SFS 2005:1210 Lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna / SFS 2005:1210 Lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
051210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1952:167) om
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna;

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 a § lagen (1952:167) om allmän-

ningsskogar i Norrland och Dalarna skall ha följande lydelse.

7 a §

2 �r rätt till delaktighet i allmänningsskog förenad med fastighet som

ej är taxerad såsom lantbruksenhet, må länsstyrelsen, på framställning av all-
männingsstyrelsen och efter hörande av fastighetens ägare eller i 3 § omför-
mäld innehavare av fastigheten, förordna att rätten till delaktighet skall avlö-
sas mot ersättning i penningar.

Ersättningens belopp fastställes av länsstyrelsen och må, efter vad som

finnes skäligt, bestämmas till högst två och en halv gånger sammanlagda
värdet av den del av allmänningsskogens behållna avkastning för de senaste
tio åren, som svarar mot fastighetens delaktighetstal. Länsstyrelsen skall ut-
sätta viss dag, då löseskillingen senast skall hava erlagts och bevis därom in-
kommit till länsstyrelsen vid påföljd att förordnandet om avlösning eljest är
förfallet.

Då beslutet om avlösning har vunnit laga kraft och bevis som avses i

andra stycket har kommit in till länsstyrelsen, skall länsstyrelsen genast
vidta de åtgärder som behövs för att en anteckning om avlösningen skall bli
införd i fastighetsregistrets allmänna del.

Bestämmelser om vem som skall föra in uppgifter i fastighetsregistrets

allmänna del finns i 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.

2 Senaste lydelse 2000:231.

SFS 2005:1210

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.