SFS 1983:649

830649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:649

Utkom från trycket

den 27 juni 1983

1544

Lag

om ändring i Jagen (1 919:426) om flottning i allmän

flottled;

utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1919:426) om

flottning i allmän flottled

delszn 1,2 . 4 , 6. 7, 13, 14, 16 -18 , 20 - 22 , 28 , 37 , 64 , 65 , 69,70,79,82.

84 och 84 a ?}§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 5 a, 5 b och 5 c §§, av

nedan angivna lydelse.

1 § I allmänna flottleder har var och en rätt att flotta. För flottning i

allmän flottled gäl ler bestämmelserna i denna lag.

2 tj' De som i annat fall än som anges i 3 § flottar i en allmän flottled. som
har upplåtits till allmänt begagnande (allmän flottning), skall utgöra cn

flottningsförening. Bestämmelser om flottningsföreningars uppgifter och

verksamhet finns i 4 kap.

' Orop. 1982/83:26, JoU 31, rskr 370.

* .Scnasic lydelse 1977:671.

¬

background image

I ! .175 § finns bestämmelser om att regeringen i vissa fall kan best ämma att

SFS 19&3:649

den allmänna flottningen skall ombesörjas i annan ordning än genom
flottningsförening.

4 § Allt flottgods som ingår i allmän flottning skall framföras gemensamt
(gemensam flottning), om det inte enligt 3 § lagen (1983:294) om inr ättan­

de, utvidgning och avlysning av allmän flottled eller motsvarande äldre
bestämmelser för viss flottled har beslutats om flottning utan flottgodsets
sammanblandande (separatflottning) eller för särskilt tillfälle flottnings-
styrelsen finner att separatflottning kan medges för en viss flottande utan

hinder för den gemensamma flottningen.

5 a § Utförandet av de anläggningar och åtgärder som behövs för en
allmän flottled skall i sam band med beslut om flottledens inrättande eller

utvidgning överlämnas åt den som har begärt att flottleden skall inrättas

eller utvidgas, om han inte anses olämplig därtill, eller, när även någon
annan har anmält sig villig att utföra arbetena, åt den som prövas kunna

säkrast och snabbast utföra arbetena. Om staten vill utför a arbetena, har
den fö reträdesrätt. Om annan än sökanden antas, skall han genast betala
ersättning till sökanden för de anläggningskostnader som denne har haft.

Om det fö r inrättande eller utvidgning av en allmän flottled krävs att en

vattenanläggning eller annan byggnad rivs ut eller ändras, skall arbetena
utföras av den som har antagits till anläggare. Om vattenanläggningen eller
byggnaden skall ändras, har ägaren rätt att utföra ändringen mot ersättning

för kostnaderna.

5 b § För anläggningskostnaderna har anläggaren rätt till ersättning av de
flottande i den ordning som anges i denna lag. Till anläggningskostnader

hänförs kostnaderna för utförande av arbeten som avses i 5 a § samt alla

andra utgifter för företagets utförande såsom utbetald skadeersättning till
sakägare, nödvändiga utgifter för förberedande undersökningar angående
företaget, kostnader för handläggningen av ärendet om inrättande eller

utvidgning av flottleden samt målet om utförande av flottledsanläggningar,
kostnader för tillsyn över arbetet under byggnadstiden jämte annat sådant

samt ränta på förlagskapitalet för tiden intill flottledens godkännande.

5 c § Byggnader och anläggningar som har utförts eller övertagits från

någon annan för inrättande, utvidgning eller förbättring av en allmän

flottled sam t fast eller lös egendom som annars har förvärvats för flottle­
den med b etalningsskyldighet för de flottande hör till flottled en och skall
anses som allmän egendom.

Egendom som hör till en allmän flottled får inte utmätas för annan skuld

än sådan för vilken den enligt lag svarar.

6

För skada och intrång, som vållas av flottgodset eller genom åtgärd,

som i 5 § sägs eller eljest i följd av flottningen (flottningsskada), skall

gäldas ersättning med fulla v ärdet.

