SFS 2011:893 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2011:893 Lag om ändring i jordabalken
110893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att 9 kap. 24 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 9 kap. 24 a §, av följande

lydelse.

9 kap.

24 §

3

Syn ska förrättas av minst två med ortens jordbruksförhållanden för-

trogna synemän, vilka utses bland personer som av länsstyrelse förklarats
behöriga att hålla syn. Synemännen ska utses av jordägaren och arrendatorn
gemensamt. Enas inte parterna om valet, ska länsstyrelsen utse synemän.
Mot syneman gäller samma jäv som mot domare.

Har synemännen olika meningar, ska flertalets mening gälla. Kan beslut

inte åstadkommas på sådant sätt ska, om synemännen är fler än två samt par-
terna eller länsstyrelsen utsett en av synemännen att vara ordförande, dennes
mening gälla som synemännens beslut. Kan inte heller på detta sätt beslut
åstadkommas, ska synemännen välja ytterligare en syneman, som då blir
ordförande. Enas inte synemännen om valet, ska länsstyrelsen utse syne-
mannen.

Syn får inte påbörjas tidigare än sex månader före den dag till vilken

synen hänför sig och ska vara avslutad inom fyra månader från nämnda dag,
om inte länsstyrelsen på begäran av synemännen medger att synen får avslu-
tas senare. Sådant medgivande behövs dock inte för syn som äger rum inom
två månader efter fristens utgång för att undersöka förekomsten av ogräs.

24 a §

Länsstyrelsens beslut enligt 24 § får överklagas till den tingsrätt

inom vars domkrets fastigheten ligger.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller om en ansökan har kommit in till tingsrätten

före ikraftträdandet.

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 1984:678.

SFS 2011:893

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:893

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.