SFS 1996:252 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1933:269) om ägofred / SFS 1996:252 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
SFS 1996_252 Lag om ändring i lagen (1933_269) om ägofred

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

399

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Senaste lydelse 1988:187.

SFS 1996:252
Utkom från trycket

den 30 april 1996

Lag
om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 och 37 §§ lagen (1933:269)

om ägofred skall ha följande lydelse.

36 §2 Har i annan ordning än vid syneförrättning upprättats skriftlig
och av vittnen styrkt förening rörande stängselskyldighet eller betes-
reglering, äge envar, som deltagit i föreningen, uppvisa denna hos den
eller de fastighetsdomstolar, inom vilkas domvärjo de fastigheter, före-
ningen angår, äro belägna. �verensstämmer föreningen med de i denna
lag stadgade grunder, och hava, där föreningen avser upplåtelse av
betesmark, i föreningen tydligt angivits den upplåtna markens läge och
gränser, den eller de fastigheter, för vilka den upplåtits, sätt och tid för
markens inhägnande och anordnande för betesbruk samt huruvida

background image

400

3

Senaste lydelse 1946:837.

SFS 1996:252

ersättning skall utgå och i så fall med vilket belopp ersättningen skall i
den ordning 16 § föreskriver betalas, skall rätten registrera föreningen.
Sedan vare föreningen gällande mot framtida ägare eller innehavare av
fastigheterna så ock, där registreringen ägt rum inom två månader
sedan föreningen ingicks, mot den, som efter upprättandet men före
registreringen blivit ägare eller innehavare. Förening, som slutits för
boställe eller staten eller allmän inrättning tillhörig, på viss tid upplåten
fastighet, have dock ej verkan mot senare innehavare, med mindre
föreningen blivit av vederbörande myndighet godkänd.

När en förening registrerats skall rätten sända över beslutet till länets

lantmäterikontor så ock, där föreningen angår betesreglering, till
vederbörande skogsvårdsstyrelse.

37 §3 Träffas förening, att stängsel ej skall hållas mellan angränsande
ägor, oaktat stängsel enligt denna lag kunnat äskas, eller att stängsel
skall vara av viss annan beskaffenhet än den, som enligt 5 § eller med
stöd därav meddelad föreskrift är för orten gällande, eller att stängsel
skall helt eller delvis sättas annorstädes än i 4 § är föreskrivet; är
föreningen upprättad på sätt i 36 § sägs och har i förekommande fall
däri tydligt angivits den sträckning, vari stängslet skall framgå, skall
om sådan förenings uppvisande och registrering, om verkan av
föreningen så ock om översändande av beslut, vad i 36 § är stadgat

äga motsvarande tillämpning.

I förening, som nu sagts, böra upptagas de villkor med avseende å

hemdjurs vård, varom överenskommelse träffats vid föreningens upprät-
tande.

Förening, som i denna paragraf avses, äger ej giltighet utöver tio år

sedan den blivit registrerad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.