SFS 2004:424 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2004:424 Lag om ändring i jordabalken
040424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 18 § jordabalken2 skall ha

följande lydelse.

13 kap.

18 §

3 När fastighetsägaren är skyldig att lösa egendom, skall talan om

lösesumman väckas inom ett år efter det att uppsägningen antecknades i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om tomträttshavaren har klandrat upp-
sägningen enligt 16 §, får talan om lösesumman i stället väckas inom ett år
efter det att domen i målet om klander vann laga kraft. Om tiden inte iakttas,
förfaller uppsägningen. Talan får väckas av såväl fastighetsägaren som tomt-
rättshavaren.

Sedan domen om lösesumman har vunnit laga kraft, skall lösesumman

inom en månad deponeras hos länsstyrelsen. Lösesumman behöver dock inte
deponeras tidigare än en månad före den dag till vilken uppsägningen har ägt
rum. Om lösesumman inte deponeras inom föreskriven tid, skall länsstyrel-
sen efter ansökan ta ut beloppet som om betalningsskyldighet hade ålagts
genom domen. När lösesumman har deponerats, skall länsstyrelsen genast
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregist-
rets inskrivningsdel.

Medel som har deponerats skall genast sättas in i bank eller kreditmark-

nadsföretag mot ränta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2000:226.

SFS 2004:424

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.