SFS 1977:683

770683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977: 683

om ändring i lagen (1921:378) om ströängars indragande

till kronan;

den n se pt. 1977

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 14 och 60 §§ lagen (1921:378)

om ströängars indragande till kronan skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Det åligger lantmätaren att minst tjugu dagar före den beräknade

tiden för förrät tning, som ströängsnämnd har att företaga å faslighet, med
posten avsända kallelse till den, som enligt senaste mantalslängd eller

eljest tillgängliga upplysningar i egenskap av ägare innehar fastigheten;
dock vare, där denne icke har känt hemvist inom riket eller han vistas

utom riket, s ådan kallelse icke erforderlig.

Då ec klesiastikt hemman beröres av förrättning, som här avses, göre

lantmätaren i god tid h os länsstyrelsen anmälan därom, i syfte att allmänt

ombud må föror dnas att vid förrättningen bevaka hemmanets rätt.

60 § Ersättning, som utgår på sätt i 56 elle r 57 § sägs, skall av länssty­

relsen utb etalas, så snart beslutet om ängarnas indragning äger laga kraft.

Besväras fastigheten av sökt eller beviljad inteckning för fordran eller för

avkomst eller annan förmån, som upplåtits att utgå av fastigheten, eller

kan fastig heten, jämlikt II kap. 2 § jo rdabalken, i ägare ns hand häfta för

ogulden köpeskilling, må ersättningen icke till ägaren utbetalas, med

mindre han styrker, att vederbörande rättsägare lämnat sitt medgivande

därtill. Gitter fastighetens ägare ej visa sådant medgivande, skall läns-

' Prop. 1976/77:63, KU 4 5. rskr 336.

1643

¬

background image

SFS 1977:683

styrelsen fördela beloppet mellan rättsägarna i den ordning, som är stadgat
för fördelning av köpeskilling för utmätningsvis såld fast egendom.

Kallelse till sammanträde för fördelningen skall genom länsstyrelsens

försorg med pos ten sändas till fastighetens ägare samt inteckningshavare,
som äga rätt till betalning ur ersättningen. �r inteckningshavare okänd,
läte länsstyrelsen införa kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar minst
fjorton dagar före sammanträdet.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1978.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

.'\NDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar