SFS 1979:230

790230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Jordförvärvslag;

SFS 1979:230

Utkom från trycket

Utfärdad den 3 maj 1979 .

den 22 maj 1979

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § För förvärv av fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet

krävs tillstånd enligt denna lag, när förvärvet sker genom

1. köp, byte e ller gåva,
2. tillskott till bolag eller förening.

3. utdelning eller skifte från bolag eller förening,

4. fusion enligt 14 kap. I eller 2 § aktiebolagslagen (1975:1 385).

2 § Förvärvstillstånd enligt 1 § behövs int e,

1. om egendomen för värvas från staten genom överlåtelse av lantbruks­

nämnd eller lantbruksstyrelsen,

2, om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än sta­

tens affärsdrivande verk,

' Prop. 1978/79; 85, JoU 1 9, rskr 213.

497

32-SFS 1979

¬

background image

SFS 1979:230

3. om kommun förvärvar egendomen från staten eller utövar förköpsrätt

enligt förköpslagen (1967: 868),

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag eller enligt

reglemente eller bolagsprdning, som regeringen har fastställt, är skyldig att

åter avyttra egendomen,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren

eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens av-

komling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avyttra

egendomen enligt 16 § eller enligt 7 S lagen (1916: 156} om vissa inskränk­

ningar i rä tten att förvärva fast egendom m. m.,

6. om förvärvet skall prövas enligt 1, 2 eller 4 § lagen om vissa inskränk­

ningar i rä tten att förvärva fast egendom m. m.,

7. om egendomen ingår i sta dsplan eller är avsedd för annat ändamål än

jordbruk eller skogsbruk enligt byggnadsplan, fastställd efter den 1 januari

1948,

8. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat ändamål än

jordbruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som har nybildats för annat

ändamål än jordbruk eller skogsbruk och som därefter inte har undergått

taxering,

9. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger till samma tax­

eringsenhet hörande andel i fast igheten och som inte är skyldig att avyttra

sistnämnda andel enligt 16 §,

10. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion.

Förvärvstillstånd

3 § Vid prövning av fråga om förvärvstillstånd skall beaktas att upp­

komsten och utvecklingen av rationella företag inom jorbruket, skogsbru­
ket och trädgårdsnäringen (lantbruksföretag) främjas.

4 § Förvärvstillstånd skall vägras,

1. om köpeskillingen eller annan ersättning inte endast obetydligt över­

stiger egendomens värde med hänsyn till dess avkastning och övriga om­
ständigheter.

2. om det kan antas att förvärvet sker huvudsakligen för kapitalplace­

ring,

3. om egendomen behövs för jordbrukets eller skogsbrukets rationalise­

ring,

4. om förvärvet kan antas medföra att två eller flera utvecklade eller ut­

vecklingsbara lantbruksföretag, som bör förbli självständiga, förs samman

till ett företag.

5. om förvärvet kan antas medföra att utvecklat eller utvecklingsbart

lantbruksföretag, som bedrivs på mer än en fastighet, delas upp och upp­
delningen medför olägenhet av någon betydelse för företaget.

Första stycket 1 gäller inte i fråg a om tillstånd att förvärva egendom på

offentlig auktion enligt 17 § eller enligt 8 S lagen (1916:156) om vissa in­

skränkningar i rä tten att förvärva fast egendom m. m.

Utöver vad som följer av andra stycket får förvärvstillstånd lämnas utan

hinder av första stycket, om särskilda skäl föreligger.

5 § Juridisk person får utöver vad som följer av 4 § lämnas förvärvstill-

498

stånd endast om

¬

background image

1. förvärvaren avstår eller kan antas komma att avstå egendom som är

SFS 1979: 230

av betydelse för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering och i storlek
eller värde ungefår mots varar den egendom som avses med förvärvet,

2. förvärvet medför att egendom som redan tillhör förvärvaren blir mer

ändamålsenlig,

3. egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

4. annat särskilt skäl föreligger.

Avser förvärve t huvudsakligen skogsmark och är förvärvaren juridisk

person som bedriver skogsindustrien verksamhet i vilken egendome ns vir­

kesavkastning behövs, får utan hinder av första stycket tillstånd lämnas,
om inte egendomen med hänsyn till ortsför hållandena bör ägas och brukas
av någon som är bosatt på orten.

Fysisk person som bedriver industriell verksamhet som avses i andra

stycket får, om förvärvet avser huvudsakligen skogsmark och sker för

verksamheten, lämnas förvärvstillstånd endast på de i f örsta och andra
styckena angivna grunderna.

