SFS 1970:435

700435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 ⬢ Nr 435

1049

Nr 435

Lag

om ändring i lagen (1933; 269) om ägofred^

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, göra vete r ligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 25, 31, 44 och 52 §§ lagen (1933: 269) om ägofred skall ha

nedan angivna lydelse.

25 §.

I fråga

och länsstyrelsen.

�r uppenbart, vilka äro sakägare, må, utan hinder av att kallelse och kun­

görelse ej verkställts i den ordning, som i första stycket avses, förrättningen

företagas, där samtliga sakägare infinna sig till förrättningen eller delgiv­

ning av kallelse å sakägarna skett minst fjorton dagar före förrättningen.

31 §.2

�r sakägare

övriga sakägare.

44 §.

Sakägares rätt att deltaga i handhavandet av samfällighetens angelägen­

heter utövas å sammanträde, därvid envar av sakägarna äger rösträtt efter

det andelstal, som är bestämmande för hans delaktighet i kostnaderna för det

arbete, som åligger samfälligheten. Kallelse till sammanträde skall, där ej i

gällande stadgar annorlunda bestämts, antingen delgivas samtliga sakägare

minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut

anslås på kommunens anslagstavla i den eller de kommuner, där stängslet

eller betesmarken är, och införas i minst en av ortens tidningar. Beträffande

sådant sammanträde skall i övrigt vad i 3 kap. 22 § vattenlagen är föreskrivet

i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

52 §.

Finner någon å sina ägor annans hemdjur, som dit olovligen inkommit,

äge han intaga djuret. Dock vare han pliktig att om intagningen genast un­

derrätta djurets ägare eller, om han är frånvarande, den som är satt i hans

ställe. �r ägaren ej känd, skall intagaren ofördröjligen låta anslå kungörelse

om intagningen på kommunens anslagstavla i den kommun, där intagningen

skett, samt införa meddelande om intagningen i en å orten spridd tidning.

Den, som

nyttja djuret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

INGEMUND BE NGTSSON

^ Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 101.

= Senaste lydelse 1946: 837. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar