SFS 1971:1053

711053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1053 Lag

om ändring i lag en (1933: 269) om ä gofred;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

Utkom från trycket

den 27 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 24, 25, 29, 31, 36, 43, 45, 46 och 49 §§
lagen (1933: 269) om äg ofred skall ha nedan angivna lydelse.

24 § Förrättningsmannen skall, om han finner sådant nödigt eller nå­

gon av sakägarna det äskar, vid förrättningen biträdas av två gode män,

vilka av sakägarna eller, om dessa ej åsämjas, av förrättningsmannen
utses bland dem, som ä ro valda till n ämndemän i domsaga eller i fastig­
hetsdomstol eller till gode män vid fastighetsbildningsförrättningar.

I fall, där syneförrättning handlägges utan biträde av gode män, skall

vad i denna lag är stadgat om synemännen i tillämpliga delar gälla för­

rättningsmannen. Bestämmes under förrättningens fortgång, att gode

män skola tillkallas, verkar det ej rubbning av åtgärd, som dessför­

innan vidtagits.

2446

1 Prop. 1971: 151, CU 2 8, rskr 319.

¬

background image

Stanna synemännen i olika meningar, gälle vad de flesta säga. Har

var sin mening och kan jämkning ej ske, gälle förrättningsmannens.

25 §2 I fråga om förrättningen skall i tillämpliga delar lända til! efter­
rättelse vad i fastighetsbildningslagen (1970: 988) är i fråga om fastig­
hetsbildningsförrättning stadgat om anlitande av biträde av sakkunnig,

om kallelse- och delgivningsförfarande, om anmälan rörande förordnan­
de av god man enligt 18 kap. 4 § föräldrabalken, om jäv mot förrätt­

ningsman och om protokoll vid förrättning.

29 § Sedan alla vid förrättningen förekommande frågor blivit avgjorda
genom förening eller behörigen utredda, skola synemännen för sakägar­

na framlägga skriftligt utlåtande i saken.

Utlåtandet skall innehålla synemännens besked, med angivande av

skälen, i de i 27 § eller eljest här ovan omförmälda frågor. Skall, enligt

vad i 41 § sägs, styrelse för samfällighet utses, skola synemännen upp­
draga åt en eller flera av sakägarna att i den i 44 § stadgade ordning
utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och tillika bestämma
den tid, inom vilken valet skall äga rum och anmälan därom göras hos

länsstyrelsen, ävensom, där samfälligheten omfattar fastigheter i skilda
län, hos vilken länsstyrelse sådan anmälan skall ske.

Sist förklaras förrättningen avslutad med tillkännagivande, vid vilken

fastighetsdomstol talan mot förrättningen må anhängiggöras samt vad

enligt 31 § skall iakttagas för sådan talans bevarande.

SFS 1971:1053

31 §3 �r sakägare missnöjd med förrättning, skall han vid talans för­
lust inom två månader efter förrättningens avslutande vid den fastig­
hetsdomstol, som i 46 § stadgas, väcka talan mot samtliga övriga sak­

ägare.

36 §'^ Har i annan ordning än vid syneförrättning upprättats skriftlig
och av vittnen styrkt förening rörande stängselskyldighet eller betesreg­

lering, äge envar, som deltagit i föreningen, uppvisa denna hos den
eller de fastighetsdomstolar, inom vilkas domvärjo de fastigheter, för­
eningen angår, äro belägna. �verensstämmer föreningen med de i denna
lag stadgade grunder, och hava, där föreningen avser upplåtelse av be­
tesmark, i föreningen tydligt angivits den upplåtna markens läge och

gränser, den eller de fastigheter, för vilka den upplåtits, sätt och tid för

markens inhägnande och anordnande för betesbruk samt huruvida er­
sättning skall utgå och i så fall med vilket belopp ersättningen skall i
den ordning 16 § föreskriver gäldas, låte rätten intaga föreningen i rät­
tens protokoll. Sedan vare föreningen gällande mot framtida ägare
eller innehavare av fastigheterna så ock, där intagande i rättens proto­
koll ägt rum inom två månader sedan föreningen ingicks, mot den,
som efter upprättandet men före föreningens intagande i rättens proto­
koll blivit ägare eller innehavare. Förening, som slutits för boställe eller
kronan eller allmän inrättning tillhörig, på viss tid upplåten fastighet.

2 S enaste lydelse 1970: 435. �ndringen innebär bl. a . att andra s tycket upphävs.

® Senaste lydelse 1970: 435.

^ Se naste lydelse 1969: 802.

2447

¬

background image

SFS 1971:1053

have dock ej verkan mot senare innehavare, med mindre föreningen bli­
vit av vederbörande myndighet godkänd.

Sedan föreningen enligt första stycket intagits i rättens protokoll,

skall utdrag av protokollet i ärendet genom rättens försorg översändas

till länets lantmäterikontor så ock, där föreningen angår betesreglering,

till vederbörande skogsvårdsmyndighet.

43 § Vad i 3 kap. 15 samt 17�21 §§ vattenlagen är stadgat skall äga
motsvarande tillämpning i fall, som i 41 § denna lag avses, dock att

förordnande, som i 3 kap. 17 § vattenlagen sägs, skall införas i länskun­
görelserna samt att talan, varom i 3 kap. 20 § samma lag förmäles,
skall anhängiggöras hos den fastighetsdomstol, som i 46 § denna lag
stadgas.

45 § Vad i 3 kap. 23�25 §§ vattenlagen är stadgat skall äga mot­

svarande tillämpning i fall, som avses i 44 § denna lag; dock skall talan,

varom i 3 kap. 23 § vattenlagen förmäles, anhängiggöras hos den fastig­
hetsdomstol, som i 46 § denna lag stadgas.

46 § Mål om stängselskyldighet skall upptagas vid fastighetsdomstolen
i den ort, där svarandens fastighet ligger eller, där flera fastigheter å
svarandesidan äro, de flesta av dem äro belägna.

Mål om betesreglering skall anhängiggöras vid fastighetsdomstolen i

den ort, där det område regleringen avser i sin helhet eller till största

delen är beläget, eller, om målet allenast angår fråga om upplåtelse av
betesmark, vid fastighetsdomstolen i den ort, där betesmarken är belä­

gen.

49

Avser försummelsen underhåll av stängsel och bättrar den för­

sumlige ej ofördröjligen efter tillsägelse, må den, mot vilken stängsel­
skyldigheten gäller och som kan av försummelsen lida men, hålla syn ge­

nom två för uppdraget lämpliga män, mot vilka ej förekommer jäv som

gäller mot domare; av synemännen skall den ene vara nämndeman i

domsaga eller i fastighetsdomstol eller god man vid fastighetsbildnings­
förrättningar. Har den försumlige i god tid kallats till synen och var­
der bristen vid synen vitsordad, förelägge honom synemännen viss tid,
ej kortare än fem dagar, inom vilken han skall hava botat bristen, vid
äventyr att denna eljest må avhjälpas av den, som påkallat synen. Denne
låte efter utgången av sagda tid, till utrönande av huruvida vid synen

befunna brister blivit avhjälpta, anställa efterbesiktning i samma ord­
ning som om syn stadgats; dock vare efterbesiktning icke av nöden,

därest den försumlige avlämnat skriftligt erkännande, att åtgärd för bris­

tens avhjälpande ej vidtagits. Därefter njute den, som fordrar rättelse,
utmätning hos den försumlige ej mindre för kostnaden för synen och

för efterbesiktning, där sådan erfordrats, än även för det belopp, vartill

det eftersatta arbetet av syncmännen uppskattats, samt vare pliktig att
därefter ofördröjligen ombesörja arbetets utförande. Nöjes ej den andre
däråt, instämme sitt klander till fastighetsdomstolen inom en månad
efter utmätningen eller vare sin talan kvitt.

2448

'' Senaste lydelse 1946: 837.

¬

background image

Den som fordrar rättelse äge ock, därest bristen ej ofördröjligen efter

SFS 1971: 1053

tillsägelse avhjälpes, själv bota denna och njute sedan av den försumlige
betalning för vad arbetet visas skäligen hava kostat.

Vad här ovan är stadgat om stängsels underhåll äge motsvarande till-

lämpning, där någon brister i underhåll av hägnad kring betesmark, som
upplåtits enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos domstol handlägges

enligt äldre bestämmelser.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

INGEMUND B ENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar