SFS 1991:670

910670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i jordf örvärvslagen (1979; 230);

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordförvärvslagen

(1979:230)^

dels att 6 oc h 7 §§ skall upphöra att gälla,
dels att I, 2, 4, 10, 12 och 15 § § skall ha följande lydelse,
delsalt det i lag en skall införas tre nya paragrafer, 3a , 3b och 10 a § §, av

följande lydelse.

Lagen k ommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

SFS 1991:670

Utkom från trycket

den I7juni 199!
Omtrs'ck

Inledande bestämmelser

1 § ' i denna lag avses med

lantbruksegendom; fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet,

glesbygd; stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och

långa avstånd till sysselsättning eller service och skärgårdsområde, om det

' 1'rop. 1990/91: 155, JoU26, rskr. 346,

' Lagen omtryckt 198 7:468.

VScnastclydcIsc 1987:468.

1085

¬

background image

SFS 1991:670

är av regionalpolitisk betydelse att sysselsättning eller bosättning inom

områdena främjas,

omarronderingsområde: område med mycket stark ägosplittring for vil­

ket länsstyrelse n har fastställt en plan for rationalisering av ägostrukturen.

Regeringen b estämmer vilka kommuner eller delar av kommuner som

skall vara gl esbygd och omarronderingsområde n. Lag (199]:670).

I 2 §" Lagen gäller förvärv av lantbruksegendom som sker genom

1. köp, byte eller gåva,

2. tillskott till bolag eller förening,
3. utdelning eller skifte från bolag el ler förening,
4. fusion enligt 14 kap. I eller 2 § aktiebolagslagen (1975: 1385).

Lagen gäller också då någon genom köp, byte eller gåva förvärvar ett

dödsbo i vilket ingår lant bruksegendom eller då någon, som genom köp,
byte eller gåva har förvärvat en andel i ett sådan t dödsbo och inte på någon
annan grund är d elägare i boet, tillskiftas den fasta egendomen eller en del

av den. Lag (1991:670).

3 § Lagen gäller inte

1. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av regeringen,

länsstyrelsen eller statens jordbruksverk,

2. om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än

statens affärsdrivande verk,

3. om kommun förvärvar egendomen från staten eller utövar förköpsrätt

enligt förköpslagen (1967:868),

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag eller

enligt reglemente eller bolagsordning, som regeringen har fastställt, är

skyldig att åter avyttra egendomen,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren

eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens
avkomling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att
avyttra egendomen enligt 16 § eller enligt 3 kap. 1 § lagen (1982:618) om

utländska förvärv av fast egendom m. m.,

6. om förvärvet skall prövas enligt lagen om utländska förvärv av fast

egendom m.m .,

7. om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd

för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

8. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat ändamål än

jordbruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som h ar nybildats för annat
ändamål än jordbruk eller skogsbruk och som därefter inte har undergått
taxering,

9. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger till samma

taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och som inte är skyldig att
avyttra sistnämnda andel enligt 16 §. Lag (1991 :669).

3a § Tillstånd enligt denna lag fordras för förvärv av lantbruksegendom

om

1. förvärvet avser egendom i gles bygd och 3 b § inte är tillämplig.

1086

^ Senaste lydelse 1990: 1391.

¬

background image

v.

2. förvärvet avser egendom i omarrond eringsområde, eller

SFS 1991:670

3. förvärvaren är juridisk person.

Tillstånd fordras dock inte om forvärvet sker genom inrop på exekutiv

auktion. Lag (}991:670).

3 b § Utan tillstånd enligt denna lag får egendom i glesbygd som inte

ingår i omarrondering sområde förvärvas av

1. den som i minst ett halvår har varit bosatt i glesbygd inom den

kommun där egendomen är belägen,

2. den som i ett särskilt åtagande forbinder sig att vara bosatt på

fastigheten.

Anmälan om förvärvet skall göras till länsstyrelsen.

�&tagande om bosättning skall gör as i anmälan. �&tagan det skal l innebära

att förvärvaren inom sex månader från forvärvet skall bosätta sig på

fastigheten och därefter bo på den i min st fem år. Lag (}991:670).

Förvärvstillsfånd

4

Tillstånd till förvärv av egendom i glesbygd får vägras, om egendo­

men beh övs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten.

Tillstånd till förvärv av egendom i omarronderingsområde får vägras,

om förvärvet skulle göra det svårare att genomföra rationaliseringen av
ägostrukturen. Lag (1991:670).

5 § Juridisk person får lämnas förvärvstillstånd endast om

1. förvärvaren avstår eller kan antas komma att avstå egendom som är

av betydelse for jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering och i storlek
eller värde ungefär motsvarar den egendom som avses med forvä rvet,

2. förvärvet medför att egendom som redan tillhör förvärvaren blir mer

ändamålsenlig,

3. egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,
4. annat särskilt skäl foreligger.
Avser förvärvet huvudsakligen skogsmark och ä r förvärvaren juridisk

person som bedriver skogsindustrieli verksamhet i vilken egendomens
virkesavkastning behö vs, får utan hinder av första stycket tillstånd läm­
nas, om inte egendomen bör ägas och brukas av någon annan juridisk

person som redan bedriver skogsindustrien verksamhet på orten av bety­

delse för sysselsättningen där.

Tillstånd enligt andra stycket får inte meddelas om egendomen med

hänsyn till ortsförhållandena bör äg as och brukas av en fysisk person som
är bosatt på orten. Lag (1987:468).

6 § har upphävts genom lag (1991:670).

7 §'' har upphävts genom lag (1991:6 70).

- Senaste lydelse 1990: 1104.

'Senastclydeise 1987:468.

¬

background image

SFS 1991:670

8 § Kommun får inte vägr as tillstånd till förvärv av sådan fast egendom

som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för

tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Lag (1987:4 68).

övriga bestämmelser

9 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av länsstyrelsen, om inte

regeringen föreskriver att prövningen skall göra s av jordbruksverket. Lag
(1991:669).

10 § I beslut om tillstånd att förvärva egendom i glesb ygd inom omar-

ronderingsområde får tillst åndsmyndigheten efter åtagande av förvärva-

ren förelägga denne att inom sex månader från tillståndet bosätta sig på

fastigheten och därefter bo på den i minst fem år. Lag (1991:670).

10 a § Iakttar en förvärvare inte ett föreläggande enligt 10 § eller uppfyl-

ler en förvärvare inte sitt åtagande om bosättning enligt 3 b § eller överlå- ,

ter han egendomen före femårstidens utgång, får sta ten lösa egendomen, .

om det inte är oskäligt.

Länsstyrelsen skall genast anmäla till jordbruksverket om förutsättning-

ar för att lösa egendomen föreligger. Lag (1991:670).

'

11 § Tillståndsmyndigheten kan i beslut om förvärvstillstånd ålägga V

förvärvaren att inom viss tid ansöka om viss fastighetsbildning som berör :

den egendom som avses med förvärvet eller att vidta åtgärd som behövs

med hänsyn till naturv ården eller skogsvården.

Fullgör inte förvärvaren vad som åligger honom enligt första stycket, "

kan länsstyrelsen förelägga honom vite.

Har föreläggande meddelats enligt första stycket och övergår egendomen -⬢

till ny ä gare, gäller åläggandet i stället d enne. Vite som har förelagts gäller '
inte mot den nye ägaren, men länsstyrelsen får sätta ut vite för denne.

Tillståndsmyndighet som meddelar åläggande enligt första stycket sk all ⬢'

genast sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fas - -⬢

tighetsboken. Lag (1990:1492).

-⬢

12

Anmälan enligt 3 b § skall göras inom tre månader från det förvar- "x

vet skedde.

⬢ ⬢

Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet sked-

dc, om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3§ andra stycket /

fastighetsbildningslagcn (1970:988) skall underställas tillståndsmyndighe-

ten av fastighetsbildningsmyndighctcn.

Fråga om förvärvstillstånd får inte prövas förrän förvärvet skett utom i ⬢;

fall som avses i 2 § 2 -4. Ansökan beträffande förvärv som skett genom ⬢;

köp eller byte får inte heller prövas eller på grund av återkallclse avskrivas
innan det avgjorts huruvida förköp enligt förköpslagcn (1967:868) äger .

rum, om det inte är uppenbart att förköpsrätt inte kommer att utövas.

Tillstånd att förvärva egendom på offentlig auktion enligt 17 § eller enligt ; -

3 kap. 3 § lagen (1982: 618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. w;
lämnas före auktionen. Lag (1991:670).

'⬢'

1088

Senaste lydelse 1987:468.

¬

background image

13 § Görs inte ansökan om förvärvstiilstånd inom föreskriven tid och på

SFS 1991:670

föreskrivet sätt eller vägras förvär vstillstånd, är förvärvet ogiltigt.

Har lagfart meddelats i strid mot 20 kap. 6 § 8 elle r 7 § 13 jordabalken,

gäller inte första stycket. Lag (1988: 726).

14 § Blir ett köp ogiltigt till följd av att förvärvstill stånd vägras enligt 4 §
är sta ten skyldig att lösa egendomen till det pris som har avtalats, om
säljaren b egär det. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om köpeskilling­
en el ler annan ersättning inte endast obetydligt överstiger egendomens
värde med hänsyn till dess avkastn ing och övriga om ständigheter eller om

avtalsvillkoren i övrigt är oskäliga.

