SFS 1988:187

880187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:187

om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utkom från trycket

den 5 maj 1988

utfärdad den 21 april 198 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1933:269) om

ägofred^

dels att 60 och 63 §§ skall upphöra att gälla,

' Prop. 1987/88:67, KU 30, rskr. 181.

^ Senaste lydelse av

33 § 1977: 667

36 § 1977:667.

¬

background image

SFS 1988:187

dels att i 33, 36 och 62 §§ ordet "skogsvårdsmyndighet" i olika böjnings­

former skall bytas ut mot "skogsvårdsstyrelse" i m otsvarande form,

dels att 30 § skall ha följande lydelse.

30

Avskrift av förrättningsprotokollet med det i 29 § omförmälda utlå­

tande jämte avhandlingar om ingångna föreningar och övriga vid förrätt­

ningen upprättade handlingar skall av förrättningsmannen inom en månad

efter förrättningens avslutande överlämnas till någon i orten boende pålit­
lig person, som av sakägarna eller, om dessa ej äro ense, av synemänneu

utses att mottaga samma handlingar; och vare handlingarna hos den sålun­

da utsedde tillgängliga för envar, som åstundar att granska eller avskriva

dem.

Förrättningsmannen skall även inom den i första stycket angivna tiden,

dels skriftligen underrätta de myndigheter som avses i 23 § tredje stycket;
om dagen för förrättningens avslutande, dels, om förrättningen avser be­
tesreglering, till skogsvårdsstyrelsen sända över kopior av förrättnings-

handlingarna.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

ULF L�NNQVIST

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

[f

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar