SFS 2005:436 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2005:436 Lag om ändring i jordabalken
050436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 1 § jordabalken2 skall ha

följande lydelse.

12 kap.

1 §

3 Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts

till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits ge-
nom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med

lägenheten, skall detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden skall användas
för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk.
Förenas ett tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med upplåtelse av så-
väl lägenhet för bostadsändamål som jord, skall kapitlet tillämpas, om upp-
låtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en

inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än
bostadslägenhet.

Det som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller endast sådana sambo-

förhållanden där ingen av samborna är gift.

Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan

mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat
anges.

Omfattar hyresavtalet minst tre bostadslägenheter, som hyresgästen skall

hyra ut i andra hand eller upplåta med kooperativ hyresrätt, får parterna av-
tala om förbehåll som strider mot vad som sägs i detta kapitel om sådana
lägenheter, under förutsättning att förbehållet inte strider mot bestäm-
melserna om lokaler och inte heller avser rätten till förlängning av avtalet
eller grunderna för fastställande av hyresvillkoren i samband med sådan för-
längning. Ett sådant förbehåll gäller endast om det godkänts av hyresnämn-
den. Godkännande behövs dock inte om staten, kommun, landsting eller
kommunalförbund är hyresvärd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2002:94.

SFS 2005:436

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:436

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.