SFS 2005:947 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2005:947 Lag om ändring i jordabalken
050947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att 12 kap. 45, 56 och 70 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 12 kap. 45 a §, av föl-

jande lydelse.

12 kap.

45 §

3 Bestämmelserna i 46�52 §§ gäller vid upplåtelser av bostadslägen-

heter, om inte

1. hyresavtalet avser upplåtelse i andra hand av en lägenhet i dess helhet

och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd,

2. hyresavtalet i annat fall än som sägs i 1 avser ett möblerat rum eller en

lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat
längre än nio månader i följd,

3. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad,
4. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid på den

grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47 §, eller

5. annat följer av en sådan överenskommelse som avses i 45 a §.
Bestämmelsen i första stycket 1 gäller inte om upplåtaren har hyrt lägen-

heten tillsammans med minst två lägenheter till för att hyra ut dem i andra
hand.

45 a § Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling
har kommit överens om att hyresrätten inte skall vara förenad med rätt till
förlängning, gäller överenskommelsen om den har godkänts av hyresnämn-
den. I följande fall gäller överenskommelsen även utan sådant godkännande.

1. �verenskommelsen träffas efter det att hyresförhållandet har inletts och

avser en hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning.

2. �verenskommelsen träffas för en tid om högst fyra år från det att hyres-

förhållandet inleds och innebörden i överenskommelsen är att hyresgästen
inte skall ha rätt till förlängning, om

1 Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54.

2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3 Senaste lydelse 2002:29.

SFS 2005:947

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:947

a) i fråga om en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte in-

går i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet, hyresvärden skall bo-
sätta sig i lägenheten eller överlåta huset, eller

b) i fråga om en bostadslägenhet som upplåts i andra hand, hyresvärden

skall bosätta sig i lägenheten eller, när hyresvärden innehar lägenheten med
bostadsrätt, bosätta sig i den eller överlåta bostadsrätten.

Om en make eller en sambo som inte har del i hyresrätten hade sin bostad

i lägenheten när överenskommelsen träffades, gäller överenskommelsen mot
den maken eller den sambon endast om han eller hon har godtagit den.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer

formulär till överenskommelser som avses i första stycket 2.

56 §

4 Bestämmelserna i 57�60 §§ gäller för upplåtelser av lokaler, om inte

1. hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd,

eller

2. hyresförhållandet upphör på den grund att hyresrätten är förverkad eller

förhållande som avses i 28 § föreligger.

Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har

kommit överens om villkor som strider mot 57�60 §§, gäller överenskom-
melsen. Har överenskommelsen träffats innan hyresförhållandet har varat
längre än nio månader i följd, gäller den endast om den har godkänts av hy-
resnämnden. �verenskommelsen gäller även utan sådant godkännande, om
den träffas för en tid om högst fem år från det att hyresförhållandet inleds
och innebörden i överenskommelsen är att bestämmelserna i 57�60 §§ inte
skall gälla, om

1. i fråga om samtliga slag av lokaler, hyresvärden skall bedriva egen

verksamhet i lokalen, eller

2. i fråga om lokal som upplåts i andra hand, hyresförhållandet mellan

fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer

formulär till överenskommelser som avses i andra stycket 1 och 2.

70 §

5 Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 11 § första stycket 5,

16 § andra stycket, 18 a�f §§, 18 h §, 23 § andra stycket, 24 a, 34, 36, 37, 49,
52, 54, 55 d, 62 eller 64 § får överklagas inom tre veckor från den dag beslu-
tet meddelades.

Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 1 § sjätte stycket, 35, 40,

45 a, 56 eller 59 § får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Om överenskommelser som avses i 12 kap. 45 § tredje stycket och 56 §

andra stycket i paragrafernas äldre lydelse har ingåtts före ikraftträdandet,
gäller äldre bestämmelser.

4 Senaste lydelse 1984:694.

5 Senaste lydelse 1998:146.

background image

3

SFS 2005:947

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.