SFS 2000:231 Lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna / SFS 2000:231 Lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
000231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1952:167) om
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1952:167) om all-

männingsskogar i Norrland och Dalarna

2

dels

att 10�16 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att i 7 a § ordet ⬝fastighetsregistret⬝ skall bytas ut mot ⬝fastighets-

registrets allmänna del⬝,

dels

att 8, 9 och 21 §§ samt rubriken närmast före 8 § skall ha följande ly-

delse.

Om avyttring och förvärv av mark

8 §

3

Till allmänningsskog hörande område må avyttras genom försäljning

eller annorledes, om avsevärd förmån för delägarna därigenom vinnes samt
avyttringen ej länder skogsskötseln å allmänningsskogen till men eller om
eljest synnerliga skäl föreligga till avyttringen. Rätt att besluta om dylik av-
yttring tillkommer delägarna.

9 §

Om delägarna vill förvärva mark för allmänningsskogs utvidgning

eller för annat för allmänningen angeläget ändamål, får de besluta därom.
Beslutanderätt i sådant avseende tillkommer även allmänningsstyrelsen, om
reglementet medgiver det

21 §

Kapitalinkomst skall användas eller fonderas för verkställande av

grundförbättringar å allmänningsskogen eller för inköp av mark för skogens
utvidgning eller för annat dylikt ändamål. Det tillkommer länsstyrelsen att
på framställning av allmänningsstyrelsen meddela närmare föreskrifter om
detta.

Om mark som förvärvats för kapitalinkomst säljs, skall köpeskillingen an-

ses utgöra kapitalinkomst.

I fråga om ränta på kapitalinkomst och om avkastning av mark som avses

i andra stycket skall bestämmelserna i 18�20 §§ tillämpas.

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Senaste lydelse av

7 a § 1991:1873
11 § 1981:797.

3

Senaste lydelse 1975:679.

SFS 2000:231

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

2

SFS 2000:231

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Bestämmelserna i 13 och 14 §§ skall dock fortfarande tillämpas i fråga

om mark som införlivats med allmänningsskog genom förordnande som har
meddelats före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Margareta Gårdmark-Nylén
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.