SFS 2021:1097 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2021:1097 Lag om ändring i jordabalken
SFS2021-1097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att 12 kap. 10, 16, 63, 70 och 73 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 kap. 46 a och 46 b §§, av

följande lydelse.

12 kap.
10 §
Om lägenheten före tillträdesdagen blir så förstörd att den inte kan
användas för det avsedda ändamålet, förfaller avtalet. Hyresgästen har rätt
till ersättning för skada om hyresvärden är vållande till händelsen eller om
hyresvärden inte snarast möjligt lämnar ett meddelande till hyresgästen om
denna.

Meddelar en myndighet före tillträdesdagen på grund av lägenhetens

beskaffenhet förbud mot att använda lägenheten för det avsedda ändamålet,
upphör avtalet att gälla, även om beslutet inte fått laga kraft. Hyresgästen
har rätt till ersättning för skada om det förhållande som lett till beslutet beror
på försummelse av hyresvärden eller om denne inte snarast möjligt lämnar
ett meddelande till hyresgästen om beslutet.

Bestämmelser om en bostadshyresgästs rätt till ett nytt hyresavtal när

lägenheten förstörs finns i 46 a och 46 b §§.

16 §3 Bestämmelserna i 10�12 §§ tillämpas också, om

1. lägenheten blir så förstörd under hyrestiden att den inte kan användas

för det avsedda ändamålet eller om lägenheten annars skadas under hyres-
tiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan,

2. hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan att hyres-

gästen är vållande,

3. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket,

eller

4. en myndighet under hyrestiden meddelar ett sådant beslut som avses i

10 § andra stycket eller 12 § utan att hyresgästen gett anledning till det, dock
inte förrän beslutet får verkställas.

Avser hyresavtalet en bostadslägenhet, får hyresnämnden i de fall som

avses i första stycket 1�3 eller om hyresvärden inte fullgör sin underhålls-
skyldighet enligt 15 § tredje stycket på ansökan av hyresgästen ålägga hyres-
värden att åtgärda bristen (åtgärdsföreläggande). I föreläggandet, som får
förenas med vite, ska det anges en viss tid inom vilken den eller de åtgärder

1 Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.
2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.
3 Senaste lydelse 2000:226.

SFS

2021:1097

Publicerad
den

30 november 2021

background image

SFS

2

som avses med föreläggandet ska ha vidtagits. Finns det särskilda skäl får
tiden förlängas, om en ansökan om det görs innan tidsfristen löper ut.

Hyresvärden och hyresgästen kan med bindande verkan träffa avtal om

inskränkning i rätten att enligt första stycket få nedsättning av hyran för
hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra
arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt
underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller annat arbete som
särskilt anges i avtalet.

En ansökan om åtgärdsföreläggande kan riktas mot den som senast har

beviljats eller sökt lagfart, även om denne har överlåtit fastigheten innan
ansökan om åtgärdsföreläggande görs.

Om fastigheten överlåts efter att ansökan om åtgärdsföreläggande har

gjorts eller om det är fråga om ett sådant fall som avses i fjärde stycket, ska
rättegångsbalkens bestämmelser om verkan av att tvisteföremålet överlåts
och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas.

�r tvist om äganderätten antecknad i fastighetsregistrets inskrivningsdel,

kan en ansökan om åtgärdsföreläggande riktas mot den som innehar fastig-
heten med äganderättsanspråk.

46 a § Om hyresavtalet förfaller på grund av att lägenheten blir så förstörd
att den inte kan användas som bostad har hyresgästen, om det är skäligt, rätt
att bli erbjuden ett nytt hyresavtal när en lägenhet blir tillgänglig för upp-
låtelse. Hyresvärden ansvarar för att hyresgästen erbjuds ett sådant avtal.
Erbjudandet ska avse den förstörda lägenheten i återställt skick eller en
annan likvärdig lägenhet.

Om hyresgästen vill bli erbjuden ett nytt hyresavtal ska han eller hon inom

tre månader från det att avtalet förföll lämna ett meddelande till hyresvärden
om detta.

Om hyresgästen inte godtar ett erbjudande enligt första stycket upphör

hans eller hennes rätt till ett nytt hyresavtal.