Vad i denna lag stadgas med avseende å flottningsskada gälle ock belräf-

' �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

'^45

¬

background image

SFS 1983:649

fande skada och intrång, som vållas genom anläggning eller åtgärd

flottleden, i de n mån ej ersättning därför blivit i beslut om anläggningcnr

eller åtgärden eller eljest i laga ordning på förh and uppskattad och erlagd; i

7 § Om någon i strid mot lag eller givna föreskr ifter utför anläggning eller:

annan anordning i en allmän flottled skall han själv stå för den skada som;
flottningen orsakar på anordningen. Utför någon anläggning eller anord-'

ning i en allmän flottled utan att begära och invänta skyddsbestämmelser'

enligt andra stycket, skall han själv stå för den skada som flottningen

orsakar under tiden.

Menar någon som utfört eller avser att utföra vattenföretag där en

allmän flottled finns, att särskilda anläggningar eller åtgärder till skydd mot
skada eller intrång till följd av flottningen bör bekostas av de flottande, får

han väcka talan mot flottningsföreningen hos vattendomstolen rörande

bestämmelser om erforderliga skyddsanordningar. I fråga om en sådan
talan gäller bestämmelserna i vattenlagen (1983:291) om stämningsmål.

13 §'' Finnes flottningsskada bliva så stadigvarande, att värdet därå ka n

genom uppskattning på förhand utrönas, skall, om ersättningstagaren på­

står det. ersättningen på förhand bestämmas att utgå vare sig i å rlig avgift

under hela den tid flottning kommer att fortgå eller ock på en gång, allt

efter ty skäligt prövas. Ej må, ändå att parterna må vara ense om vis st

belopp, ersättningen bestämmas till högre belopp än som kan anses sk äligt.

Bestämmelserna om betalning av ersättning samt länsstyrelsens befatt­

ning med ne dsatta ersättningsmedel i 16 kap. vattenlagen (1983:291) skall

tillämpas också i fråga om ersättning för flottningsskada som på förh and
har bestämts att utgå på en gång. I b eslutet om ersättning skall skiljemän­
nen ange om nedsättning av ersättningsbeloppet skall ske.

Ett beslut varigenom ersättning bestäms på förhand gäller, sedan det har

vunnit laga kraft, även mot fra mtida ägare och innehavare av fastigh eter
som b erörs av beslutet.

Har genom beslut enligt d enna lag eller enligt 9 kap. 3 § andra stycket

vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre bestämmelser ersättning

för skada eller intrång fastställts att utgå med årliga belopp, utgör de n
omständigheten att beslutet härom har vunnit laga kraft inte hinder för

vattendomstolen att i s amband med beslut om nya eller ändrade anord­
ningar eller föreskrifter för flottleden, eller senare efter talan i den o rdning

som enligt vattenlagen gäller för stämningsmål, meddela såd ana ändrade

bestämmelser om ersättningen och sättet för betalning som föranleds av de

ändrade förhållandena.

14 §'^ När en allmän flottled har inrättats eller utvidgats skall länsstyrel­

sen upprätta förslag till best ämmelser för flottleden. Förslaget skall an ge

1. vilka allmänna grunder som bör tillämpas när särskilda slag av flott­

gods enligt 29 § jämförs med var andra vid fördelning av k ostnader,

2. inom vilken tid och mot vilken ränta anläggningskostnader enligt 30 §

bör återbetalas till anläggarc eller annan som har anläggarcs rätt, sedan

1546

" Senaste lydelse 1977:671,

' Senaste lydelse 1977:671.

¬

background image

hänsyn tagits till den beräknade virkesåtgången inom varje flottledsdi-

SFS 1983:649

strikt,

3. hur taxan för flottledsavgifter bör utarbetas med ledning av de

nämnda omständigheterna.

Kungörelse om förslaget skall införas i ortstidning och innehålla en

upplysning om att den som vill yttra sig över förslaget skall framställa

skriftliga erinringar i sa ken inom viss tid. Om det är nödvändigt att sak­
ägarna hörs ytterligare, skall de kallas till sammanträde inför Jänsstyrelsen
eller, när det är fråga om en mindre flottled och det i övrigt är lämpligt,

inför en tjänsteman vid länsstyrelsen. Kungörelse om sådant sammanträde
skall senast tio dagar före sammanträdet införas i ortstidning. Anläggaren
av flottleden skall särskilt kallas till sammanträdet.

