SFS 2010:2048 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2010:2048 Lag om ändring i jordabalken
102048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 6 och 7 §§ jordabalken2

ska ha följande lydelse.

20 kap.

6 §

3

En lagfartsansökan ska avslås, om

1. fångeshandlingen inte har kommit in eller, om den har lämnats elektro-

niskt, det inte har skett på det sätt som anges i 19 kap. 11 a § eller enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. fångeshandlingen inte är upprättad på det sätt som föreskrivs i lag,
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller villkor,

som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

4. förvärvet avser en del av en fastighet och tiden för att ansöka om fastig-

hetsbildning enligt 4 kap. 7�9, 28 eller 29 § eller enligt någon annan bestäm-
melse i lag har gått ut eller ansökan om fastighetsbildning har avslagits eller
ett sådant förvärv annars enligt lag är ogiltigt,

5. överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränkning i

hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde, lagfart
inte var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel av inskränkningen var upptaget på
inskrivningsdag,

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. 1 el-

ler 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7. fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljningen en-

ligt 14 kap. utsökningsbalken äger företräde framför dennes förvärv,

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets tillstånd

och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd har gått ut eller ansö-
kan om tillstånd har avslagits,

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller inte kan

göras gällande.

7 §

4

Förekommer inte omständigheter som avses i 6 §, ska lagfartsansökan

förklaras vilande, om

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2006:142.

4 Senaste lydelse 2010:238.

SFS 2010:2048

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2048

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen

inte är styrkt av två vittnen och överlåtelsen inte skett genom statlig myndig-
het,

2. fångesmannen inte har lagfart och fall som avses i 9 § inte föreligger,
3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten

eller om bättre rätt till denna,

4. lagfart söks på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu inte

vunnit laga kraft,

5. vid förvärv genom legat detta inte utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev inte utfärdats eller vid

expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen inte fullbordats,

7. vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt äkten-

skapsbalkens bestämmelser är beroende av den andre makens samtycke,

8. vid överlåtelse överlåtaren är sambo och förvärvet enligt bestäm-

melserna i sambolagen (2003:376) är beroende av den andra sambons sam-
tycke, dock endast om ärende om anteckning i fastighetsregistrets inskriv-
ningsdel av anmälan enligt 5 § andra stycket den lagen var upptaget på
inskrivningsdag när överlåtelsen skedde,

9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens

bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,

10. förvärvet har skett genom en sådan gåva mellan makar som inte har

registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken,

11. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbildning,
12. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan

myndighets tillstånd, eller

13. förvärvet är beroende av villkor och, i fråga om gåva, villkoret avser

viss tid som inte överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprätta-
des.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.