46 b § Hyresnämnden får på ansökan av hyresgästen förelägga hyresvär-
den att erbjuda hyresgästen ett nytt hyresavtal enligt 46 a §.

Föreläggandet ska vara begränsat till viss tid och får inte gälla längre än

två år. Hyresnämnden får ange vilka krav en lägenhet ska uppfylla för att
vara likvärdig. Föreläggandet får förenas med vite.

Om det finns särskilda skäl får hyresnämnden på hyresgästens begäran

förbjuda hyresvärden att upplåta en viss lägenhet som bostad till någon
annan för tiden till dess att frågan avgjorts genom ett beslut som fått laga
kraft eller något annat beslutas. Ett sådant föreläggande om förbud får före-
nas med vite.

63 §4 Ett meddelande som avses i 10 §, 11 §, 14 §, 18 e §, 24 §, 25 § andra
stycket, 33 §, 42 § första stycket 4, 7 eller 9, 44 §, 46 § andra stycket, 46 a §
andra stycket, 54 § eller 54 a § ska anses lämnat när det har avsänts i ett
rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. I fall som avses i 24 §
är det dock tillräckligt att meddelandet är avsänt på något annat ändamåls-
enligt sätt.

Om hyresgästen eller hyresvärden har lämnat uppgift om en adress dit

meddelanden ska sändas, anses den som hans eller hennes vanliga adress.
Hyresgästen får dock alltid sända meddelanden till den som är behörig att ta
emot hyra på hyresvärdens vägnar. Om hyresgästen inte har lämnat någon

4 Senaste lydelse 2014:335.

2021:1097

background image

SFS

3

särskild adressuppgift, får hyresvärden sända meddelanden till den uthyrda
lägenhetens adress.

70 §5 Beslut av hyresnämnden i följande frågor får överklagas inom tre
veckor från den dag beslutet meddelades:

1. åtgärdsföreläggande enligt 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket,
2. upprustningsföreläggande eller förbättrings- och ändringsåtgärder en-

ligt 18 a�18 f eller 18 h §,

3. ändrad användning av lokal enligt 23 § andra stycket,
4. ersättning enligt 24 a §,
5. överlåtelse av hyresrätt enligt 34, 36 eller 37 §,
6. godkännande av överenskommelse som avses i 1 § sjätte stycket, 45 a

eller 56 §,

7. förelägganden enligt 46 b §,
8. förlängning av hyresavtal enligt 49 §,
9. uppskov med avflyttning enligt 52 §,
10. ändring av hyresvillkor enligt 54 §,
11. återbetalning och fastställande av hyra enligt 55 f §,
12. utdömande av vite enligt 62 §, och
13. föreläggande att lämna ut uppgifter om hyror enligt 64 §.
Beslut av hyresnämnden i följande frågor får inte överklagas:
1. lägenhetsbyte enligt 35 §,
2. upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 40 §, och
3. uppskov med avflyttning enligt 59 §.
Hyresnämnden får tillåta att ett beslut som avses i andra stycket 1 eller 2

överklagas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överkla-
gandet prövas av hovrätten.

73 §6 I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 f § och i mål om åtgärds-
föreläggande enligt 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket, om upp-
rustningsföreläggande enligt 18 a�18 c §§, om tillstånd till förbättrings- och
ändringsåtgärder enligt 18 d�18 f §§, om förbud mot sådana åtgärder enligt
18 h §, om föreläggande om nytt hyresavtal enligt 46 b § eller om ut-
dömande av vite enligt 62 § ska vardera parten svara för sin rättegångs-
kostnad i hovrätten, om inte något annat följer av 18 kap. 6 § rättegångs-
balken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. De nya bestämmelserna gäller även för hyresavtal som har ingåtts före

ikraftträdandet, om inte något annat framgår av 4.

4. De nya 12 kap. 46 a och 46 b §§ ska inte tillämpas om lägenheten före

ikraftträdandet blivit så förstörd att den inte kan användas som bostad.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén

(Justitiedepartementet)


5 Senaste lydelse 2019:533.
6 Senaste lydelse 2019:533.

2021:1097

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.