6 § Fysisk person får utö ver vad som följer av 4 och 5 §§ vägras tillstånd
till förvärv av egendom på vilken drivs ett utvecklat eller utvecklingsbart
lantbruksföretag,

1. om det kan antas att förvärvaren inte kommer att bosätta sig på egen­

domen eller att yrkesmässi gt bruka denna,

2. om det kan antas att förvärvaren inte har sådana yrkeskunskaper som

behövs för att driva lantbruksföretaget.

7 § Om det är av särskild betydelse från regionalpolitisk synpunkt, får

utöver vad som följer av 4 och 5 §§ tillstånd vägras till förvärv av egendom
på vilken inte drivs ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag,

1. om egendomen behövs för att stärka annat sådant lanbruksföretag på

orten,

2. om egendomen behövs för att främja sysselsättningen för någon som

är bosatt på ort en.

8 § Kommun får inte vägras tillstånd till förv ärv av sådan fast egendom

som me d hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse el­

ler därmed sammanhängande anordning.

�vriga bestämmelser

9 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prö vas av lantbruksnämnden, om

inte regeringen föreskriver att prövningen skall g öras av lantbruksstyrel­
sen eller regeringen.

10 § 1 beslut om tillstånd att förvär va egendom, på vilken drivs eller skall
drivas utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag, eller egendom,
som av regionalpolitiska skäl b ehövs för att främja sysselsättningen på or­

ten. får tillståndsmyndigheten efter åtagande av förvärvaren föreskriva att
denne skall yrkesmässigt bruka egendomen och. om det finns särskilda
skäl till det. även att han skall vara bosatt på den. Sådan föreskrift skall av­

se viss tid, dock högst fem år .

499

¬

background image

SFS 1979; 230

Iakttar förvärvaren inte föreskrift meddelad enligt första stycket eller

överlåter han egendomen före den föreskrivna tidens utgång, får staten lö­
sa egendomen, om det inte-är oskäligt.

11 § Tiliståndsmyndigheten kan i be slut om förvärvstillstånd ålägga för­

värvaren att inom viss tid ansöka om viss fastighetsbildning som berör den

egendom som avses med förvärvet eller att vidta åtgärd som behövs för att

förbättra egendomen.

Fullgör inte förvärvaren vad som åligger honom enligt första stycket,

kan lantbruksnämnden förelägga honom vite.

Har föreläggande meddelats enligt första stycket och övergår egendo­

men till ny ägare, gäller åläggandet i st ället denne. Vite som har förelagts

gäller inte mot den nye ägaren, men lantbruksnämnden får sätta ut vite för

denne.

Tillståndsmyndighet som meddelar åläggande enligt första stycket skall

genast sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fas­

tighetsboken.

12 1; Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet
skedde, om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3 § andra styc­

ket fastighetsbildningslagen (1970: 988) skall underställas tillståndsmyndig­
heten av fastighetsbildningsmyndigheten.

Fråga om förvärvstillstånd får ej prövas förrän förvärvet skett utom i fall

som avses i 1 § 2-4. Prövning beträffande förvärv som skett genom köp

eller byte får ej heller göras innan det avgjorts huruvida förköp enligt for-

köpslagen (1967: 868) äger rum, om det inte är uppenbart att förköpsrätt in­
te kommer att utövas. Tillstånd att förvärva egendom på offentlig auktion

enligt 17 § eller enligt 8 § lagen (1916:136) om vissa inskränkningar i rätten

att förvärva fast egendom m. m. lämnas före auktionen.

13 S Görs inte ansökan om forvärvstillstånd inom föreskriven tid och på

föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillstånd, är förvärvet ogiltigt.

Har lagfart meddelats i str id mot 20 kap. 6 § 8 eller 7 § 11 jordab alken,

gäller inte första stycket.

14 i? Blir köp ogiltigt till följd av att förvärvstillstånd vägras enligt 4 §
första stycket 3 eller 7 § I. är staten skyldig att lösa egendomen till det pris
som har avtalats, om säljaren begär det. Sådan skyldighet föreligger dock
inte, om köpeskillingen eller annan ersättning inte endast obetydligt över­
stiger egendomens värde med hänsyn till d ess avkastning och övriga om­
ständigheter eller om avtalsvillkoren i övrig t är oskäliga.

