SFS 2004:395 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2004:395 Lag om ändring i jordabalken
040395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 16 § jordabalken2 skall ha

följande lydelse.

6 kap.

16 § Sammanlägges fastighet eller del av fastighet med annan fastighet el-
ler fastighetsdel, omfattar inteckning som besvärar någon av de i samman-
läggningen ingående fastigheterna eller fastighetsdelarna hela den nybildade
fastigheten.

En fastighet som har bildats genom avstyckning ansvarar inte för inteck-

ningar i stamfastigheten eller stamfastigheterna, om

1. lantmäterimyndigheten har meddelat ett beslut om inteckningsfrihet en-

ligt 10 kap. 8 a § fastighetsbildningslagen (1970:988), eller

2. fastigheten har bildats genom avstyckning av en samfällighet eller en

viss ägovidd av en samfällighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

SFS 2004:395

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.