Länsstyrelsen skall därefter så snart som möjligt avgöra angivna frågor i

enlighet med 29 och 30 §§.

16

Sedan de arbeten som har föreskrivits för den allmänna flottleden

har besiktats och godkänts, skall länsstyrelsen meddela beslut om storle­
ken av de anläggningskostnader som enligt 5 b § skall betalas av de flot­
tande. När länsstyrelsen dessutom har meddelat beslut enligt 14 § och

fastställt reglemente för flottningsförening, skall länsstyrelsen genom sär­

skilt beslut upplåta flottleden till allmänt begagnande.

Ej må flottning idkas i allmän flottled, förrän den blivit till allmänt

begagnande upplåten; dock att rätt till interimsflottning, efter ty nedan
sägs, må kunna av länsstyrelsen i vissa fall dessförinnan medgivas.

17 § ' Har enligt laga kraft vunnet beslut förordnats om allmän flottleds

inrättande och kan, ändå att i bes lutet föreskrivna åtgärder icke vidtagits,
flottning ske utan väsentligt men för strand-, bro-, fiske- och vattenverks­
ägare eller andra samt utan betydligare hinder för föreskrivna flottledsar-

betens utförande, må i avbidan på flottledens upplåtande till allmänt begag­
nande tillstånd till interim sflottning kunna efter särskild ansökan medgivas

den, som förut enskilt flottat därstädes, så ock annan, som visas genom

uppehåll med flottningen komma att lida avsevärd förlust.

Ansökan om interimsflottning ges in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen

skall inhämta yttrande över ansökningen från anläggaren av flottleden
samt, om ä rendet inte är av brådskande natur och det i övrigt kan anses

behövligt, på lämpligt sätt bereda strandägare och andra vilkas rätt kan
beröras tillfälle att inom viss kort tid y ttra sig över ansökningen.

18

Tillstånd till int erimsflottning får av länsstyrelsen meddelas i den

omfattning, som med hänsyn till föreliggande omständigheter finnes lämp­

lig, dock ej för längre tid än ett år i sände r. Länsstyrelsen skall föreskriva

de villkor för flottningen som behövs för varje fall med iakttagande av dels
att de allmänna bestämmelser som har meddelats för flottledens nyttjande

till allmän flottn ing blir gällande i tillämpliga dela r för interimsflottningen,

dels a tt de interimsflottande förpliktas att för sitt flottgods erlägga flott-

Senaste lydelse 1977:671.

' Senaste lydelse 1977; 671.

" Senaste lydelse 1977:671.

1547

¬

background image

SFS 1983:649

ledsavgifter till sam ma belopp, som beräknas böra utgå, sedan flottiedén' ⬢
upplåtits till allmänt beg agnande.

'

Interimsflottande bör tillika erinras om honom åliggande skyldighet al t

ersätta ej mindre strandägare och andra uppkommande flottningsskada än

även anläggaren av den allmänna flottleden all genom flottningen förorsa-;

kad kostnad för underhåll av flottledsbyggnader, som må vara utförda; och
skall vad i 8 samt 10-12 §§ stadgas med avseende å ersättning för flott-
ningsskada i tillämpliga delar gälla även beträffande ersättning av interims­
flottande för flottningsskada och för flottledsbyggnaders underhåll.

Där omständigheterna sådant påkalla, bör ock föreskrivas, att interims­

flottande, innan flottningen vidtager, skall ställa fullgod säkerhet för av­

gifter och skadestånd, som nu sagts.

Vid tillstånds meddelande varde tillsett, att bland flera sökande ingen

erhåller obehörig fördel framför annan.

20

Vid m eddelande av tillstånd till interimsflottning förordne länssty­

relsen syssloman att med den be fogenhet, som i 33 § 1 m om. andra stycket

tillerkännes flottningsstyrelse, av de flottande uttaga de i 18 § omförmälda

flottledsavgifter och att i övrigt tillse, att föreskrivna villkor iakttagas v id

flottningen.

