SFS 2018:414 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1933:269) om ägofred / SFS 2018:414 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
SFS2018-414.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 24 § och 5 kap. 49 § lagen
(1933:269) om ägofred ska ha följande lydelse.

4 kap.
24 §
2 Förrättningsmannen ska, om han eller hon finner det nödvändigt
eller någon av sakägarna begär det, vid förrättningen biträdas av två gode
män, som av sakägarna eller, om dessa inte kommer överens, av förrättnings-
mannen ska utses bland dem som är valda till nämndemän i domkretsen eller
till gode män vid fastighetsbildningsförrättningar.

I sådana fall, där syneförrättning handläggs utan biträde av gode män, ska

vad i denna lag är stadgat om synemännen i tillämpliga delar gälla
förrättningsmannen. Bestäms under förrättningens gång att gode män ska
tillkallas påverkar detta inte åtgärd som vidtagits dessförinnan.

Har synemännen olika meningar, gäller den mening de flesta har. Har alla

var sin mening och kan man inte enas gäller förrättningsmannens.

5 kap.
49 §
3 Avser försummelsen underhåll av stängsel och bättrar den försum-
lige inte ofördröjligen efter tillsägelse, får den som stängselskyldigheten
gäller mot och som kan av försummelsen lida men, hålla syn genom två för
uppdraget lämpliga personer, mot vilka inte förekommer jäv som gäller mot
domare. Av synemännen ska den ene vara nämndeman i domkretsen eller
god man vid fastighetsbildningsförrättningar. Har den försumlige i god tid
kallats till synen och blir bristen vid synen vitsordad, förelägger honom
synemännen viss tid, inte kortare än fem dagar, inom vilken han ska ha botat
bristen, vid äventyr att denna annars får avhjälpas av den, som påkallat
synen. Denne får efter utgången av sagda tid, till utrönande av huruvida vid
synen befunna brister blivit avhjälpta, låta anställa efterbesiktning i samma
ordning som om syn stadgats; dock är efterbesiktning inte av nöden, om den
försumlige avlämnat skriftligt erkännande, att åtgärd för bristens avhjälpande
inte vidtagits. Därefter har den, som fordrar rättelse, rätt till utmätning hos
den försumlige inte mindre för kostnaden för synen och för efterbesiktning,
där sådan erfordrats, än även för det belopp, vartill det eftersatta arbetet av
synemännen uppskattats, samt är skyldig att därefter ofördröjligen ombesörja
arbetets utförande. Nöjes inte den andre däråt, får han eller hon väcka talan

1 Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2 Senaste lydelse 2010:978.

3 Senaste lydelse 2010:978.

SFS

2018:414

Publicerad
den

8 maj 2018

background image

2

SFS

2018:414

om klander hos mark- och miljödomstolen inom en månad efter utmätningen.
Försitts denna tid, är rätten till talan förlorad.

Den som fordrar rättelse har också, om bristen inte ofördröjligen efter

tillsägelse avhjälps, rätt att själv bota denna och sedan av den försumlige få
betalning för vad arbetet visas skäligen ha kostat.

Vad här ovan är stadgat om stängsels underhåll har motsvarande tillämp-

ning, där någon brister i underhåll av hägnad kring betesmark, som upplåtits
enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar