SFS 1971:890

710890.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

II

SFS 1971:890 Lag

Utkom från t rycket om ändring i jord förvärvslagen (1965: 290);

'⬢,v

'i

iff

I' 'r
'I-

'A

den 17 dec. 1971

i 'v

given Stockholms sl ott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 1 § jordförvärvslagen (1965: 290) skall
ha nedan angivna lydelse.

1 §2 Fast egendom, som är taxerad såsom jordbruksfastighet, må ej

utan tillstånd av lantbruksnämnd förvärvas genom

köp, byte eller gåva;

tillskott till bolag eller förening;

utdelning eller skifte från bolag eller förening;

1 Prop. 1971: 143, LU 25, rskr 2 99.

1990

2 S enaste lydelse 1971: 558.

\

¬

background image

fusion enligt 175 § lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktie­

bolag.

Förvärvstillstånd fordras dock ej

1. om egendomen förvärvas från staten;

2. om staten, landstingskommun, kommun eller kommunalförbund

är förvärvare;

3. om egendomen enligt medgivande av Konungen förvärvas för

kyrkligt ändamål eller fånget prövas enligt lagen (1970: 939) om för­
valtning av kyrklig jord;

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning vilken enligt lag eller

enligt reglemente eller bolagsordning, som Konungen fastställt, är skyl­

dig att åter avyttra densamma;

5. om förvärvaren är fångesmannens make och ej heller om för­

värvaren eller, när makar förvärva gemensamt, endera av dem är

fångesmannens eller också, om denne är gift, hans makes avkomling,
syskon eller syskons avkomling, allt under förutsättning att fångesman­

nen ej är skyldig att avyttra egendomen enligt 12 § eller enligt 7 § la­
gen den 30 maj 1916 (nr 156) om vissa in skränkningar i rätten att för­
värva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag;

6. om fånget skall prövas enligt 1, 2 eller 4 § lagen den 30 maj 1916

(nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller

gruva eller aktier i vissa bolag;

7. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion;

8. om egendomen ingår i stadsplan eller enligt byggnadsplan, fast­

ställd efter den 1 januari 1948, är avsedd för annat ändamål än jord­

bruk eller skogsbruk;

9. om egendomen utgör fastighet som genom avstyckning bildats för

annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk och ej därefter undergått
taxering;

10. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger till sam­

ma taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och ej enligt 12 § är

skyldig att avyttra sistnämnda andel;

11. om egendomen utgör fideikommiss eller ingår i fideikommissbo

under avveckling och förvärvet sker genom tillskott i samband med
teckning av aktier.

SFS 1971: 890

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. �ldre bestämmelser gäl­

ler fortfarande i fråga om förvärv som skett dessförinnan.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

INGEMUND BENGTSSON
(J ordbruksdepartementet)

1991

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.