SFS 1977:667

770667.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:667

om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utkom från trycket

utfärdad den 24 augusti 1977.

!M'

if

ti

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1933:269) om

ägofred^

' Prop. 1976/77:63, KU 45, rskr 336.

" Senaste lydelse av

12 § 1940:598

33 § 1946:837

36 § 1971:1053

46 a § 1971:561

1621

¬

background image

SFS 1977:667

dels att i 5. 6. 11. 12, 33 och 46 a

ordet "Konungen" skall bytas ut

mot "regeringen".

dels att i 8, 28. 36 och 60 §§ ordet "kronan" i oli ka böjningsformer skall

bytas ut mot "staten" i motsvar ande form.

dels att 42-44. 52 och 59 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

42 § Anmälan om val av styrelse skall gör as hos länsstyrelsen inom tid,

som i laga ordning bestämts. Försummas det. äge länsstyrelsen på yrkande
av någon, vars rätt kan vara beroende därav, att styrelse finnes, förordna

syssloman att. intill dess efter inkommen anmälan om verkställt val förord­

nandet återkallas, handhava samfällighetens angelägenheter och företräda

sakägarna på sätt om s tyrelse är stadgat. Syssloman ålnjute av sakägarna
arvode, som bestämmes av länsstyrelsen.

Sker ändring i styre lsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen

göra anmälan därom hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra anteckning över stängsel- och betessamfäl-

ligheter. Förteckningen skall innehålla uppgifter om styrelsens samman­
sättning. så ock om förordnande av syssloman.

43

Vad i 3 kap. 15 samt 17-21 §§ vattenlagen är stadgat skall äga

motsvarande tillämpning i fall, som i 41 § denna lag avses, dock att talan,

varom i 3 kap. 20 § vattenlagen förmäles. skall anhängiggöras hos den

fastighetsdomstol, som i 46 § denna lag stadgas.

44 §⬢⬢

Sakägares rätt att deltaga i handhavandet av samfällighetens

angelägenheter utövas å sammanträde, därvid envar av sakägarna äger
rösträtt efter det andelstal. som är bestämmande för hans delaktighet i

kostnaderna för det arbete, som åligger samfälligheten. Kallelse till

sammanträde skall, där ej i gällande stadgar annorlunda bestämts,
antingen delgivas samtliga sakägare minst en vecka före sammanträdet

eller ock minst fjorton dagar därförut införas i den eller de ortstidningar
som samfälligheten bestämmer. Beträffande sådant sammanträde skall i

övrigt vad i 3 kap. 22 § vattenlagen är föreskrivet i tillämpli ga delar lända
till efterrättelse.

52

Finner någon å sina ägor annans hemdjur. som dit olovligen in­

kommit. äge han intaga djuret. Dock vare han pliktig att om intagningen

genast underrätta djurets ägare eller, om han ä r frånvarande, den som är

satt i hans ställe. �r ägaren ej känd. skall intagaren ofördröjligen låta

införa k ungörelse om intagningen i ortstidni ng.

Den. som intagit hemdjur. vare skyldig att underhålla och vårda djuret.

Sedan underrättelse eller kungörelse ägt rum enligt första stycket, äge han

rätt att nyttja djuret.

59 §" Bryter någon uppsålligen mot bestämmelsen i 10 § tredje stycket
eller mot b etesförbud, varom i 11 § förmäles. dömes till böter.

1622

^ Sen aste lydelse 1971:1053.

Senaste lydelse 1970:435.

Senaste lydelse 1970:435.

" Senaste lydelse 1948:463.

¬

background image

Lag samma vare. där någon i strid med bestämmelsen i 13 § Qärde

SFS 1977:667

stycket uppsåtligen nyttjar till bete i reglerings område ingående mark, som

tillhör honom eller varå han äger särskild betesrätt, utan att erforderlig
hägnad hålles omkring marken.

Begår någon förseelse, som i f örsta eller andra stycket sägs, av oakt-

samhet eller vållar någon genom försummelse i den vård om egna eller
andras kreatur honom åligger eller på annat sätt, att kreatur olovligen
inkommer på annans ägor, vare straffet böter från och med fem till och

med femtio kronor.

Ansvar enligt denna paragraf skall ej ådömas, om gärningen är belagd

med straff i brotts balken.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1978.
Bestämmelserna i 44 och 52 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande i

fråga om kungör ande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraft­

trädandet.

i:

L,

1^:

På regeringens vägnar

S

ANDERS DAHLGREN

r) ⬢
'

' I

OlofKöhl

t!

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar