SFS 1971:558

710558.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i jordförvärvslagen (1965; 290);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 1, 14 och 15 §§ jordförvärvslagen
(1965; 290) skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:558

Utkom från trycket

den 26 juli 1971

1 §2 Fast egendom, som är taxerad såsom jordbruksfastighet, må ej

utan tillstånd av lantbruksnämnd förvärvas genom

köp, byte eller gåva;
tillskott till bolag eller förening;
utdelning eller skifte från bolag eller förening;

fusion enligt 175 § lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktie­

bolag.

Förvärvstillstånd fordras dock ej

1. om egendomen förvärvas från staten;
2. om staten, landstingskommun, kommun eller kommunalförbund

är förvärvare;

3. om egendomen enligt medgivande av Konungen förvärvas för

kyrkligt ändamål eller fånget prövats enligt lagen (1970: 939) om för­
valtning av kyrklig jord;

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning vilken enligt lag eller

enligt reglemente eller bolagsordning, som Konungen fastställt, är skyl­

dig att åter avyttra densamma;

5. om förvärvaren är fångesmannens make och ej heller om förvär­

varen eller, när makar förvärvar gemensamt, endera av dem är fånges­
mannens eller också, om denne är gift, hans makes avkomling, adoptiv­

barn, syskon eller adoptivbarns eller syskons avkomling, allt under för­
utsättning att fångesmannen ej är skyldig att avyttra egendomen enligt

12 § eller enligt 7 § lagen den 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränk­

ningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i

vissa bolag;

6. om fånget skall prövas enligt 1, 2 eller 4 § lagen den 30 maj 1916

(nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom
eller gruva eller aktier i vissa bolag;

7. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion;

8. om egendomen ingår i stadsplan eller enligt byggnadsplan, fast­

ställd efter den 1 januari 1948, är avsedd för annat ändamål än jord­

bruk eller skogsbruk;

9. om egendomen utgör fastighet som genom avstyckning bildats för

annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk och ej därefter undergått

taxering;

10. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger till sa m­

ma taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och ej enligt 12 § är

skyldig att avyttra sistnämnda andel;

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

2 Senaste lydelse 1967: 268.

1465

¬

background image

SFS 1971: 558

11. om egendomen utgör fideikommiss eller ingår i fideikommissbo

under avveckling och förvärvet sker genom tillskott i samband med teck­
ning av aktier.

14 §3 Ansökan om tillstånd att förvärva eller behålla egendom eller

om förklaring som avses i 5 § andra stycket 2 skall prövas utan dröjs­

mål. Om särskilt hinder ej möter, skall beslut i ärendet meddelas senast
två månader efter det att ansökningen inkommit till den myndighet

som har att fatta beslutet.

Avser tillstånd framtida fång, skall i beslutet utsättas viss tid, högst

ett år, för tillståndets giltighet.

�ger säljare påkalla inlösen enligt 10 §, skall i beslutet anges vad

som därvid är att iakttaga.

15

Talan mot beslut varigenom lantbruksnämnd avvisat ansökan,

vägrat tillstånd att förvärva eller behålla egendom, vägrat förklaring

som avses i 5 § andra stycket 2 eller tillämpat 7 eller 8 § föres hos

lantbruksstyrelsen genom besvär. Mot beslut av styrelsen med motsva­

rande innehåll föres talan genom besvär hos Konungen.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag föres hos Konungen

genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

INGEMUND BENGTSSON

(J ordbruksdepartementet)

3 �ndringen innebär bl. a. att tredje st ycket upphävs.

^ �ndringen innebär bl. a. att andra och tredje sty ckena upphävs.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.