SFS 1971:855

710855.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändriog i lagen (1957:390) om fiskearrenden;

given Stockholms slott den 3 december 1971.

SFS 1971:855

Utkom från trycket

den 14 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott f�rordna, att 1 § lagen (1957:390) om fiskearren-

den^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § I fråga om avtal, varigenom någon mot vederlag upplåter fiske­

rätt åt annan, skall, utöver vad som beträffande nyttjanderätt i allmän­

het följer av 7 kap. jordabalken, gälla vad nedan i denna lag sägs,

därest upplåtelsens ändamål är yrkesfiske eller ock annat fiske av
väsentlig betydelse för arrendatorns försörjning.

Har rätt till fiske, i samband med jordbruksarrende eller eljest, upp­

låtits genom avtal som huvudsakligen har aimat ändamål än i första

stycket sägs, äger denna lag ej tillämpning. Lagen är ej tillämplig på
sådan upplåtelse av rätt till f iske som avses i kapitel 5 artikel 6 eller 7

i gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige

och Finland.

Förbehåll som strider mot bestämmelse i denna lag är utan verkan

mot arrendatom eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej

annat anges.

1 Prop. 1971:137, JoU 63, rskr 283.

2 O mtryckt 1970: 1018.

1929

¬

background image

SFS 1971: 855

I de fall då enligt vad därom är föreskrivet arrendenämndens god­

kännande fordras för giltighet av förbehåll som nyss nämnts eller annat

avtalsvillkor, får godkännande sökas endast om detta angivits i avtalet.
Avslår nämnden framställning om godkännande, förfaller avtalet, om
ej annat överenskommits.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

Det alla som vederbör hava sig börsamUgen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen band vmderskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 december 1971.

GUSTAF ADOLF

SVEN-ERIC NILSSON

Q:.. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.