SFS 1969:45

690045.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RPATTNINaSS�MLtNG

. f ⬢ ⬢

: '

⬢ T

⬢ .

1969 ⬢ Nr 45

47

"Pttomiråinrycketden31niabI^>69

⬢ - .Nr 45 ⬢

^ ⬢ "

Lag ,

...

;

om ändring i jordförvärvslägén den 14 maj 1965 (nr 290);

given Stockholms slott den 22 mars 1969,

V i GUSTAF ADOLF, med Gudsnåd e, Sveriges, Götes och

V e n d e s K o n u n g, g ö r a v e t e r I i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott foro rdna, att 2, 3, 8 och 9 §§ jordförvärvslagen den 14 maj 1965= s kall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

2

Har förvärvstillstånd

eljest awisas.

Ansökan om tillstånd att förvärva fast egendom genom köp eller byte får

ej prövas, i nnan det blivit slutligt avgjort huruvida förköp enligt, förköps­

lagen den 8 december 1967 (nr 868) äger rum. Vad nu sagts äger ej tillämp­

ning, om det är uppenbart att förköpsrätt icke kommer att utövas.

.

r-

.

3 §⬢

_ Avser fang, som enligt 1 § skulle lo-äva förvärvstillstånd, område av fas­

tighet, fo rdras ej sådant tillstånd i vidare mån än som följer av andra styc-

ivCl»

4 r :

' : ^ . , " . ' ⬢

i

⬢ I

V

Finnes området i ärendet om dess avstyckning vara avsett för jordbruk

eller skogsbruk, må avstyckning på grund av Tångeshandliugen ej tillåtas

utan alt frågan om förvärvstillstånd av f�irättningsmannen uöderställts

lantbruksnämnden. Sådan underställning må dock underlåtas, om området

skall s ammanläggas med fastighet som förvärvaren redan äger och anled-

uing ej finnes till antagande att. området kan med större fördel läggas till

uunan fastighet eller att förvärvstillstånd skulle kunna vägras enligt 4 §.

. .

'.'8 §. ⬢

⬢⬢

:

⬢ ⬢ ' -

i or\arvsli]Islånd må för sin giltighet göras beroende av att fånget leder

Ull samm anläggning. Därvid skall i tillståndsbeslutet utsättas;viss tid inom

^Tkon å tgärden skall sökas, om ansökan icke redan gjorts. I beslutet skall

'Uare anges hos vilken myndighet och pä vilket satt ausölcningen .skall gö-

giltigheten

ej beviljats.

' '

r-

.

9

y

. . '

tiores cj ansökan om förvärvstillstånd eller om åtgärd som sägs i 8 §

'"rsta stycket inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller vägras för-

J Prop. 1069:23: 3LU 19; Rskr 100.

'

'

��aslc lydelse av 2 § se 1967: 870.

' ⬢

tiOSOOO. Svensk författningssamling 1UG9, Nr dS�47

¬

background image

Nr 45 och 46

värvslillständ

gäller, om

beslutet h ärom vinner laga Irratt samt liden teS'

'?°�~"omf6rvärvslillständ utgått.

frSa^

fast egendom.

å-u&ot

.

Dennalagträderikrattdenl april 1969.

Del alla som ve derbör hava sig hörsamligen att etterrätta Till yitema,

,is» hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Värt kunglsiji;

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 21 mars 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

INGEMUND BENGTSSO'*

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.