SFS 1989:34

890034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:34

Lag

Utkom från trycket

den 21 februari 1989

om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfördad den 19 januari 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 4 §§ jordförvärvslagen

(1979:230) skall ha följande lydelse.

2 §" För förvärv av fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet

krävs tillstånd enligt denna lag, när förvärvet sker genom

1. köp, byte eller gåva,

2. tillskott till bolag eller förening,
3. utdelning eller skifte från bolag eller förening,
4. fusion enligt 14 kap. 1 eller 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).
Tillstånd enligt denna lag krävs också i fall då någon genom köp, byte

eller gåva förvärvar ett dödsbo vari ingår fast egendom som är taxerad som

jordbruksfastighet eller då någon, som genom köp, byte eller gåva har

förvärvat en andel i ett sådant dödsbo och inte på annan grund är delägare
i boet, tillskiftas den fasta egendomen eller del därav.

4 §' Förvärvstillstånd får vägras,

1. om det är av allmänt intresse att egendomen tas i anspråk för jordbru­

kets eller skogsbrukets rationalisering,

2. om förvärvet kan antas medföra att två eller flera utvecklade eller

utvecklingsbara lantbruksföretag, som bör förbli självständiga, förs sam­

man till ett företag,

3. om förvärvet kan antas medföra att utvecklat eller utvecklingsbart

lantbruksföretag, som bedrivs på mer än en fastighet, delas upp och

uppdelningen medför olägenhet av någon betydelse för företaget,

4. om det är uppenbart att köpeskillingen eller annan ersättning avsevärt

överstiger egendomens marknadsvärde,

5. om förvärvet avser andel i egendomen och ägarförhållandena genom

förvärvet skulle bli sådana att ett rationellt utnyttjande av egendomen kan
komma att försvåras.

56

' Prop. 1988/89:9. LU12, rskr. 60.

' Senaste lydelse 1987:468.

' Senaste lydelse 1987:468.

¬

background image

. Första stycket 4 gäller inte i fr åga om till stånd att förvärva egendom på

SFS 1989; 34

'ö�0Fentlig auktion enlig t 17 § eller en ligt 3 kap. 3 § lag en (1982: 618) om

litländska förvärv av fast egendom m. m.

Denna lag träder i k raft den 1 j uli 1989.

På regeringens vägnar

IVAR NORDBERG

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.