Begäran om inlösen skall framställas hos lantbruksnämnden inom tre

månader efter det att avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Talan om inlösen

skall väckas vid den fastighetsdomstol inom vars område egendomen är

belägen inom sex månader från nämnda tidpunkt. Har säljaren fått del av
beslutet först sedan detta vunnit laga kraft, räknas dock tidsfristerna från
dagen för dcifåendet. Iakttar inte säljaren vad som har sagts nu, förlorar

han sin talan.

V

15 § Talan om inlösen enligt K) S a ndra stycket skall viickas vid låstig-

500

hetsdomstolen före utgången av den lid som har löreskriviis med stöd av

¬

background image

10 § första s tycket. 1 fråga om sådan inlösen gäller i övrigt expropriations-

SFS 1979: 230

lagen (1972: 719) i tilläm pliga delar. Bestämmelserna i 4 kap . 3 expropria­
tionslagen skall tillämpas i fråga om värdeökning som har ägt rum under ti­

den från dagen tio år före det talan väcktes vid domstol.

16 § Egendom som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion un­

der sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid vanligt

köp skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft,

om inte dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller inroparen har
fått t illstånd att behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda ford­

ran, för vilken inroparen har panträtt i egendomen, eller någon hans rättig­

het som är inskriven i de n. får länsstyrelsen på ansökan medge skäligt an­

stånd med avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle upp­

komma för inroparen. Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid. skall

länsstyrelsen på framställning av lantbruksnämnden förordna att egendo­

men skall säljas på offentlig auktion enligt 17 §.

Anteckning om bestämmelserna i f örsta stycket skall göras i d et köpe­

brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. när lag­
fart söks, införas i fa stighetsboken, om inte sökanden visar att avyttrings-

skyldigheten har upphört.

I fråga om tillstånd att behålla egendom gäller i till ämpliga delar bestäm­

melserna om förvärvstillstånd i 3 -8 §§ med undantag av 4 § första stycket

I samt i 10 och 11 §§.

17 § Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16 § och har inropa­

ren dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall förordnandet trots

detta gå i verkställighet, om inte lantbruk.snämnden återkallar sin fram­
ställning i ä rendet.

I övrigt s kall så anses och med ärendet i tillä mpliga delar så förfaras som

om egen domen hade blivit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt efter
sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva
auktionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. �ven

om d et i enl ighet härmed bestämda skyddsbeloppet täcks, får försäljning

inte ske, om ej den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som i ären­

det har åsatts egendomen enligt lagen (1971: 494) om exekutiv försäljning
av fast egendom eller, om ägaren eller innehavare av fordran som är före­

nad med panträtt i egendomen i god t id före auktionen har påkallat särskild
värdering, det värde vartill egendomen kan uppskattas av värderingsmän

som överexekutor utser. Egendomen får säljas endast till den som har fått
förvärvstillstånd eller enligt 2 § 1,2,4 eller 9 får förvärva egendomen utan
sådant tillstånd. Avges vid auktionen bud som sålunda får antas, skall för­
säljning ske, även om innehavare av fordran bestrider det. Vad utsök-

ningslagen (1877: 31 s. I) i fråg a om fördelning av köpeskilling föreskriver

l^.rä

beträffande gäldenären skall i är ende som avses här tillämpas på ägaren.

Kommer försäljning inte till stånd vid auktionen får lantbruksnämnden

inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft hos länsstyrelsen

påkalla förordnande om ny auktion. Framställs inte sådan begäran inom

jic.'

föreskriven tid eller avges inte heller vid den senare auktionen bud som får
antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i sa mband med auktion som inte har lett till f örsäljning betalas

av statsmedel.

501

¬

background image

SFS 1979:230

18 § Talan mot lantbruksnämndens beslut enligt denna lag förs hos lant-

bruksslyrelsen genom besvär. Mot lantbruksstyrelsens beslut förs talan
hos regeringen genom besvär.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

u

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979 då jordförvärvslagen

([965: 290) skall upphöra att gälla.

2. �ldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv som har skett före den

1 juli 1979.

3. Förekommer i lag ell er annan författning hänvisning till föreskrift som

har ersatts genom bestämmelse i de nna lag. tillämpas i stä llet den nya be-

'

stämmeisen.

4. Lagen skall inte tillämpas på egendom som utgör fideikommiss eller

ingår i fideikommissbo under avveckling, om förvärvet sker genom till­

skott i sam band med teckning av aktier.

5. Bestämmelsen i 15 § om tillämpning av 4 kap. 3 § expropriationslagen

^

(1972: 7(9) gäller inte i fråga om värdeökning som har ägt rum före utgång­
en av juni 1971.

i

T

ERIC ENLUND

rv

(Jordbruksdepartementet)

't-

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.