Begäran om inlösen skall framställas hos länsstyrelsen inom tre månader

efter det att avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Talan om inlösen skall

väckas vid den fastighetsdomstol inom vars område egendomen är belägen

inom sex månader från nämnda ti dpunkt. Har säljaren fått del av beslutet

först sedan detta vunnit laga kraft, räknas dock tidsfristerna från dagen för

delfåendet. Iakttar inte säljaren vad som har sagts nu, förlorar han sin
talan. Lag (199J: 669).

15 § Talan om inlösen enligt 10 a § för sta stycket skall väckas vid fastig­
hetsdomstolen före femårstidens utgång, f fråga om sådan inlösen gäller i

övrigt expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar. Bestämmelserna

i 4 kap. 3 § expropriationslagen skall tillämpas i fråga om värdeökning som
har äg t rum under tiden från dagen tio år f�re det talan väcktes vid
domstol. Lag (1991:670).

16 § Egendom som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion

under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid vanligt
köp skall äter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft,

om in te dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller inroparen

har fått tillstånd att behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda

fordran, för vilken inr oparen har panträtt i egendomen, eller någon hans

rättighet som är inskriven i den, får länsstyrelsen pä ansökan medge skäligt

anstånd med avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle

uppkomma för inro paren. Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid,

skal! länsstyrelsen besluta att egendomen skall säljas av kronofogdemyn­
digheten p å offentlig auktion enligt 17 §.

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i det köpe­

brev so m utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, när

lagfart sö ks, in föras i fast ighetsboken, om inte sökanden visar att avytt-

ringsskyldigheten har upphört.

i fråga om tillstånd att behålla egendom tillämpas bestämmelserna om

förvärvstillstånd i 4, 5, 8 , 10 och 11 §§ . Lag (1991:669).

H § Har länsstyrelsen beslutat om auktion enligt 16 § och har inroparen

dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall beslutet trots detta gå i
verkställighet, om inte länsstyrelsen bestämmer något annat.

'övrigt skall så anses och med ärende t i tillämpliga de lar så förfaras som

om egendomen hade blivit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt efter
sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva
äuktionen och som har företräde framfor alla befintliga fordringar. �ven

1089

35-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:670

om det i enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täcks, får försäljning

inte ske, om inte den bjudna köpeskillingen täck er även det värde som i

ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken eller, om
ägaren eller innehavare av fordran som ä r förenad med pa nträtt i eg endo­

men i god tid fore auktionen har påkallat särskild värdering, det värde
vartill egendomen kan uppskattas av värderingsmän som länsstyrelsen
utser. Egendomen får säljas endast till den som har fått forvärvstillstånd

eller enligt 3 § 1, 2, 4 eller 9 får förvärva egendomen utan s ådant tillstånd.
Avges vid auktionen bud som sålunda får antas, skall försäljning ske, även
om innehavare av fordran bestrider det.

Kommer försäljning inte till stånd vid auktio nen, får länsstyrelsen inom

två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft besluta om ny auktion.
Meddelas inte något s ådant beslut inom föreskriven tid eller avges inte
heller vid den senare auktionen bud som får antas, är frågan om försäljning

av egendomen förfallen.

Kostnad i samban d med auk tion som inte har lett till försäljning betalas

av statsmedel. Lag (1990:1492).

18 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos jordbruks­

verket.

Jordbruksverkets beslut får överklagas hos kammarrätten. Lag

(1991:669).

Denna lag** träder i kraft den 1 juli 1991.

Skall fråga om tillstånd till ett förvärv prövas enligt 7 § jordförvärvs-

lagen i den lydelse paragrafen hade före den I juli 1991 gäller även 14 § i
sin äldre lydelse.

I fr åga om �verklagande av beslut som har meddelats av lantbruksstyrel­

sen före ikraftträdand et gäller 18 § i sin äldre lydelse.

Denna lag' träder i kraft den 1 juli 1991.
De nya bestämmelserna skall tillämpas i äre nden om förvärvstillstånd

som inte är slutligt avgjorda den 1 juli 1991. Om de nya föreskrifterna

innebär att tillstånd fordras till förvärv av egendom i glesbygd skall dock
förvärvet prövas enligt den upphävda 7 § i stället för enligt 4 § första

stycket. �ven 10 § skall i fråga om sådana förvärv gälla i sin äldre lydelse
såvitt avser föreläggande om bosättning. I fråga om förelägganden om

bosättning som h ar meddelats med stöd av äldre lag gä ller 10 § i sin gamla
lydelse.

Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16 § och skulle tillstånd

till förvärvet inte längre krävas vid vanligt köp, skall länsstyrelsens beslut
inte verkställas.

På regerin gens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

" 1990:1492. 1991:669.

1090

"1991:670.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.