SFS 1971:561

710561.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:561

Lag

Utkom från trycket

den 27 j uli 19 71

om ändring i lage n (1933: 269) om ä gofred;

given Sto ckholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att i 4 kap. lagen (1933: 269) om ägofred

skall införas en ny paragraf, 46 a §, samt närmast före paragrafen en

rubrik av nedan angivna lydelse.

Om besvär

46 a § Talan mot länsstyrelses beslut enligt 23, 41, 42 eller 43 § eller
om förordnande av förrättningsman enligt 40 § föres hos kammarrät­

ten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag, beträffande vilket

förbud mot klagan icke föreskrivits, föres talan hos Konungen genom

besvär.

1468

' Prop. 1971: 30, KU 36 , rskr 2 22.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

SFS 1971: 561

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

INGEMUND BE NGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar