SFS 2006:677 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1933:269) om ägofred / SFS 2006:677 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
060677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 55 § lagen (1933:269) om ägofred

skall ha följande lydelse.

55 §

2 Bjuder ägaren till intaget hemdjur lösen enligt 53 § eller 54 § första

stycket, men vill intagaren ej utlämna djuret, skall ägaren nedsätta det be-
lopp i pengar, vartill lösen uppgår, eller ställa full pant eller borgen därför
hos Kronofogdemyndigheten eller någon i orten boende pålitlig person. Om
han ändå inte får ut djuret eller om intagaren ej vill utgiva det utan lösen i
fall, som i 54 § andra stycket sägs, har ägaren rätt att av Kronofogdemyndig-
heten på den tredskandes bekostnad erhålla handräckning för att få ut djuret.
Intagaren är också skyldig att ersätta all den skada och kostnad, som vållats
ägaren genom hans vägran.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1981:795.

SFS 2006:677

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.