SFS 1969:802

690802.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 802

Lag

oni ändrmg i lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred;

given Stockholms slotl den 28 november 1969.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, S\eriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksdagens iunnit

gott förordna, att 36 § lagen den 2 juni 1933 om ägofred skall erhålla

andrad lydelse pa sätt nedan anges

36 §.2

Har 1 a nnan ordning än \'id syneförrättning upprättats skriftlig och

\itlnen styrkt förening rörande stangselskyldigliet eller hetesregtering, age

en\ar, som deltagit i föreningen, upptisa denna hos den eller de allmaima

underrätter, inom viiltas donnarjo de fastigheter, föreningen angår, aro be­

lägna. ö\erensstaminer föreningen ined de i denna lag stadgade

och ha\a, dar föreningen avser upplåtelse av betesmark, i föreningen iydhg

angivits den upplåtna markens lage och gränser, den eller de fastigheler,

for Mlka den upplåtits, sätt och tid för markens inhägnande

nande för beteshruk samt hnru\ida ersättning skall utgå och i så fall

vilket belopp ersättningen skall i den ordning 16 § föieskrlver gäldas,

ratten mtaga föreningen i rattens protokoll. Sedan "sare fö reningen ga ^

de mot framtida ägare eller innehavare av fastigheterna så ock, dar

gande i rattens piotokoll ägt rum inom t\å månader sedan föreningen ^ ^

gicks, mot den, som efter iippi\ittandet men fore föreningens

lattcns protokoll blivit ägare eller innehavare. Förening,

.ijtgn

bostalte eller kronan eller allmän imattning tiilhöng, på viss tid opp

fastighet, have dock ej verkan mot senare inneharare, med mm r

cningen blint av vederbörande myndighet godkänd.

Sedan föreningen

\ ederhörande skogsrårdsmyndighet.

' Prop 19C9.119, ILU 50, i-skr 330

Senaste lj'dels<- 19 IG S3 7

¬

background image

1069 . Nr 802 Qcsh 803

2087

Denna

Inulcr i kraft den 1

1971, �ldre bestämmelser skall

forlfaramlc gälla beträffande foremng, som ingåtts före lagens ikraft-

Irtdancle

skolat uppvisas hos häradsrätt. Vad som föreskrives om hä-

Ssräll skall dän id gälla tingsrätt.

(.ifk

nTin\'TC?iQ

Vi a fful t! v.J\ ⬢ f

r--

i

^ '

i

iridancle on

raclsrall skall

Del alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi d ella mod egen hand underskriAUt och med Vårt kungl. sigill

tiekriifla la th-

Sioekholms slott den 28 november 1969.

GUSTAF ADOLF

(!>. S.)

iJaslUkdeparlcinentet)

LEX.NART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar