SFS 1971:1058

711058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 27 dec. 1971

Lag

SFS 1971:1058

om ändring i jordförvärvslagen (1965: 290);

utkom fr än trycket

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 8 § jordförvärvslagen (1965: 290) ska!)
ha nedan angivna lydelse.

8 §2 Förvärvstillstånd må för sin giltighet göras beroende av att

fånget leder till sammanläggning. Därvid skall i tillståndsbeslutet utsättas

viss tid inom vilken åtgärden skall sökas, om ansökan icke redan gjorts.

I beslutet skall vidare anges hos vilken myndighet och på vilket sätt an­
sökningen skall göras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

INGEMUND B ENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 1971: 151, CU 28, rskr 31 9.

2 S enaste lydelse 1969; 45. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.