SFS 1995:7 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1933:269) om ägofred / SFS 1995:7 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
SFS 1995_7 Lag om ändring i lagen (1933_269) om ägofred

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:7

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 46 a § lagen (1933:269) om

ägofred skall ha följande lydelse.

46 a §2 Länsstyrelses beslut enligt 23, 41, 42 eller 43 § eller om för-
ordnande av förrättningsman enligt 40 § får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag, beträffande vilket för-

bud mot klagan inte föreskrivits, får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1977:667.

10

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.