SFS 1995:14 Lag om ändring i lagen (1952:167) om allmännings-skogar i Norrland och Dalarna

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna / SFS 1995:14 Lag om ändring i lagen (1952:167) om allmännings-skogar i Norrland och Dalarna
SFS 1995_14 Lag om ändring i lagen (1952_167) om allmännings-skogar i Norrland och Dalarna

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:14

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1952:167) om allmännings-
skogar i Norrland och Dalarna;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 46 § 2 mom. lagen (1952:167)

om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna skall ha följande lydelse.

46 § 2 mom.2 En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1990:91.

15

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.