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.