Till s yssloman, som nu sagts, skall förordnas lämplig och vederhäftig

person eller ock flottningsstyrelse för annan uppströms eller nedströms
belägen allmän flottled; och njute sysslomannen arvode av de flottande
med belopp, som bestämmes av länsstyrelsen.

Flottledsavgifter, som uppbärs av sysslomannen, skall göras räntebä­

rande genom att insättas på bank. Det åligger sysslomannen att, sedan

flottleden har upplåtits till allmänt begagnande och en flottningsförening

har bildats, till flottningsstyrelsen redovisa vad han har uppburit jämte
upplupen ränta. Om frågan om allmän flottled förfaller, skall redovisning

lämnas till länsstyrelsen som förfar med medlen på sätt sta dgas i 82 § första
stycket. Dock har ägare av enskilda flottledsbyggnader rätt att av influ tna
avgifter erhålla vad som belöper på nämnda byggnader samt. om han i nte
är anläggare, vad han d ärutöver själv kan ha erlagt i avgifter.

21 §'® I fråga om vatten där allmän flottled inte finns, men flottning ändå

har bedrivits i flera å r, skall följande gälla om förhållandena ändras så att
rätten till flottningen inte längre kan utövas utan oskäliga kostnader. Har

ansökan om i nrättande av allmän flottle d i va ttenområdet inkommit, men

beslut d ärom ännu inte meddelats, får länsstyrelsen medge sökanden rät t
till interimsflottning, om flottningens avstannande skulle medföra synnerli­

gen betydand e förluster för honom. I sådana ärenden gäller 17-20 §§. I fall

som nu har n ämnts får dock tillstånd till interimsflottning endast meddelas
om sökanden ställer fullgod säkerhet dels för avgifter och skadestånd
enligt 18 §, dels med visst belopp, motsvarande virkets värde, för att

flottledsarbetet utförs på ett riktigt sätt, om sökanden antas till anläg gare.

1548

22 § " Har i beslut om allmän flottlcds inrättande eller sedermera före­
skrivits. att flottning i flottled en skall till viss tid av året inskränkas, äge

'' .Senaste lydelse 1977:671,

Senaste lydelse 1977:671.

" Senaste lydelse 1977:671.

¬

background image

länsstyrelsen, där för visst fall under pågåen de flottnin g yppas behov av

SFS 1983:649

tidens utsträckande, på ansökan lämna tillstånd därtill antingen beträffan­

de flottleden i dess helhet eller med avseende å viss del därav.

Om arbeten av större omfattning skall utföras för att utvidga eller för­

bättra en allmän flottled och det är nödvändigt att flottningen härunder
begränsas eller inställs, får länsstyrelsen på begäran meddela bestämmel­

ser om detta för tiden till dess arbetena har fullbordats och godkänts.

28 § I flottningsförenings räkenskaper skola föreningens utgifter sam­

manföras under nedannämnda huvudgrupper:

1. Flottledsutgifier, omfattande kostnader, som skola återgäldas till an-

läggare eller annan, vilken njuter anläggares rätt, eller eljest utgives för

flottledens utvidgande eller förbättrande, så ock kostnader för förvärvande
av fast egendom, allt i den mån ej kostnaderna göras eller egendomen
förvärvas för tillgodoseende av ändamål, som under 4, 5 eller 6 omför-

mäles;

2. Underhållsutgifter, omfattande kostnader för vidmakthållande av

flottleden och av densamma tillhörig egendom, i den mån kostnaderna ej
skola hänföras till de u nder 4, 5 eller 6 omförmälda utgifter;

3. Vtflottningsutgifter, omfattande all arbets- och annan kostnad för

virkets framskaffande i flottleden, strandarrenden, bom- och dammav­

gifter, e rsättning för flottningsskada, som icke skall hänföras till 4, samt
andra utgifter för liknande ändamål;

4. Sorteringsutgifter, omfattande kostnader för skiljeanordningars in­

rättande och vidmakthållande, för virkets insamlande och urskiljande vid

skiljeställe, för anskaffande och vidmakthållande av redskap och materiel
för skiljningen, så ock för ersättande av skada genom anläggning för

skiljningen eller i följd av sk iljningsarbetet;

