SFS 1971:883

710883.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1957: 390) om fiskearrenden;

given Stockholms s lott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att 5 § lagen (1957: 390) om fiskearrenden^
skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:883

Utkom från trycket

den 17 dec. 1971

5 § Om fastighetens ägare uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatorn

uppsagt avtalet enligt 4 § och i uppsägningen begärt förlängning av
avtalet på ändrade villkor, har arrendatorn rätt till förlängning av av­
talet, utom när

1. arrenderätten är förverkad utan att likväl fastighetens ägare upp­

sagt avtalet att upphöra på grund härav,

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån

att arrendeavtalet icke bör förlängas,

3. fastighetens ägare gör sannolikt, att han själv, hans make eller av-

komling skall bruka fisket,

4. fastighetens ägare i annat fall har befogad anledning att upplösa

arrendeförhållandet.

I fråga om förlängning av arrendeavtal äga 9 kap. 8 § andra stycket

och 9�13 §§ jordabalken motsvarande tillämpning.

Första och andra styckena gälla ej, om arrendeavtalet icke träffats

för viss tid elle r om arrendeförhållandet upphör på den grund att arren­
derätten är förverkad.

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till för­

längning gäller mot arrendatorn, om det godkänts av arrendenämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

1 Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299.

2 L agen omtryckt 1970:1018.

125�SFS 1971

1985

¬

background image

SFS 1971: 883

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

INGEMUND BENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.