SFS 1990:1391

901391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1391 Lag

utkom frän trycket

om ändring i jordiörvärvslagen (1979:230);

den 28 december 1990

2528

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

att 2 § jordförvärvslagen

(1979:230)^ skall ha följande lydelse.

2

För förvärv av fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet

krävs tillstånd enligt denna lag, när förvärvet sker genom

1. köp, byte eller gåva,
2. tillskott till bolag eller förening,
3. utdelning eller skifte från bolag eller förening,
4. fusion enligt 14 kap. 1 eller 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Tillstånd enligt d enna lag krävs också i fall då någon genom köp, byte

eller gåva förvärvar ett dödsbo vari ingår fast egendom som är taxerad som

lantbruksenhet eller då någon, som genom köp, byte eller gåva har förvär-

' Prop. 1990/91:47, SkU6, rskr. 80.

^ Lagen omtryckt 1987:468.

' Senaste lydelse 1989: 34.

'U.

I^ii

⬢>

.«V1

¬

background image

en andel i ett sådant dödsbo och inte på annan grund är delägare i boet,

SFS 1990; 1391

tillskiftas den fasta egendomen eller del därav.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.