SFS 1981:795

810795.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:795

om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

den 7 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 32 och 55 §§ lagen (1933:269) om

ägofred skall ha nedan angivna lydelse.

32 § Klandras ej förrättning såsom i 31 § sägs, går ett därvid meddelat ut­

låtande i verkställighet såsom laga kraft ägande dom, såvitt utlåtandet av-

seren annan fråga än som nämns i 49 eller 62 §.

�ven om talan förs mot förrättningen, får utlåtandet, såvitt därigenom

någon förpliktats at t uppföra stängsel, verkställas, om sökanden ställer sä­
kerhet enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken för skadestånd, som

han kan bli skyldig att utge, om utlåtandet ändras av domstol. Domstol,

där talan mot förrättningen är anhängig, får, när det finns skäl till det, för­
ordna, att verkst ällighet ej får äga rum.

55 § Bjuder ägaren till intaget hemdjur lösen enligt 53 § eller 54 § första

stycket, men vill intagaren e j utlämna djuret, skall ägaren nedsätta det be­
lopp i pengar, vartill lösen uppgår, eller ställa full p ant eller borgen därför
hos kronofogdemyndigheten i orten eller någon i orten boende pålitlig per­

son. Om han ändå inte får ut djuret eller om intagaren ej vill utgiva det utan

lösen i fall, som i 54 § andra stycket sägs, har ägaren rätt att av kronofog­
demyndigheten på den tredskandes bekostnad erhålla handräckning för att

' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351.

1577

¬

background image

SFS 1981:795

få ut djuret. Intagaren är också skyldig att ersätta all den skada och kost­
nad, som vållats ägaren genom hans vägran.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
Har överexekutor fbrordnat om verkställighet enligt 32 §, gäller äldre

bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

föl

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar