SFS 2004:449 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2004:449 Lag om ändring i jordabalken
040449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 2 och 8 a §§ samt 24 kap.

2 § jordabalken

2 skall ha följande lydelse.

22 kap.

2 §

3 En ansökan om inteckning skall göras av fastighetsägaren. Den skall

innehålla uppgift om dels det belopp på vilket inteckningen skall lyda, dels
den eller de fastigheter som avses.

Inteckningens belopp skall anges i svenska kronor eller i sådan utländsk

valuta för vilken det löpande finns tillgång till en tillförlitlig kurs för växling
mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

Ansökan får ej avse del av fastighet. Den får avse flera fastigheter gemen-

samt endast om dessa är i samme ägares hand och belägna inom samma in-
skrivningsmyndighets område. Angår ansökan fastighet som svarar för be-
viljad eller sökt inteckning, måste ansökningen avse samma fasta egendom
som inteckningen och får icke därjämte avse fastighet som ej svarar för in-
teckningen.

8 a §

4 Inteckningar som besvärar endast en fastighet får på ansökan av

fastighetsägaren och efter medgivande av pantbrevens innehavare samman-
föras till en inteckning (sammanföring). Denna inteckning skall gälla med
den företrädesrätt som tillkommer den av de i sammanföringen ingående in-
teckningarna som gäller med sämsta rätt.

Sammanföring får ske endast om inteckningarna
1. besvärar hela fastigheten,
2. är bestämda i samma valuta, och
3. har inbördes lika rätt eller gäller omedelbart efter varandra eller efter

varandra med avbrott endast för inskrivning av rättighet.

Inteckningar som är införda i pantbrevsregistret får sammanföras endast

om samtliga inteckningar som omfattas av åtgärden är införda i registret och
har samma pantbrevshavare.

1 Prop. 2003/04:108, bet. 2003/04:LU27, rskr. 2003/04:248.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2000:226.

4 Senaste lydelse 1994:449.

SFS 2004:449

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:449

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Inteckning som avses i första stycket skall förklaras gälla för ett lägre be-

lopp än det vartill de sammanförda inteckningarna sammanlagt uppgår, om
sökanden begär det och pantbrevens innehavare medger det.

24 kap.

2 §

5 En inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § skall avföras på

ansökan av fastighetsägaren.

För en ansökan enligt första stycket gäller 1 § andra och tredje styckena. I

stället för vad som föreskrivs i 1 § andra stycket 2 gäller dock att ansökan
skall avslås, om inte varje borgenär som har företagsinteckning i fastighets-
ägarens egendom har medgett ansökan genom att ge in företagsintecknings-
brevet till inskrivningsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:530.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.