SFS 1987:1259

871259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1259

om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän

utkom från trycket

flottled^

december 1987

Utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 40 a § lagen (1919:426) om flott­

ning i allmän flottled skall ha följand e lydelse.

40 a

I fråga om flottningsförening skall lagen (1987:1245) om styrelse­

representation för de privatanställda gälla i tillämpliga delar. Bestämmel­

serna i I7§ samma lag skall även tillämpas, om olägenhet som där sägs

skulle uppkomma genom att styrelserepresentation för de anställda införs i

flottningsförening där länsstyrelsen har utsett styrelseledamot enligt 40 §.

I anmälan om styrelsens sammansättning enligt 41 § skall anges om

arbetstagarrepresentant har utsetts. Arbetstagarrepresentants namn och

adress skall införas i förteckning som anges i 76 a§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 8.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

J Prop, 1987/88:10, AU 10, rskr. 103

Senaste lydelse 1977; 1093.

3719

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.