SFS 1979:899

790899.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979; 899

(1979:230);

Utkom från trycket

den :-⬢ noicmbcr !>/

15 november 1979.

bnligl riksdagens beslut' föreskrivs att 12 § jordförv ärvslagen ( 1971,

230) skall ha nedan angivna lydelse.

12

Förvärvstillstftnd skall sökas inom tre månader från de t fö r\'ärvei

skedde, om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3 § andra Myc

ket fastighetsbildningslagen (1970: 988) skall underställas tillståndsmyndil
heten av fast ighetsbildningsmyndigheten.

' "

Fråga om förvärvstillstånd får ej prövas förrän förvärvet skett utom i fail

som avses i 1 S 2-4. Ansökan beträffande förvärv som skett genom köpel-
ler byte får ej heller prövas eller på grund av åtcrkallelse avskrivas innan

det avgjorts huruvida förköp enligt förköpslagen (1967: 868) äger rum. otn
del inte är uppenbart att förköpsrätt inte kommer att utövas. Tillstånd alt
förvärva egendom på offentlig auktion enligt 17 S eller enligt 8§ laeen
(1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom
m. m. lämnas före auktionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

KARL BOO

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1978/79:214. CU 1 979/80: 2. rskr 1979/80; 6.

j- V-i-rz 11 '

KAiiW*

t

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.