SFS 2005:1168 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1933:269) om ägofred / SFS 2005:1168 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
051168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1933:269) om ägo-

fred

2

dels att i 12 och 30 §§ ordet ⬝skogsvårdsstyrelsen⬝ i olika böjningsformer

skall bytas ut mot ⬝Skogsstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels att 33, 36 och 62 §§ skall ha följande lydelse.

33 §

3 När i mål, som i 31 § avses, stämning är utfärdad, infordre rätten ge-

nast från förrättningsmannen förättningsprotokollet och övriga förrättningen
rörande handlingar. Förrättningsmannen vare pliktig, där rätten så prövar
nödigt, att inställa sig vid rätten för att höras i målet. Gottgörelse åt förrät-
tingsmannen för sådan inställelse skall förskjutas av den part, som klandrat
förrättningen; och pröve rätten i slutliga utslaget, huruvida kostnad, som nå-
gon sålunda förpliktats att förskjuta, skall helt eller delvis gottgöras honom
av annan part.

Sedan målet blivit genom laga kraft ägande utslag avgjort, skall förrätt-

ningsakten översändas, om målet återförvisats till förrättingsmannen, till
denne men eljest till lantmäterikontoret i det län, varest förrättningsmannen
förordnats, för att där förvaras. Utskrift av utslag i målet skall, ändå att utsla-
get icke vunnit laga kraft, översändas till nämnda lantmäterikontor samt, om
målet angår betesreglering, Skogsstyrelsen ävensom till förrättningsmannen
och den, som enligt 30 § första stycket har att förvara avskrift av förrätt-
ningshandlingarna. �&terförvisas målet till förrättningsmannen, vare han
skyldig att därom omedelbart underrätta sådan i 23 § tredje stycket omför-
mäld myndighet, till vilken utskrift av utslaget icke enligt vad nu är sagt
skall översändas.

Föres ej talan mot förrättningen, åligge förrättingsmannen att inom sex

månader efter dess avslutande insända förrättningsakten till den myndighet,
hos vilken, enligt vad i andra stycket sägs, akten skall förvaras.

Huru förrättningsman må genom vite tillhållas att fullgöra honom ålig-

gande skyldighet att redovisa förrättningsakt, därom förordnar regeringen.

1 Prop. 2005/06:41, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:108.

2 Senaste lydelse av
12 § 1977:667
30 § 1988:187.

3 Senaste lydelse 1988:187.

SFS 2005:1168

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

2

SFS 2005:1168

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

36 §

4 Har i annan ordning än vid syneförrättning upprättats skriftlig och av

vittnen styrkt förening rörande stängselskyldighet eller betesreglering, äge
envar, som deltagit i föreningen, uppvisa denna hos den eller de fastighets-
domstolar, inom vilkas domvärjo de fastigheter, föreningen angår, äro be-
lägna. �verensstämmer föreningen med de i denna lag stadgade grunder,
och hava, där föreningen avser upplåtelse av betesmark, i föreningen tydligt
angivits den upplåtna markens läge och gränser, den eller de fastigheter, för
vilka den upplåtits, sätt och tid för markens inhägnande och anordnande för
betesbruk samt huruvida ersättning skall utgå och i så fall med vilket belopp
ersättningen skall i den ordning 16 § föreskriver betalas, skall rätten regist-
rera föreningen. Sedan vare föreningen gällande mot framtida ägare eller
innehavare av fastigheterna så ock, där registreringen ägt rum inom två må-
nader sedan föreningen ingicks, mot den, som efter upprättandet men före
registreringen blivit ägare eller innehavare. Förening, som slutits för boställe
eller staten eller allmän inrättning tillhörig, på viss tid upplåten fastighet,
have dock ej verkan mot senare innehavare, med mindre föreningen blivit av
vederbörande myndighet godkänd.

När en förening registrerats skall rätten sända över beslutet till länets lant-

mäterikontor så ock, där föreningen angår betesreglering, till Skogsstyrel-
sen.

62 §

5 Varder betesmark, som upplåtits enligt denna lag, ej anordnad för

betesbruk på sätt och inom tid, som i laga ordning bestämts, eller varder åt-
gärd, som erfordras för betesmarkens bibehållande i ett för betesbruk ordnat
skick, eftersatt och vidtages ej rättelse efter tillsägelse, må på talan av ägaren
till den fastighet, varifrån betesmarken upplåtits, domstol förklara rätten till
betesmarken förverkad så ock efter hörande av Skogstyrelsen förplikta äga-
ren till den fastighet, för vilken betesmarken upplåtits, att inom viss tid vid-
taga de åtgärder för betryggande av skogsåterväxt å betesmarken, som av
förhållandena påkallas.

Talan, som nu nämnts, må ock, där betesmarken upplåtits å skogsmark,

föras av Skogsstyrelsen, varvid det åligger domstolen att före målets avgö-
rande bereda ägaren till den fastighet, varifrån betesmarken upplåtits, till-
fälle att däri yttra sig.

Domstol, varest talan enligt denna paragraf är anhängig, äge, när skäl där-

till äro, meddela förbud att å betesmarken avverka skog.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

4 Senaste lydelse 1996:252.

5 Senaste lydelse 1988:187.

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.