5. Inventarieutgifter, omfattande kostnader för anskaffande och vid­

makthållande av redskap och materiel för utflottningen;

6. Förvaltningsutgifter, omfattande kostnader för kontorshållning, bok­

föring, sty relse- och revisorsarvoden, flottningschefs och kontorsperson­
als avlöning samt för pensioner, olycksfalls- och sjukdomsunderstöd och
övriga allmänna o mkostnader;

7. Separatutgifter, omfattande kostnader av icke gemensam art, såsom

för utvältning av flottgodset, separatflottning, avskilt virkes buntning,
flottläggning eller transporterande, inbärgande nedanför skiljeställe av

vinddrivet eller spillt virke och dylikt.

Har till r ättvis fördelning av flottleds- och underhållsutgifter flottleden

indelats i flottle dsdistrikt, skall räkenskaperna över de nämnda utgifterna

föras särskilt för varje distrikt. Detsamma gäller utflottningsutgifter, om

flottleden har indelats i utflottningsdistrikt. Om en flottledsanläggning
inom ett visst distrikt blir till n ytta för flottningen även inom andra flott­
ledsdistrikt, får länsstyrelsen eller, där anläggningen utförts utan tillstånd,

flottningsstämma besluta att anläggningskostnaden skall fördelas på dessa

distrikt alltefter den nytta de har av anläggningen.

37 § '- Fastställt reglemente skall genom föreningens försorg mångfaldi­
gas i tryck oc h vid begäran hållas skogsägare och flottande tillhanda.

Senaste lydelse 1977:671. �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

1549

¬

background image

SFS 1983:649

64 § Om det inom samma vattensystem finns fiera flottleder under ,särl;
skilda flottningsföreningars förvaltning, skall flottningen i va rje led såvilf

möjligt ordnas på sådant sätt som utan oskäligt betungande eller gynnande

av flottningen i viss led kan vara ägnat att befrämja flottningen i vattensy*
stemet i dess helhet. Därvid bör vad flottningschefen för en nedströms

belägen l ed. med iakttagande av de regler som i samband med flottledens

inrättande eller senare har fastställts, bestämmer beträffande vattenhus­

hållningen och flottgodsets framsläppande såvitt möjligt beaktas vid flott­
ningen i en up pströms belägen led.

Har flottande i u ppströms belägen flottled försummat erlägga för utg if­

ternas täckande infordrat tillskott, vare på frams tällning av styrelsen för

nämnda led styrelsen för nedströms belägen led, dit den flottandes flott­

gods må hava vidare framflottats, pliktig att, därest flottgodset kan därur

leden uttagas, kvarhålla det för tillskottets uttagande i den ordning, som
stadgas i 33 §.

65 §'^ �nska olika flottningsföreningar inom samma eller närbelägna

vattensystem sammanslås till en, skola de var för sig besluta därom. Dylikt
beslut jämte förslag till r eglemente skall för fastställelse underställas läns­
styrelsens prövning.

Länsstyrelsen äge ock på framställning av bivattendrags flottningsför-

ening förordna, att denna sammanslås med huvudvattendragets förening,
där sådan sammanslagning finnes lämplig med hänsyn till flottningens
ändamålsenliga ordnande i vattensystemet i d ess helhet samt byggnader
och anstalter i bileden finnas i tillfredsstä llande skick.

1550

69 §'⬢' Virke, som tillförs en allmän flottled på en plats, varifrån des s

utflottning beräknas kunna medhinnas under första flottningsåret, får flot­

tas obarkat, så framt icke med a vseende å beskaffenheten av vattendraget
med strän der och fiske ävensom övriga förhållanden, som kan inverka på

frågan, länsstyrelsen finner skäligt att för hela flottleden eller viss del
därav förordna, att allt eller visst slags virke skall, innan det utläggs i
flottleden, ha undergått avbarkning.

Virke, vars utflottning beräknas icke kunna medhinnas under första

flottningsåret, skall, innan det utlägges i flottleden, ha medelst avbarkning

så fullständigt som möjligt b efriats från bark, där ej med hänsyn till ovan

sagda förhållanden länsstyrelsen funnit skäligt medge undantag från denna

bestämmelse.

Utan tillstånd av länsstyrelsen får avbarkning inte verkställas på is en

eller på stranden så nära vattnet, att barken kan sköljas ned däri. Vid

meddelande av tillstånd skall länsstyrelsen föreskriva de villkor som i varje

särskilt fall behövs för att förebygga skada eller olägenhet.

70 §'^ Länsstyrelsen utövar tillsyn över allmänna flottleders skötsel och

underhåll samt över flottningsföreningars verksamhet.

Flottningsstyrelsen och flottningschefen är skyldiga att på begäran av

länsstyrelsen lämna de upplysningar som behövs för tillsynen.

Senaste lydelse 1977: 671. �ndringen innebär all tredje stycket upphävs.

Senaste lydelse 1958; 188.

Senaste lydelse 1977; 671. Andringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

⬢f9 §'^ �&sidosätts föreskrift, som i 37 §, 41 § f örsta stycket, 44 §, 47 §

SFS 1983:649

andra och tredje styckena, 51 § första stycket, 54 § sista stycket eller 76 §

första och andra styckena är meddelad, eller försummar styrelseledamot

att på sätt i 56 § tr edje stycket stadgas hålla den där omförmälda förteck­

ningen tillgänglig och översända den till flottande eller att, då flottande
enligt s jätte stycket i nämnda § påyrkat hänskjutande av visst ärende till

prövning på flottningsstämma, låta upptaga ärendet på förteckningen,

döms den försumlige till dagsböter.

Förseelse mot 47 § tr edje stycket, 51 § första stycket, 54 § sista stycket

eller 56 § tre dje stycket, så ock styrelseledamots försummelse att å den i
56 § omförmälda förteckning upptaga ärende, vars hänskjutande till flott­

ningsstämma av flottande påyrkats enligt sjätte stycket i samma §, må

åtalas allenast av målsägande, och skall härvid såsom målsägande anses
såväl flottningsföreningen som varje flottande.

�&tal för förseelse, som i denna paragraf omförmäles, skall anhängig-

göras vid allmän underrätt i den o rt, där flottningsstyrelsen har sitt säte.

82 §'^ Om en allmän flottled avlyses och dess tillgångar överstiger skul­

derna, skall behållningen användas för att bortskaffa sådana flottledsan-
ordningar som kan o rsaka skada eller olägenhet och för att iordningställa

vattendraget och intilliggande område i ett från företrädesvis fiske- och
naturvårdssynpunkt lämpligt skick (återställningsåtgärder).

Om endast del av flottled avlyses, skall den behållning framräknas som

skäligen kan an ses belöpa på delen.

Finnes behållning sedan behövliga återställningsåtgärder vidtagits, skall

denna användas på sätt regeringen bestämmer.

Understödsfond, varom i 3 2 § andra stycket förmäles, skall vid flot tleds

avlysande främst användas för därmed avsedda ändamål, därvid personer,

som redan tillerkänts pension eller annat understöd, hava företräde fram­
för dem, som ännu icke kommit i åtnjuta nde därav; och må, där så finnes

lämpligt, fondens ändamål tillgodoses genom de understödsberättigades
inlösande i ansta lt för försäkring eller understöd.

84 §"* Vad i d enna lag är föreskrivet äger icke tillämpning på gränsflo­

derna Torneå och Muonio älvar.

84 a §'' ^ Beslut av l änsstyrelsen om utseende eller entledigande av styrel­
seledamot eller revisor i flott ningsförening. om föranstaltande om åtgärd

på sådan förenings bekostnad, om utseende av förvaltare som avses i

82 a § eller med anledning av sådan förvaltares beslut i fråga om åte rställ­

ningsåtgärder överklagas hos regeringen genom besvär.

"⬢ Senaste lydelse 1964: 183.
" Senaste lydelse 1977:671.

�ndringen innebär att första stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1977: 671.

¬

background image

, far i övriga fall överklagas ,

1 Beslut av länsstyrelsen enligt denna lag fa

SFS 1983:649

j kammarrätten genom besvär.

träder i kraft den 1 januari 1984.

Denna lag traoeriKia^v^v.

t >

På regeringens vägnar

_

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.