SFS 2005:1058 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2005:1058 Lag om ändring i jordabalken
051058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att 8 kap. 33 § skall upphöra att gälla,
dels att 8 kap. 31 och 32 §§ samt 9 kap. 12�13 och 31 b §§ skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i balken skall införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 31 a�31 d §§,

av följande lydelse.

8 kap.

31 §

3 Beslut av arrendenämnden i fråga om förlängning av arrendeavtal,

fastställande av villkoren för sådan förlängning, uppskov med avträde enligt
9 kap. 12 b eller 13 § eller 10 kap. 6 a § eller bestämmande av ersättning en-
ligt 9 kap. 14 § eller i fråga som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller
31 b § eller 11 kap. 6 b § får överklagas till den hovrätt inom vars domkrets
arrendenämnden är belägen.

Arrendenämndens beslut i ett ärende enligt 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §,

10 kap. 2, 3, 4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § får inte överklagas.

31 a § Vid överklagande av arrendenämndens beslut tillämpas, om inte an-
nat sägs, de regler i lagen (1996:242) om domstolsärenden som gäller vid
överklagande av en tingsrätts beslut.

Prövningstillstånd krävs inte för att hovrätten skall pröva arrendenämn-

dens beslut.

31 b § I hovrätten får utöver lagfarna ledamöter ingå en teknisk ledamot,
om målets beskaffenhet eller något annat särskilt skäl föranleder det.

I fråga om kvalifikationskrav för en teknisk ledamot, möjlighet för hovrät-

ten att låta en ledamot verkställa en undersökning på platsen och i fråga om
utredning som en teknisk ledamot verkställt gäller 14�16

§§ lagen

(1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

31 c § Vid sammanträde i domstol får förhör med part hållas under san-
ningsförsäkran. Vid ett sådant förhör gäller 37 kap. rättegångsbalken.

1 Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55.

2 Balken omtryckt 1971:1209.
Senaste lydelse av 8 kap. 33 § 1995:567.

3 Senaste lydelse 1995:567.

SFS 2005:1058

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

2

SFS 2005:1058

31 d § Ett beslut av hovrätten i fråga om uppskov med avträde enligt
9 kap. 12 b § eller 10 kap. 6 a §, såvitt avser hänvisningen till 9 kap. 12 b §,
eller i fråga som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21 eller 21 a § eller 11 kap. 6 b § får
inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det
finns särskilda skäl för en prövning av om tillstånd skall ges enligt 54 kap.
10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

32 §

4 En arrendetvist som inte enligt 30 § skall prövas av en arrendenämnd

skall tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten är belä-
gen. �ven ett ärende enligt 9 kap. 24 § tas upp av denna domstol.

Om laga domstol i tvist med anledning av tillfällig upplåtelse av mark för

uppställning av fordon finns bestämmelse i 10 kap. 10 § rättegångsbalken.

9 kap.

12 §

5 Ogillas jordägarens begäran om att arrendeavtalet skall upphöra att

gälla, skall villkoren för det fortsatta arrendet fastställas enligt 9 §. Det-
samma gäller vid avgörande av en villkorstvist som hänskjutits till arrende-
nämnden.

Beslut om förlängning anses som avtal om fortsatt arrende. Mot arrende-

förhållandet får inte åberopas någon omständighet som kunnat åberopas i
ärendet.

Beslut i villkorstvist anses som avtal om villkoren för det fortsatta arren-

det.

12 a §

6 Skall arrendatorn enligt beslut betala högre arrendeavgift än förut

för förfluten tid, skall arrendatorn betala ränta på det överskjutande beloppet
som om detta hade förfallit till betalning samtidigt med den förut utgående
arrendeavgiften. Skall arrendatorn betala lägre belopp, skall jordägaren be-
tala ränta på det belopp som jordägaren har mottagit för mycket från den dag
då beloppet togs emot.

Räntan skall beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden innan be-

slutet har vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

12 b §

7 Om villkor för det fortsatta arrendet har fastställts enligt 12 §, har

arrendatorn rätt att säga upp avtalet senast två månader efter den dag då be-
slutet vann laga kraft.

Har arrendatorn sagt upp avtalet enligt första stycket, får arrendenämnden

på ansökan av jordägaren eller arrendatorn medge skäligt uppskov med av-
trädet. En sådan ansökan får inte göras senare än två månader från den dag
då uppsägning skedde.

13 §

8 Bifalls jordägarens begäran om att arrendeavtalet skall upphöra att

gälla, får i beslutet skäligt uppskov med avträdet medges, om jordägaren el-
ler arrendatorn begär det.

4 Senaste lydelse 1991:850. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1984:678.

6 Senaste lydelse 1984:678.

7 Senaste lydelse 1984:678.

8 Senaste lydelse 1984:678.

background image

3

SFS 2005:1058

Avgörs tvisten efter arrendetidens utgång eller medges uppskov med av-

trädet, skall arrendevillkoren för tiden från avtalets upphörande till avträdet
fastställas enligt 9 §.

31 b §

9 Arrendatorns överlåtelserätt enligt 31 a § innebär att arrendatorn

får överlåta arrenderätten till någon annan med vilken jordägaren skäligen
kan nöjas.

Om jordägaren inte som ny arrendator godtar en person som arrendatorn

anvisar, får arrenderätten överlåtas till denne endast om arrendenämnden el-
ler domstolen funnit att jordägaren skäligen kan nöjas med honom eller
henne. En sådan prövning kan ske samtidigt beträffande flera tänkbara för-
värvare.

Har överlåtelsen inte fullbordats inom tre år från arrendatorns erbjudande

om inlösen, får överlåtelse inte ske utan att jordägaren på nytt erbjudits att
lösa investeringen enligt 31 a §. �verlåtelse till den som genom beslut av ar-
rendenämnden eller domstolen godtagits som ny arrendator får dock alltid
ske inom tre månader från den tidpunkt då beslutet inte längre kan överkla-
gas, om förfarandet i arrendenämnden inletts före treårsfristens utgång.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. I fråga om ärenden som en arrendenämnd avgjort före ikraftträdandet

gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

9 Senaste lydelse 1995:567.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.