SFS 2005:423 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordförvärvslag (1979:230) / SFS 2005:423 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
050423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jordförvärvslagen

(1979:230)

2

dels att 10�11 och 15 §§ skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 a och 3 b §§ skall betecknas 4 och 5 §§, nuvarande

4 § skall betecknas 7 §, nuvarande 5 § skall betecknas 6 §, nuvarande 12�
14 §§ skall betecknas 10�12 §§, nuvarande 16 § skall betecknas 13 §, nuva-
rande 17 § skall betecknas 15 § och nuvarande 18 § skall betecknas 17 §,

dels att 2�3 §§, de nya 4�7, 10, 12�13 och 15 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas två nya paragrafer, 14 och 16 §§, av följande ly-

delse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag avses med

lantbruksegendom: fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet,
glesbygd: stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och

långa avstånd till sysselsättning eller service och skärgårdsområde, om det är
av regionalpolitisk betydelse att sysselsättning eller bosättning inom områ-
dena främjas,

omarronderingsområde: område med mycket stark ägosplittring för vilket

länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering av ägostrukturen.

Regeringen bestämmer vilka kommuner eller delar av kommuner som

skall vara glesbygd och omarronderingsområden. Lag (1991:670).

2 §

3 Lagen gäller förvärv av lantbruksegendom som sker genom

1. köp, byte eller gåva,
2. tillskott till bolag eller förening,
3. utdelning eller skifte från bolag eller förening.
Lagen gäller också då någon genom köp, byte eller gåva förvärvar ett

dödsbo i vilket ingår lantbruksegendom eller då någon, som genom köp,
byte eller gåva har förvärvat en andel i ett sådant dödsbo och inte på någon

1 Prop. 2004/05:53, bet. 2004/05:BoU7, rskr. 2004/05:263.

2 Lagen omtryckt 1991:670.

3 Senaste lydelse 1994:812. �ndringen innebär bl.a. att första stycket 4 upphävs.

SFS 2005:423

Utkom från trycket
den 14 juni 2005
Omtryck

background image

2

SFS 2005:423

annan grund är delägare i boet, tillskiftas den fasta egendomen eller en del
av den. Lag (2005:423).

3 §

4 Lagen gäller inte

1. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av regeringen,

länsstyrelsen eller Statens jordbruksverk,

2. om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än statens

affärsdrivande verk,

3. om kommun förvärvar egendomen från staten eller utövar förköpsrätt

enligt förköpslagen (1967:868),

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag eller enligt

reglemente eller bolagsordning, som regeringen har fastställt, är skyldig att
åter avyttra egendomen,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren

eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkom-
ling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avyttra egen-
domen enligt 13 §,

6. om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd

för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

7. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat ändamål än jord-

bruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som har nybildats för annat ända-
mål än jordbruk eller skogsbruk och som därefter inte har undergått taxe-
ring,

8. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger till samma

taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och som inte är skyldig att avyttra
sistnämnda andel enligt 13 §. Lag (2005:423).

Förvärvstillstånd

4 §

5 Tillstånd enligt denna lag krävs för förvärv av lantbruksegendom om

1. förvärvet avser egendom i glesbygd och 5 § inte är tillämplig,
2. förvärvet avser egendom i omarronderingsområde, eller
3. förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendomen från en fy-

sisk person eller ett dödsbo.

Tillstånd krävs dock inte om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auk-

tion. Lag (2005:423).

5 §

6 Utan tillstånd enligt denna lag får egendom i glesbygd som inte ingår i

omarronderingsområde förvärvas av den som sedan minst ett år är folkbok-
förd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Lag
(2005:423).

6 §

7 En juridisk person får lämnas förvärvstillstånd, om

4 Senaste lydelse 1999:848.

5 Senaste lydelse av tidigare 3 a § 1991:670.

6 Senaste lydelse av tidigare 3 b § 1992:1371. �ndringarna innebär bl.a. att andra och
tredje styckena upphävs.

7 Tidigare 6 § upphävd genom 1991:670.

background image

3

SFS 2005:423

1. förvärvaren avstår, kan antas komma att avstå eller under de fem när-

mast föregående åren har avstått lantbruksegendom som i fråga om produk-
tionsförmåga ungefär motsvarar den egendom som avses med förvärvet, och

2. avståendet sker, kan antas komma att ske eller har skett till
a) en fysisk person, eller
b) staten för naturvårdsändamål.
Utöver vad som sägs i första stycket får en juridisk person lämnas för-

värvstillstånd, om

1. egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,
2. förvärvet huvudsakligen avser skogsmark och förvärvaren på orten be-

driver sådan industriell verksamhet i vilken egendomens virkesavkastning
behövs,

3. förvärvet sker från annan juridisk person än dödsbo, eller
4. det annars finns särskilda skäl. Lag (2005:423).

7 §

8 Tillstånd till förvärv av egendom i glesbygd får vägras, om egendo-

men behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Detta
gäller dock inte om förvärvaren gör sannolikt att han inom tolv månader från
förvärvet varaktigt kommer att bosätta sig på fastigheten eller att förvärvet
varaktigt kommer att främja sysselsättningen på orten.

Oavsett vad som sägs i första stycket får tillstånd till förvärv av egendom i

omarronderingsområde vägras, om förvärvet skulle göra det svårare att ge-
nomföra rationaliseringen av ägostrukturen. Lag (2005:423).

8 § Kommun får inte vägras tillstånd till förvärv av sådan fast egendom
som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för tätbe-
byggelse eller därmed sammanhängande anordning.

�vriga bestämmelser

9 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av länsstyrelsen, om inte re-
geringen föreskriver att prövningen skall göras av jordbruksverket.

10 §

9 Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet

skedde, om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3 § andra stycket
fastighetsbildningslagen (1970:988) skall underställas tillståndsmyndighe-
ten av lantmäterimyndigheten.

Fråga om förvärvstillstånd får inte prövas förrän förvärvet skett utom i fall

som avses i 2 § 2 eller 3. Ansökan beträffande förvärv som skett genom köp
eller byte får inte heller prövas eller på grund av återkallelse avskrivas innan
det avgjorts huruvida förköp enligt förköpslagen (1967:868) äger rum, om
det inte är uppenbart att förköpsrätt inte kommer att utövas. Tillstånd att för-
värva egendom på offentlig auktion enligt 15 § lämnas före auktionen. Lag
(2005:423).

8 Tidigare 7 § upphävd genom 1991:670.
Senaste lydelse av tidigare 4 § 1991:670.

9 Senaste lydelse av tidigare 12 § 1995:1408. �ndringen innebär bl.a. att första stycket
upphävs.

background image

4

SFS 2005:423

11 § Görs inte ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på
föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillstånd, är förvärvet ogiltigt.

Har lagfart meddelats i strid mot 20 kap. 6 § 8 eller 7 § 13 jordabalken,

gäller inte första stycket.

12 § Blir ett köp ogiltigt till följd av att förvärvstillstånd vägras enligt 7 §
är staten skyldig att lösa egendomen till det pris som har avtalats, om sälja-
ren begär det. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om köpeskillingen eller
annan ersättning inte endast obetydligt överstiger egendomens värde med
hänsyn till dess avkastning och övriga omständigheter eller om avtalsvillko-
ren i övrigt är oskäliga.

Begäran om inlösen skall framställas hos länsstyrelsen inom tre månader

efter det att avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Talan om inlösen skall väckas
vid den fastighetsdomstol inom vars område egendomen är belägen inom
sex månader från nämnda tidpunkt. Har säljaren fått del av beslutet först se-
dan detta vunnit laga kraft, räknas dock tidsfristerna från dagen för delfåen-
det. Iakttar inte säljaren vad som har sagts nu, förlorar han sin talan. Lag
(2005:423)
.

13 §

10 Egendom som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion un-

der sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid vanligt köp
skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft. Detta
gäller dock inte, om dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller in-
roparen har fått tillstånd att behålla egendomen. I fråga om sådant tillstånd
tillämpas bestämmelserna om förvärvstillstånd i 6�8 §§.

Om inropet har skett för att skydda en fordran, för vilken inroparen har

panträtt i egendomen, eller annan rättighet som är inskriven i den, får läns-
styrelsen medge skäligt anstånd med avyttrandet, om det är sannolikt att för-
lust annars skulle uppkomma för inroparen.

Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen besluta

att egendomen skall säljas av kronofogdemyndigheten på offentlig auktion
enligt 15 §.

Anteckning om bestämmelserna i första�tredje styckena skall göras i det

köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, när
lagfart söks, införas i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om inte sökanden
visar att avyttringsskyldigheten har upphört. Lag (2005:423).

14 § Har länsstyrelsen beslutat om auktion enligt 13 § och har inroparen
dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall beslutet trots detta gå i
verkställighet, om inte länsstyrelsen bestämmer något annat. Lag
(2005:423)
.

15 §

11 Vid sådan offentlig auktion som avses i 13 § gäller att

1. egendomen skall anses utmätt för fordran med bästa förmånsrätt efter

sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auk-
tionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar,

2. försäljning får ske endast om den bjudna köpeskillingen täcker även

10 Senaste lydelse av tidigare 16 § 2000:243.

11 Senaste lydelse av tidigare 17 § 1999:848.

background image

5

SFS 2005:423

a) det värde som i ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsök-

ningsbalken, eller

b) det värde som egendomen kan uppskattas till av värderingsmän som

länsstyrelsen utser, om ägaren eller innehavare av en fordran som är förenad
med panträtt i egendomen i god tid före auktionen har påkallat särskild vär-
dering.

Egendomen får säljas endast till den som har fått förvärvstillstånd eller

enligt 3 § 1, 2, 4 eller 8 får förvärva egendomen utan sådant tillstånd.

Om det vid auktionen avges bud som får antas enligt vad som sägs i första

och andra styckena skall egendomen säljas, även om innehavare av fordran
motsätter sig det. Lag (2005:423).

16 § Kommer försäljning inte till stånd vid sådan auktion som avses i 13 §,
får länsstyrelsen inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft be-
sluta om ny auktion. Meddelas inte något sådant beslut inom föreskriven tid
eller avges inte heller vid den senare auktionen bud som får antas, är frågan
om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till försäljning betalas av

staten. Lag (2005:423).

17 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruks-
verket.

Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag

(1995:45).

1. Denna lag

12 träder i kraft den 1 juli 1979 då jordförvärvslagen

(1965:290) skall upphöra att gälla.

2. �ldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv som har skett före den

1 juli 1979.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som

har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya be-
stämmelsen.

4. Lagen skall inte tillämpas på egendom som utgör fideikommiss eller in-

går i fideikommissbo under avveckling, om förvärvet sker genom tillskott i
samband med teckning av aktier.

5. Bestämmelsen i 15 § om tillämpning av 4 kap. 3 § expropriationslagen

(1972:719) gäller inte i fråga om värdeökning som har ägt rum före ut-
gången av juni 1971.

Denna lag

13 träder i kraft den 1 juli 1987, varigenom lagen (1987:137) om

ändring i jordförvärvslagen (1979:230) upphävs. De nya bestämmelserna
skall tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda
den 1 juli 1987.

12 1979:230.

13 1987:468.

background image

6

SFS 2005:423

Denna lag

14 träder i kraft den 1 juli 1991.

Skall fråga om tillstånd till ett förvärv prövas enligt 7 § jordförvärvslagen

i den lydelse paragrafen hade före den 1 juli 1991 gäller även 14 § i sin äldre
lydelse.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats av lantbruksstyrel-

sen före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse.

Denna lag

15 träder i kraft den 1 juli 1991.

De nya bestämmelserna skall tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd

som inte är slutligt avgjorda den 1 juli 1991. Om de nya föreskrifterna inne-
bär att tillstånd fordras till förvärv av egendom i glesbygd skall dock förvär-
vet prövas enligt den upphävda 7 § i stället för enligt 4 § första stycket.
�ven 10 § skall i fråga om sådana förvärv gälla i sin äldre lydelse såvitt av-
ser föreläggande om bosättning. I fråga om förelägganden om bosättning
som har meddelats med stöd av äldre lag gäller 10 § i sin gamla lydelse.

Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16 § och skulle tillstånd till

förvärvet inte längre krävas vid vanligt köp, skall länsstyrelsens beslut inte
verkställas.

Denna lag

16 träder i kraft den 31 december 1992.

Denna lag

17 träder i kraft den 1 januari 1995.

Denna lag

18 träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före

ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1. Denna lag

19 träder i kraft den 1 januari 1996.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighets-
bildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

Denna lag

20 träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag

21 träder i kraft den 1 juli 2000.

1. Denna lag

22 träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Har före ikraftträdandet förvärv anmälts enligt 3 b § eller föreläggande

om bosättning meddelats enligt 10 § gäller fortfarande äldre bestämmelser i
10 a och 15 §§.

14 1990:1492, 1991:669.

15 1991:670.

16 1992:1371.

17 1994:812.

18 1995:45.

19 1995:1408.

20 1999:848.

21 2000:243.

22 2005:423.

background image

7

SFS 2005:423

3. 5 § andra och tredje styckena skall tillämpas i sin äldre lydelse i fall då

ansökan om förvärvstillstånd gjorts före ikraftträdandet, om förvärvaren inte
bedriver industriell verksamhet på orten.

4. I övrigt skall de nya bestämmelserna tillämpas i ärenden om förvärvs-

tillstånd som inte är slutligt avgjorda vid utgången av juni 2005.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.